Revelation of John 6

A Soneß Sipsip To Kap O Tönim Me O Pöök Vaßtop Töön

Eöß to ep hah, ko ep in a Soneß Sipsip to öt non o miu pëpaß vëh to teß non o tönim me o pöök vaßtop töön, ko kap en pa vaßtop töön vamomoaan. Eöß to tënan a paeh va pa taanaß tah toßtoß to vaato vaßpuh no maß, vamanih pa kara to kon ko soe maß pan, “Nö mah!” Eöß to ep in a hös kakaare no a pah teß to tok non, pareß öt non a vuhun, kee heß poë o uvan pa teß sunön to onoah o vapus. A teß pamëh se onoah a ma vapus peo.

Ka Soneß Sipsip kap en po vapöök kok in o këntör vëh to vaßtop töön non o miu pëpaß, köß tënan a vapöök tah toßtoß to soe pan, “Nö mah!” Köß nö eoß, paröß ep a hös ereraß to nö en maß. E Sosoenën to soe vaonöt ke a teß pamëh pa miröß, ko kon ke o vakamöß vih pa napan varih po oeh kee se ip vamët o upöm teß. A ankeroß to heß poan o rapis rë marën a nok a kiu pamëh.

Ka Soneß Sipsip kap en po vakön kok in o këntör vëh to vaßtop töön non o miu pëpaß, köß tënan a vakön tah toßtoß to soe pan, “Nö mah!” Köß nö eoß, paröß ep in a hös pö. A teß to tok non peß to öt non a sike. Eöß to tënan a tah to teß va non manih pa teß to vaato taneß no maß pa taanaß tah toßtoß. Eß to soe vamanih pan, “O voen va po pöh poen no a teß to kon eß to antoen e non peß pa voen a paeh sospen taëën vuit, keß, a kukön sospen taëën baliß. Ke eën se nat nom miröß këh raoe o hunun in o naon öliv me o voaën!”
[... pa voen a paeh sospen taëën vuit, keß, a kukön sospen taëën baliß.] A tëëm no a napan to maë, suk a taëën ënëën vatëh to kökööt. Ivëh, ko voen pa ma taëën to voen vapeah.


Ka Soneß Sipsip kap en po vataanaß kok in o këntör vëh to vaßtop töön non o miu pëpaß. Köß tënan a vataanaß tah toßtoß to soe maß pan, “Nö mah!” Köß nö eöß, ko ep in a hös totomoen. A teß to tok non peß, a ëhnaneah e Mët. Ka vöön pa nap mët, eß to vavatet vatët nö e non maß pa teß vëh a ëhnaneah e Mët. Ee to heß kikis raoe pon pa kiiki a ma napan po taanaß vuteß va po oeh avoes, me a ö nee se ip vamët o pöh vuteß va po taanaß vuteß poë varih. O teß poë varih se mët koe ke manih po rapis rë, me o maë apuh, me a ma vu mët, me a ma tah poa va muhin.

Ka Soneß Sipsip kap en po vatönim kok in o këntör vëh to vaßtop töön non po miu pëpaß, köß ep in a apen a ma napan varih to mët voh ee to teß ne paan a pok pe Sosoenën. A napan poë varih to öt vakis voh ne o vavaasis me a soe pe Sosoenën, ko vataare voh ne manih po toßtoß pee. Ivëh, ka ma teß varih to vakihat me ne raoe, ip vamët voh ee pee. 10 A ma apen a nap mët poë varih to soe vakis maß pan, “Teß Sunön va pa ma moeh tah kurus, eën a vasioß, a ma taateß pën to man rakah! O poen poanheh nën se vateen a hat manih pa ma napan varih po oeh? Parën piun o eraß va pa ö nee to ip vavoh ka möm?” 11 Ee to heß papaeh raoe a ma ohop kakaare, kee soe ke raoe pan, “Eöm se vanot nem a siß tëëm kökööt, keß onöt a ö no a napan varih to vakihat me a neöm se ip vamët a ma kea peöm varih, o teß va po vaman, me o teß kikiu vamanih pa ö nee to ip vamët vavoh ka neöm. E Sosoenën to vateß voh en pa tovih teß nee se ip vamët. Po poen no o tövakihat to ip vamët vahik ee pa ma napan poë varih. Ke Sosoenën se piun a hat nee to nok voh manih peöm.”

12 Ka Soneß Sipsip kap en po vatönim me o paeh kok in o këntör vëh to vaßtop töön non po miu pëpaß. Köß haraß a rikrik apuh to tavus manih po oeh. A potan to popoen en vamanih po rara pö, ka sivö tavus ereraß va en manih po eraß. 13 Ko vesun varih akis vußvuß ee maß manih po oeh vamanih pa ma voaß naon pereß, no a tuvuh apuh to kö, kee vuß maß. 14 Ka akis to tamiu en, vamanih po pan nee to miu, ka ma tope me a ma to kurus vahuk këh ee pa ma ö teßteß pee. 15 Ka ma teß sunön to teß me ne o ëhnan manih po oeh, me a ma susun pa nap vëvënsun, me a ma teß ötöt ö, me a ma teß eh, me a ma teß kikiu akuk, me a ma teß taihan. Ee kurus to vakoaan po vëvë me o vösvös to teß ne manih pa ma moeh totope, suk ee to hikta vavatet ne a soe pe Sunön. 16 Ee kurus to soe ke a ma totope me o vösvös vamanih pan, “Tahoe mah, ko ip vamët a möm kemöm mët këh a matan e Sosoenën to ihoß non pa ö ihihoß pa teß sunön, me o vakmis pa Soneß Sipsip. 17 Suk ataeah, o poen Apuh, pe Sosoenën me a Soneß Sipsip pa piun a ma taateß hat no a ma napan to nonok voh ne to tavus en. Ivëh, kee hikta teß onöt ne a sun vakis, pare onoah a tah pamëh.”

Copyright information for `TPZ