aLev 18:5
bLo 30:13
cLo 30:13
dLo 30:14
eAis 28:16
fJol 2:32
gAis 52:7
iAis 53:1
jSng 19:4
kLo 32:21
lAis 65:1
mAis 65:2

Romans 10

A Napan Va Israël To Hikta Nat Ne Pa Taateß Pe Sosoenën

Kën poaneoß, manih pa ëhnan e Ieesuß, a tah nöß to iu oah rakah noß ivaßih pan, e Sosoenën se kon hah o Jiuß. Eß a hin rakah sih peöß manih pe Sosoenën. Eöß se soe va keoß peöm manih, suk a taateß po Jiuß, ee to iu rakah e ne pa vatet a taateß pe Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta nat ne pa ö see vatet vah va in a taateß pamëh. Ee to hikta nat ne pa ö ne Sosoenën to vatompoan vavih vah me va i non a napan. Ee to pupunöß rakah e ne pa vatompoan vavih me e Sosoenën, suk a ma kokoman koman pee. Ivëh. kee hikta iu vatet ne o iu pe Sosoenën manih pa vatompoan vavih me poë. Ea to nat vavih e no pe Ieesuß Kristo to no maß, marën vahik o Vavaasis pe Mosës. Ivëh, ka napan varih to vaman ne poë se vatompoan vavih me poß e Sosoenën.

E Mosës to kiun a soe va po Vavaasis pe Sosoenën neß to heß moaan voh poan, pan a napan se suksuk ne, ke Sosoenën se vatompoan vavih me poß raoe. Eß to soe voh pan,

“A teß vëh to vavatet non o Vavaasis peöß, nöß to heß moaan voh e Mosës,
eß se teß toßtoß e non.” a 
Ivëhkëk, eß ivaßih a tah no a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to vaato suk non a ö no a teß se vatompoan vavih me e Sosoenën, po poen neß to vaman, a ma kiun poë varih to soe ne pan,

“Eën se nat nom soe pan,
‘Eteh se peah manuh pa vöön va kin?’” b 
Eöm se keh vapöh kokoman me nem a soe pamëh, eß to teß akuk va kov e non manih pa ö nöm to soe vamanih pan, “Ea to iu no ta teß se nö manuh pa vöön va kin, ko me kunah maß e Kristo manih po oeh”.

Paröm nat nem koman pet va nem manih pan,

“Eteh to onöt non a kunah manuh pa vöön pa nap mët?” c 
Eöm se keh vapöh kokoman me nem a soe pamëh, eß to teß akuk va kov e non manih pa ö nöm to soe vamanih pan, “Ea to iu no ta teß se nö manuh pa vöön pa nap mët, ko me peah hah maß e Kristo.”
Ivëhkëk eß to hikta teß non pan, eß a ö no a teß se vatompoan vavih me e Sosoenën, suk ataeah, a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to soe va ne manih pan,

“A soe pamëh to teß vatët rakah e non manih peöm,
eß to teß e non manih pa ma rivoeeneöm,
me manih pa ma kupu peöm.” d 
Ka soe pamëh, eß o vavaasis va po vaman möm to vavaasis nem sih.
Eöm se keh popokaß nem e Ieesuß e Sunön pa ma rivoeeneöm, me eöm se keh vaman nem e Sosoenën to kunkuin taneß hah e Ieesuß manih pa nap mët, eöm se kon em po toßtoß tamoaan. 10 Ea to vaman no sih e Sosoenën pa ma kupu pea, ivëh, ke Sosoenën vatompoan vavih me en pea. Ka sosoe tavus no o vaman pamëh pa rivoora, ivëh, ke Sosoenën sih kon hah en pea.

11 Ka tah pamëh to teß man e non, suk a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to soe va non nën,

“Keteh to vaman non poan, eß hikta se haraß vahat non eah.” e 
12 Suk ataeah, o Jiuß me ra napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ee to vatoe e ne manih po kokoman pe Sosoenën. A paeh a Sunön eß e Sunön pea kurus. Pareß heßheß non sih a ma tapui peo rakah po teß varih to hinhin ne sih poë, pan eß se vaßaus raoe. 13 Suk ataeah, o kiun to teß non po Puk pe Sosoenën to soe avoeß va e non manih pan,

“Eteh to vaoe a ëhnan e Sunön, e Sunön se hehe en peß.” f 
14 Ivëhkëk, ee se keh hikta vaman ne poë, ee se poß hin vah va in poë o vaßaus nih? Me a ö nee se keh hikta tënan a soe peß, ee se poß vaman vah va in poë nih? Me a ö neß se keh hikta teß non ta teß se vatvus a soe manih pee, ee se poß tënan vah va in poë nih? 15 Ka napan se keh hikta vanö maß o teß varih se vatvus a soe, o teß poë varih se poß vatvus vah va in a soe nih? O Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Eß to paraß vih, pa ö no a napan to teß maß a Soe Vih pe Sosoenën.” g 
16 Ivëhkëk, eß to hikta teß non pan, a napan kurus va Israël ivarih to vaman voh a Soe Vih pe Sosoenën. A teß vanënën soe vëh e Aisaëaß to soe voh pan,

“Sunön, etereh to pënton voh,
[... etereh to pënton voh, ...?] Ka piun, ivaßih, a hikta teß to pënton.
pare vaman ee pa soe nöß to soe ke voh raoe?” i 
17 Ea to nat e no, pea to tënan a Soe Vih pe Sosoenën, ka Soe pamëh kunkuin en po vaman pea. Ka Soe Vih pamëh to vavaato suk non e Ieesuß Kristo.

18 Eöß to teß noß a hi nöß to kehkeh hi noß, to hi va non manih pan, “O Jiuß to pënton kës voh ee pa Soe Vih pe Sosoenën, ha?” A, ea to nat e no pee to pënton voh ee pa Soe Vih pamëh, suk a ma kiun va po Puk Vapenpen to soe va ne manih pan,

“A napan kurus va po oeh to pënton voh ee pa soe pee,
ka napan va pa ma vöön kurus tënan voh ee pa ma soe poë varih.” j 
19 Eöß to teß me noß a meh hi nöß to kehkeh hi noß, to hi va non manih pan, “A napan va Israël nat vavih kës voh e ne pa pusun in a Soe Vih pamëh, ha?” A, ee to nat vavih voh ee. Vamomoaan nöm se koman hah a soe ne Mosës to soe voh pan,

“Eöß se kon o vuteß to hikta teß me ne to ëhnan,
marën a vapuhioß a neöm,
eöß se vateß o vuteß to hikta teß me ne to nat vih,
marën a vaheve a neöm.” k 
20 Ka teß vanënën soe vëh e Aisaëaß to hikta nanaöp voh non, eß he vatvus va in a soe pe Sosoenën manih pan,

“O teß varih to inan voh a neoß, ee o teß poë varih,
to hikta hinhin voh a no neoß o vaßaus.
Eöß se vataare koman öß po teß varih to hikta koman ne a ep ka neöß.” l 
21 Ivëhkëk, a teß vanënën soe vëh e Aisaëaß to kokoman voh non a napan va Israël, pareß vatvus va in a soe pe Sosoenën manih pan,

“A ma poen kurus nöß to vaßnaß noß,
paröß sun vamatop noß pa kon hah a napan varih o vatösoe,
ivëhkëk, ee to hikta iu tënan ne a ma soe peöß.” m 
Copyright information for `TPZ