aLo 32:35
bProv 25:21-22

Romans 12

Ea Se Heß Rakah A Ma Toßtoß Pea Manih Pe Sosoenën

Ivëh, köß hinhin vakis rakah e noß peöm a kën poaneoß va po vaman, manih pa ëhnan e Ieesuß, eöm se heß avoes rakah a ma toßtoß peöm manih pe Sosoenën, vamanih po heß vëh o toßtoß. Suk a ö ne Sosoenën to vataare voh a ra o ururuan peß. A ma toßtoß peöm varih ne Sosoenën to vaneah non, se teß voon ne, ko teß vih ne manih po epep peß. Ivëh, köm se kë rakah nem a ëhnaneah pa ma kupu peöm, suk eöm to inan voh em pa ma vih neß to nok voh ka neöm. Paröm nat nem ririu va nem manih pa ö no a napan va po oeh vëh to ririu va nee sih. Eöm se vavoon a ma kokoman peöm, marën a ö nöm se teß nem pa vavoon tamoaan hah a ma toßtoß peöm. Eöm se keh nok va nën, eöm se inan em, paröm maaka em pa ö ne Sosoenën to iu non, a ö nöm se ririu va nem. Eß to iu non a ö nöm se ririu va nem manih pan, eöm se nonok nem a ma taateß vih, me a ma riu peöm se teß totoopin non, me a ma taateß peöm se vavaeö i ne poë.

Ea Se Nonok Rakah No A Ma Kiu Va Pa Ma Heß Ne Sosoenën To Heß Voh A Ra

E Sosoenën to ururuan voh a neoß, pareß vateß va ka neoß manih pe tövavaasis peöm. Ivëh, köß vakömköm e noß peöm papaeh. Eß hikta vih non pa ö nën se këëkë koman hah a nom, parën nat nom koman nom pan, eën to vih oah e nom pa ö nën to teß va nom. Eën se kokoman hah a nom, ko kokoman pën teß vatoe me non o vaman ne Sosoenën to heß voh a oah. Ea papaeh to teß me no o sionin to teß me non a ma ö peo, ka ma ö poë varih to teß me ne a ma kiu vakëkëh. Eß to vatoe akuk va kov e non manih, pea to peo. Ivëhkëk, manih pe Ieesuß Kristo na to teß no o pöh sionin ro. Kea papaeh to teß va no manih pa ma meh ö va po sionin pamëh, a ma papaeh ö to vatös me ne a ma meh ö kurus va po sionin. Ea kurus to teß no a ma heß vakëkëh, ka ma papaeh heß poë varih na to öt suk no, o ururuan ne Sosoenën to heß a ra. A teß vëh to teß me non o heß va pa vanënën soe, eß se vakiu rakah o heß pamëh, pa taateß to vapöh kokoman me non a tah neß to vaman non, pan e Sosoenën to soe ke poan. Eß se keh teß me non o heß va pa vaßaus o upöm, eß se vavaßaus rakah me non o kupu peß. Keß se keh teß me non o heß va pa vavaasis, eß se vavaasis rakah me non o kupu peß. Eteh to teß me non o heß va pa vakikis o upöm teß, eß se teß rakah non pa vakikis o upöm. Keteh to teß me non o heß va pa heß vaßaus o upöm teß, eß se teß rakah non pa heß vatëh. Keteh to teß me non o heß va pa sun vamanih pa teß susun, eß se sun vakis rakah non pa vovoh ke ra napan. Keteh to teß me non o heß ururuan, eß se ururuan rakah me non o vaeö.

Eöm se vataare tamoaan rakah nem o iu peöm manih po upöm peöm. O iu pamëh se taneß rakah non maß pa ma komëneöm. Eöm se koe rakah a taateß hat, ko iu varoe rakah nem a nok a ma taateß vih. 10 Eöm se iu koman rakah nem o upöm peöm, vamanih pa ö nöm to iu va nem sih a ma kën kea koman peöm. Paröm ta rakah nem a ëhnëëra ma meoh teß peöm, ka ëhnëëre se apuh oah non a ma ëhnëëneöm. 11 A ma poen kurus nöm se nat nem kakarauh nem, paröm koe ka Tuvuh Vasioß ësës non manih pa ma kupu peöm, pa nok a kiu pe Sosoenën. 12 Eöm se teß vaeö nem, suk eöm to anoeh avoeß e nem pa ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh ka neöm. Eöm se sun vakis nem pa tëëm no punis se nö maß, paröm nat nem anoe in a taateß hin pa ma poen kurus.

13 Eöm se vaßaus a napan pe Sosoenën varih to kökööt ne pa ma meh tah. Eöm se vaoe ho o upöm teß va pa ma meh muhin varih o arus manih pa ma iuun peöm, paröm matop vavih nem raoe.

14 Eöm se hin e Sosoenën, keß tapui o teß varih to kehkeh miröß a ne neöm, a, eöm se nat nem hin eah, pan eß se tek raoe, ivëhkëk, eöm se hin varoe eah, keß tapui raoe. 15 Paröm vaeö me ro teß varih to haraß ne o vaeö, ko tamak vaßpeh me o teß varih to haraß ne o tamak. 16 Eöm se teß vakamöß nem, paröm koe a kë koman hah ëm. Ivëhkëk, eöm se vamomhë me nem o teß varih to hikta teß ne to ëhnan. Paröm nat nem koman nem pan, eöm to paraß natnat.

17 Ka teß se keh nok a hat manih peöm, koe a piun hah keah, a hat neß to nok manih peöm. Paröm punöß pa nok ataeah no a napan to koman ne to teß vih non. 18 Paröm punöß vakis rakah pa teß vakamöß me a napan kurus. 19 Eöm varih nöß to iu noß, koe a teß vamanih pa teß kiiki vöhioß, paröm vakmis o upöm teß, suk a ö nee to nok a hat manih peöm. Ivëhkëk, eöm se koe ke Sosoenën kiiki raoe, pareß vakmis raoe me o heve peß, vamanih pa ö neß to soe vavoh manih po Puk Vapenpen,

“Eöß koman se kiiki,
paröß vakmis a napan varih to nok a hat.
Eöß se piun hah ke raoe a ma hat
nee to nok voh.” a 
Ivëh, ka soe pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“E tövakihat pën se keh maë,
kën makën eah,
keß se keh manoe,
kën vakaak eah.
Ka tëëm nën to nok va nën,
eën se heß rakah eom peß po poet.” b 
21 Eöm se koe a kunah ke a hat pa meh teß, keß vöknah a neöm, paröm vöknah varoe koe in a ma taateß hat, nee to nok manih peöm pa taateß vih peöm.

Copyright information for `TPZ