a1 Kin 19:10,14
b1 Kin 19:18
cAis 29:10
dLo 29:4
eSng 69:22-23
fAis 59:20-21; 27:9
hAis 40:13
iJob 41:11

Romans 11

E Sosoenën To Ururuan A Napan Kurus

Ivëh, köß se hi va eoß manih pan, “E Sosoenën kës to vanun voh en pa napan peß?” Ahik, eß to hikta vanun raoe, suk ataeah, eöß koman a teß va Israël to taneß maß po vuteß vëh ne Abraham to vasipun i non sih. Keöß a teß va po vuteß pe Bënjamin. Moaan voh e Sosoenën to vateß voh en pa napan va Israël, kee tavus ee a napan peß. Eß to hikta heß tonun avoeß voh non raoe. Eöm to hikta nat pöß nem po vahutët voh pa teß vanënën soe vëh e Elaëjaß, to kiun non po Puk pe Sosoenën? E Elaëjaß to hinhin voh non manih pe Sosoenën, pan eß se vahoß a napan va Israël po vahutët, pareß sosoe va non manih pan,

“Sunön, ee to ip vamët voh ee pa teß vanënën soe pën.
Pare miröß me ee pa ma pok vapenpen pën.
Eöß ro ko a pah teß vanënën soe to teß noß,
ka kuru nee to kehkeh ip vamët pet me e ne peöß.” a 
Ivëhkëk, a piun taeah poß ne Sosoenën to soe ke Elaëjaß? E Sosoenën to soe voh ke poan pan,

“Eöß to teß avoeß me e noß pa 7,000 teß peöß manuh Israël,
a napan poë varih to hikta vatokon,
ko vapeoß pasun ke voh e sunön vapikpiuk vëh e Bal.” b 
Kuru, neß to vatoe e non, eß to hikta teß non pan, a napan kurus va Israël ivarih to heß tonun e Sosoenën. Ahik, eß to ururuan voh a siß nap keok akuk va pa napan poë varih, pareß vateß en pee a napan peß. Eß to hikta koman non a kiu me a ma tah nee to nonok ne. Eß to vateß raoe, suk eß to uruan raoe. Ee se keh nok a ma kiu, ke Sosoenën vateß raoe, ka tah vëh na to popokaß no o ururuan, eß to hikta teß non pan o ururuan vamaman.

Ivëh, ka se poß soe vanih? Eß to teß va non manih, a napan va Israël to kehkeh vatompoan vavih me ne e Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta vatompoan vavih me ne poë, suk e Sosoenën to vavösvös kokoman e non pee, kee hikta iu pënton ne a soe peß. Ivëhkëk, a siß nap keok akuk va Israël ne Sosoenën to vateß voh, kee vatompoan vavih me ne poë. Ivëh, no Puk pe Sosoenën to vavaato suk non a nap vatösoe poë varih, pareß sosoe va non manih pan,

“E Sosoenën to nok a napan poë varih,
kee teß va e ne manih pa teß to koroh varo. c 
Eß to nok raoe, kee hikta onöt ne a inan a ma tah,
nee to ep pa matëëre,
me a ö nee to hikta onöt ne a kon a ma tah
nee to pënton pa ma tenëëre.
Ee to teß avoeß va e ne nën kuru.” d 
Keß teß akuk va kov e non manih pa ö ne King Devit to soe vavoh manih po Puk Vaëhëh,

“Sunön, eöß to iu noß pan, eën se nok a ma taëën peo me a ma moeh tah vihvih pee,
kee tavus vamanih pa kë me o vasuß,
kee sih vaon raoe,
marën a ö nën se tek raoe.”
10 “Sunön, eöß to iu noß pan, eën se vapopoen a ma matëëre,
kee hikta antoen ne a maaka in a ma kokoman pën.
Sunön, eöß to iu noß pan, eën se vatarom tonun raoe,
pa teß a ma kokoman punis pee,
vamanih pa ö no teß kikiu akuk to teß va ne.” e 

E Sosoenën To Kon Hah O Teß Varih To Hikta Teß Ne Pan Ee Ro Jiuß

11 Ivëh, köß se hi va eoß manih pan, “A napan va Israël kës to kuß voh, ka kuß pamëh tek vahik rakah en pee, pa tëëm nee to koman vapiun voh ne a ö nee se vatompoan vavih me e Sosoenën, ha?” Ahik, o kokoman pamëh to nok e Sosoenën, keß kon hah o teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Eß to nok a hanan pamëh, pan a napan va Israël se ep ko puhioß a tah neß to nok manih pa napan poë varih. 12 A tëëm no a napan va Israël to kuß voh, pare heß tonun in poë, pa tëëm nee to hikta vaman ne pan, e Sosoenën to tapui vörep rakah en pa napan kurus va po oeh vëh. Ka kuß pee to vatvus a tapui apuh manih pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ivëh, ka tëëm no a napan va Israël se keh tarih hah ke maß manih pe Sosoenën, a, ea to nat e no pe Sosoenën se tapui vörep oah rakah en pa napan kurus va po oeh vëh.

13 Kuru nöß to kehkeh soe ka noß neöm a napan varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Ke eöß! Eöß a aposol peöm, eöm a napan varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Ivëh, köß se nok rakah a kiu peöß vamanih po aposol, suk e Sosoenën to heß voh a neoß a kiu pamëh. 14 Suk ataeah, eöß to kehkeh kunkuin noß o kokoman pa napan peöß varih o Jiuß, pan ee se puhioß a taateß vëh ne Sosoenën to nok manih peöm, pa ö neß to vatompoan vavih me a neöm. A taateß pamëh nöß to nonok noß, marën a ö nöß se rëh hah maß ta ma meh pee, kee hah ke maß manih pe Sosoenën. 15 Suk eß to teß man rakah e non pe Sosoenën to heß tonun voh a napan va Israël, pareß vatompoan me en pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ivëh, ka tëëm neß to vatös hah me a napan va Israël, eß to vatoe rakah va e non manih pan, ee to sun taneß hah manih pa nap mët.

16 Eß to teß non a soe vapipinoß to soe non pan, a ma aan naon se keh teß vih ne, ke Sosoenën vaneah non raoe, ka ma pean me se tavus vavih ee, ke Sosoenën vaneah me e non pee. Moaan voh e Abraham me ra kën sipuiiro Jiuß to teß voh e ne a napan pe Sosoenën. Keß teß va e non manih, amot me, no kën supnaiß pee se tavus amot ee a napan pe Sosoenën. 17 Eß to ep rakah ke non pan, a ma pöh pea öliv to takök voh ee. Ee to vëknöm ne a napan va Israël. Ke eöm a napan varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, eöm to teß va e nem manih po veoh in o öliv poa, nee to vatös me o öliv vëh to tavus momoaan voh. Ka kuru vëh nöm to pëtpët kon e nem po kikis me a taëën manih po naon vamomoaan pamëh, ko naon vamomoaan pamëh ivarih o Jiuß. 18 Ivëh, köm se nat nem koman nem pan, eöm to vih oah e nem pa ma pea naon varih to takök voh. Eöm se keh teß me nem o kokoman pamëh, eöm se nat va nem manih pan, eöm to hikta vavaßaus nem o aan, ahik, o aan to vavaßaus a non neöm.

19 Ivëh, köm se poß soe va em manih pan, “A ma pea naon to takök voh, marën a ö nöß se vatös hah raoe po rumun.” 20 Oman, e Sosoenën to nok vavoh en nën. Ivëhkëk, a ma pea öliv varih to takök voh, suk ee to hikta vaman ne, ke eöm teß avoeß e nem a ö va po naon pamëh, suk a ö nöm to vaman nem. Eöm se nat nem këëkë koman hah a nem, paröm nanaöp varoe nem, ko matop vavih nem o vaman peöm. 21 Ea to nat e no pe Sosoenën to moes vi voh en pa ma pea naon totoopin va po naon pamëh, suk ee to hikta vaman voh ne, ivëh, keß hikta onöt non a vaonöt a neöm, pan eöm se teß va nem manih pa ma pean in o naon pamëh, pa ö nöm se keh hikta vaman nem. 22 Pënton öm! E Sosoenën to paraß vih, ivëhkëk, a ma taateß me peß to paraß hivaß. Eß se vakmis en po teß varih to hikta iu vatet ne a soe peß. Ivëhkëk, eß se vih ke non peöm, pö nöm se keh vavatet vakis nem a taateß vih peß. Eöm se keh hikta vavatet nem a ma taateß vih peß, eß se moes vi këh en peöm po naon vamomoaan. 23 Ka napan va Israël se keh vaman hah ee pe Sosoenën, eß to antoen rakah e non pa kon hah raoe, ko vatös hah en pee pa ö neß to moes kurus taneß voh raoe. 24 Eß hikta teß va non pa ö na to koman va no sih pan, o pea naon poa se tavus vamanih pa meh ö va po naon vih. Ke eöm o teß varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, eöm to teß va e nem manih po pea naon nee to moes taneß po öliv poa, pare vatös me o öliv vih. Ivëhkëk, peß o Jiuß poë varih to teß va e ne po pea öliv to pu taneß maß po naon vih, ke Sosoenën to antoen rakah e non pa vatös hah raoe manih po naon koman moaan voh pee.

E Sosoenën Se Kon Hah A Napan Kurus Va Israël

25 Kën poaneoß va po vaman, manih pa ëhnan e Ieesuß, eöß to iu a noß neöm se maaka vavih vamanih pan, eöm to hikta nat vahik nem pa ma tah kurus. A tah vëh nöm to meß avoeß e nem pa nat vahik to teß va non manih pan, e Sosoenën to vavösvös kokoman voh a napan va Israël pa siß tëëm kökööt akuk. Ivëhkëk, a vatösoe pee se hik en pa tëëm no a ma pöh teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß ne Sosoenën to vateß voh, se vaman, pare kon o toßtoß tamoaan. 26 Eß a ö ne Sosoenën se kon koe hah a napan va Israël. Eß to kiun va non manih po Puk pe Sosoenën pan,

“A teß vëh se hehe hah a napan
se taneß maß manih Saëon.
Eß se nö maß pa kon këh o vuteß pe Jekop pa hat.
27 Ko poen pamëh nöß se nok o vatompoan peöß
me a napan poë varih,
pa tëëm nöß se kon ke a ma hat pee.” f 
28 Ivëhkëk kuru no a napan va Israël to heß tonun avoeß e ne pa soe vih pe Ieesuß Kristo. Ke Sosoenën heve ov e non pee. A taateß pamëh to tavus marën a vaßaus a neöm a napan to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Ivëhkëk, a napan va Israël to teß avoeß e ne a napan pe Sosoenën varih neß to iu suntan non sih raoe, suk a ma soe vaman neß to nok ke voh a kën sipuiire. 29 E Sosoenën to hikta nat non sih pa panih o kokoman peß manih pa napan neß to vateß,
[... manih pa napan neß to vateß, ...] A napan varih neß to vateß, ee a ma to Jiuß, me o teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß.
me a ma heß neß to heß marën a vaßaus raoe.

30 Moaan voh eöm varih a napan to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, eöm to hikta iu pënton voh nem e Sosoenën. Ivëhkëk kuru, nöm to kon em po ururuan, suk a napan varih o Jiuß to hikta iu pënton voh ne. 31 Ivëh, ka kuru a napan varih o Jiuß to hikta iu pënton ne a soe pe Sosoenën, suk ataeah, e Sosoenën to heß voh o ururuan peß manih peöm. Ivëhkëk, a tah pamëh to tavus voh, marën a ö nee se kon pet o ururuan manih peß. 32 E Sosoenën to vaonöt ken pa napan kurus va po oeh vëh pa nok a ma taateß vatösoe, marën a ö neß se vataare o ururuan peß manih pee.

Ea Se Kë A Ëhnan E Sosoenën

33 Oman! E Sosoenën e tövaneah pa ma moeh tah kurus, ko kokoman me o nat vih peß to paraß ruruvun vörep. Ahikta pah teß to nat varuruvun rakah non a ma kokoman peß, me a maaka in a ma taateß peß. 34 Ivëh, no a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to sosoe suk va ne manih pan,

“Eteh to nat vahik voh en pa ma kokoman pe Sunön,
me eteh to heßheß non sih poan a ma kokoman?” h 
35 “Ahik rakah ta pah teß to heß voh e Sosoenën ta tah,
pareß iu non a ö neß se piun hah ke poan.
Ahik rakah!” i 
36 Oman, a ma tah kurus to taneß voh maß manih pe Sosoenën, ka manih varoe ko peß, ka ma moeh tah kurus teß ne, ka ma moeh tah kurus poë varih teß suk ne a vih peß. Ea se këëkë tamoaan rakah no eah. Eß rakah a ö neß se teß tamoaan va non! Oman.

Copyright information for `TPZ