aHab 2:4

Romans 1

A Pusun In A Kiu Ne Pöl To Nok

Eöß e Pöl, eöß a teß kikiu pe Ieesuß Kristo. Eß to vaoe voh a neoß pa nok a kiu aposol. Pareß vateß en peöß marën a vatvus a soe vih pe Sosoenën. A soe vih pamëh ne Sosoenën to soe vaman ke voh o teß vanënën soe peß pan, ee se kiun, ka soe pamëh to pet non po Puk Vapenpen pe Sosoenën. A soe vih pamëh to vahutët suk non e Sunaißeah vëh to tavus teß voh manih po vuteß pa Teß Sunön vëh e Devit. Ka sun taneß hah peß pa nap mët no a Tuvuh Vasioß to vataare va en pea manih pan, e Sosoenën to vateß poan vamanih pe Koaß koman peß, to teß me non o kikis apuh. Eß ivëh e Ieesuß Kristo e Sunön pea. Manih pa ëhnan e Ieesuß ne Sosoenën to ururuan a möm, pareß heß en pemöm pa kiu aposol. Eß to heß a möm a kiu pamëh, kemöm haraß vaeö rakah e nem pa nok a kiu vëh, pa vatvus a soe peß manih pa ma kum teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, kee tënan, pare vaman. Suk a ö nee se kë a ëhnaneah. Eöm me varih a napan va Room, eöm to teß hop e nem manih po vakum pe Ieesuß Kristo. Eß to vateß voh en peöm, köm se vatet a soe peß.

Ivëh, köß kiun nös a soe vaßih, paröß vanö ka nös neöm a napan va po vaman to teß nem manem Room. E Sosoenën to iu a no neöm, pareß vateß voh en peöm, köm tavus em o teß vivihan va po kum peß. Eöß to hin suk a nös neöm pan e Sosoenën e Tamaara, me e Sunön pea, Ieesuß Kristo, se heß a neöm o vakamöß, me o ururuan peß.

E Pöl To Kehkeh Ep Non Pa Napan Va Room

Vamomoaan nöß to iu soe vavihvih ke noß na e Sosoenën pa ëhnan e Ieesuß Kristo, suk eöm. Suk ataeah, a napan kurus va po oeh vëh to tënan vahik voh ee po vaman peöm o kikis rakah. Eöß to kikiu rakah me noß sih o kupu peöß manih pe Sosoenën pa vatvus a soe vih va pe Sunaißeah. Ke Sosoenën koman to nat e non pan, a taateß hin peöß, eß a man. A ma hin kurus peöß nöß to hinhin suk a noß neöm. Eöß to hinhin noß sih e Sosoenën pan, eßeß se vaßaus a neöm. Ka ma tamoaan nöß to hinhin noß eah sih pan, eß se keh iu non, eß se vataare a neoß ta hanan köß nö nös pa ep ka neöm. 11 Eöß to soe va nën, suk eöß to iu rakah noß a nö nös pa ep a ma matëëneöm, marën a vaato me a neöm, suk a ma tah vih ne Sosoenën to nok voh ka ra. Eöß to iu vaßaus noß a neöm pa vaman vakis e Ieesuß. 12 A tah nöß to kehkeh soe rakah noß ivëh pan, eöß to iu noß a nö nös, marën a ö nöß se vaßaus a neöm po vaman peöß, köm vaßaus a neöß po teß vaman peöm, ka se vavaßaus hah a no pa sun vakis pa vatet a ma iu pe Sosoenën. 13 Ken kea peöß, eöß to iu noß a ö nöm se nat vavih va nem manih pan, a ma poen kurus nöß to kehkeh nö noß nös manem peöm, ivëhkëk, eß to teß non a tah to susunpip a non neoß pa nö nös pa vaßaus a neöm, ko vaman peöm se apuh, pareß kikis. Eöß to iu rakah me e noß pa vaßaus a ma meh va peöm pan, ee se panih, ko heß a ma toßtoß pee pe Ieesuß. Vamanih pa ö nöß to vaßaus vavoh a ma meh kum teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. 14 Eöß to teß me noß a ötop manih pe Sosoenën, ivëh, köß teß me noß a kiu nöß se nok manih pa napan varih to vavatet totoopin ne a ma taateß po Grik, me ro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Grik. Eß a kiu me peöß, pa nö manuh po teß varih ro natnat vörep, me ro teß varih to hikta siku vaßpuh voh. 15 Eß a pusun in a ö nöß to iu vörep rakah suk noß a vatvus a soe vih pe Sosoenën manih peöm, a napan varih to teß nem manih Room.

A Napan To Heß Tonun A Soe Vih Kikis Pe Sosoenën

16 Ivëh, köß hikta potpoet noß pa vatvus a soe vih pe Ieesuß Kristo, suk ataeah, a soe vih pamëh, eß a ö ne Sosoenën to kikiu vakis koe non pa kon hah a napan varih to vaman ne. O Jiuß to kon momoaan voh ee pa soe vih pe Sosoenën, ka kuru vëh no teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß se kon varuß ee pa soe pamëh. 17 Manih pa soe vih pe Sosoenën no a taateß peß a totoopin, a soe vih pamëh to soe non pan, a napan to vatompoan vavih me voh ee peß. Ka taateß pamëh se teraß taneß maß po vaman kikis pe Sosoenën, pareß öök maß po vaman pa teß, vamanih pa ö no a soe to kiun va non,

“A teß no a taateß peß to totoopin se teß toßtoß e non,
suk o vaman varoe.” a 
18 Ivëh, ka nat vateeraß e no po vakmis pe Sosoenën se taneß maß manuh pa vöön va kin, eß se tavus vateeraß po teß varih to nonok ne sih a ma taateß hat. Pare kokoaan ne a taateß man pe Sosoenën pa ma taateß hat koman pee. 19 Eß to maaka e non pan, ee to kokoaan e ne pa taateß man pe Sosoenën, suk ataeah, e Sosoenën to punöß voh en pa vatvus vateeraß ea manih pee, kee nat vateeraß e ne peß, suk a ma tah varih neß to vatvus vateeraß voh. 20 Taneo non po poen ne Sosoenën to nok voh o oeh me a ma moeh tah kurus, pareß öök non kuru, a napan to maaka e ne pa ma taateß pe Sosoenën, a ma taateß poë varih, a taateß vasioß, me o kikis peß na to hikta onöt no a ep. Keß teß va i non manih pan, e Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus, ka tah pamëh nee to maaka e ne pan, o kikis peß to hikta onöt non a hikrom, peß eß koman e Sosoenën. Ivëh, kee hikta teß me ne tah pusun in a ma taateß hat pee. 21 Ee to nat e ne peß e Sosoenën, ivëhkëk, ee to hikta kë ne poë, pare hikta nat ne pa soe vavihvih ke poë, suk a ma tah neß to nok. A ma kokoman pee manih pe Sosoenën to örakuk ee. Ee to hikta onöt ne a maaka in a kiu pe Sosoenën, suk a ma komëëre to popoen, pare nun. 22 Ee to sosoe ro e ne pan, ee ro natnat, ivëhkëk, ee ro teß o papön. 23 Ee to koe ee pa vasunön e Sosoenën toßtoß tamoaan, to teß me non o kikis. Ee to panih a taateß va pa vasunön e Sosoenën, pare këëkë vapiun e ne pa ma ta nößnës, to matan va ne po teß, me ro növan, me ro tah poa, me ra ma moeh tah varih to ëpëp vah ne sih po oeh.

24 Eß a ö pamëh ne Sosoenën to vakmis suk va i rapoë manih, eß to vaonöt raoe pa nok a ma taateß no a ma komëëre to taß raoe, kee nok. Ivëh, kee nonok taneß ne a ma taateß hat to vapoet e ne pa ma sioniire.

25 A ma napan poë varih to koe ee pa vaman a ma tah man ne Sosoenën to vataare suk hah voh ea, ee to vatet vapiun ee pa ma taateß piuk va pa vasunön a ma tah ne Sosoenën to nok voh. Ivëh, kee koe suk a ö nee se këëkë tamoaan ne a ëhnan e Sosoenën. 26 Eß a pusun in a ö ne Sosoenën to vakmis suk raoe. Ivëh, neß to vaonöt suk raoe a vatet a ma iu koman pee. A ma taateß vapoet poë varih, ivarih, o köövo to koe ee pa koroh me a ma voe pee, pare koroh vapiun hah me ee po upöm köövo. 27 A pah taateß avoeß pamëh to teß öök e non pa kën voe. A kën voe to koe ee pa koroh me a ma köövo pee, pare iu vapiun e ne pa koroh me ro upöm voe. Ivëh, nee se kon suk rakah ee po kamis apuh pa ma taateß nee to nonok ne.

28 Eß to teß akuk va kov e non manih, ee to vaörakuk e ne pa nat vavih e Sosoenën. Ivëh, ne Sosoenën to vakmis suk raoe pa ö neß to vaonöt raoe pa vatet a ma kokoman örakuk pee, pare nok a ma taateß to hikta teß totoopin ne. 29 A pap napan poë varih to puh rakah ne pa ma moeh vu taateß hat. A ma taateß nee to nonok ne, to paraß hat vörep, ka ma taateß poë varih, ivarih, a taateß puhioß o upöm teß, me a taateß ip teß, me a taateß vaheheve, me a taateß piuk o upöm teß. Me a taateß kokoman vahat o upöm, me a vasoe tonun o upöm teß. 30 Pare teß ne pa soe a ma soe to miröß rakah e non pa ëhnëëro upöm teß. Ko rës e ne pe Sosoenën, pare sisiröß teß. Ko kë peah koman hah a ne, me a taateß mokoß rivon, pare nat vavih rakah ne a koman këh a ma taateß voon va pa miröß ro upöm teß, pare hikta iu tënan ne a ma soe pa ma tamëëre, me ra ma sinëëre. 31 Ee to nonok pinpiun, pare hikta nat ne pa öt vakis a ma soe nee to noh me o upöm teß. Ee hikta nat ne pa iu a ma kën poëëre. Ee to rës e ne pa uruan o upöm teß. 32 Ee to nat ro e ne pa ö ne Sosoenën to vapöh kokoman voh en pa ö neß to soe vamanih pan, o teß varih to nonok ne sih a ma vu taateß hat poë varih, se mët ee. Ivëhpëhkëk, ee to nonok vaveos avoeß e ne pa ma taateß poë varih. Eß hikta teß non pan, a ma taateß varoe poë varih, ahik, ee to sosoe pet e ne pan, eß to teß vih e non pa ö no upöm teß se nonok avoeß e ne pa ma taateß poë varih.

Copyright information for `TPZ