Romans 16

E Pöl To Heß A Soe Vih Manih Pa Napan To Kon O Vaman

Eöß to vaeö me noß e vameera Fibiß, eß a teß to vavaßaus non sih o kum teß varih to vaman ne e Ieesuß manih pa vöön va Sënkriaß. Eöß to iu hin noß a neöm, pan eöm se öt eah ko matop vavih nem eah, vamanih pa ö ne ea a napan pe Sosoenën se teß va no. Suk eßeß me a meh teß pe Sunön. Eöm se vavaßaus nem eah pa ma taneah neß to iu non, suk eß to vaßaus voh a neoß me ro upöm teß peo rakah.

 • Eöm se heß a potan vih peöß manih pe Prisëlaß me Akuilaß, ee a poa tom manot to kiu vaßpeh me a ne neoß sih manih pa kiu pe Ieesuß Kristo. Ee to öra tatek voh ee, me a ö nee to öra mët voh ee, pa ö nee to kehkeh vaßaus ne o toßtoß peöß. Eöß to vavihvih rakah me noß raoe, ka ma kum teß kurus varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß to vaman ne e Ieesuß, ee me to vavihvih rakah me ne raoe.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih po kum napan varih to vaman ne e Ieesuß to vatötönun ne sih manih pa iuun pee.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe vamomhë vih peöß, e Epaënetus. Eß voh a teß vamomoaan va pa muhin va Esiaß pa vatet e Ieesuß Kristo.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Mariaß vëh, to kiu vëhvaß rakah voh non pa vaßaus a neöm.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pa poa teß poaneoß, Andronikus, pen Junias varih, möm to teß vaßpeh voh nem pa nohnoh. Ee voh a poa teß apuh to teß hop ne manih po kum teß varih, to teß vaßpeh me ne o aposol. Ee pon to vaman vovoh voh ka neoß manih pe Kristo.
 • Manih pa ëhnan e Sunön, eöm se heß a potan avih peöß manih pe vamomhë vih peöß, e Ampliatus.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Urbanus, eß a teß kikiu, to kiu vaßpeh me voh a no neoß sih manih pa kiu pe Ieesuß Kristo. Paröm heß pet na a potan avih peöß manih pe Stakis, eß e vamomhë vih peöß.
 • 10 
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Apeles vëh, nee to punöß voh o vaman peß, ivëhkëk o iu peß to paraß kikis manih pe Ieesuß Kristo.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pa tapaiuun pe Aristobulus.
 • 11 
 • Paröm heß a potan avih peöß manih pe poaneoß, e Herodion.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pa kën tom sinan pe Narsisus, varih to teß ne po kum pe Sunön.
 • 12 
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Trifinaß pen Trifosaß. Ee a poa köövo to kiu vëhvaß rakah ne sih pa nok a kiu pe Sunön.
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Persis, eß e vamomhë vih peöß. Eß me to kiu vëhvaß rakah voh non pa nok a kiu pe Sunön.
 • 13 
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Rufus, eß a teß nöß to iu oah rakah noß sih manih pe Sunön, me manih pe sinaneah vëh, to nonok rakah vavoh ka no neoß manih pe eöß e koaß rakah peß.
 • 14 
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Asinkritus, Flegon, Hermes, Patropas, Hermas, me ra kën kea varih to teß vaßpeh me ne raoe.
 • 15 
 • Paröm heß me a potan avih peöß manih pe Pilologus, me Juliaß, me manih pe Nereus, pen vameneah, me manih pe Olimpas, me a napan kurus pe Sosoenën varih to teß vaßpeh me ne raoe.
 • 16  Paröm heß a soe vavihvih vivihan peöm manih po upöm peöm, vamanih pa taateß vaöt koren. A ma kum kurus pe Ieesuß Kristo to vanö nös a ma soe vavihvih pee manih peöm.

  O Upöm Teß To Kehkeh Kök Ne Sih O Kum Teß Varih To Vaman Ne E Ieesuß

  17 Kën poaneoß, manih pa ëhnan e Ieesuß, eöß to sosoe vakis rakah ka noß nös neöm pan, eöm se matop nem po teß varih to kehkeh ki a no neöm sih, köm vasosöëri me nem o upöm peöm, pare mimiröß ne sih o vaman po upöm teß. Ee to kihkiuh rakah e ne sih po vavaasis man nöm to kon voh, ivëh, köm se teß varo rakah këh nem raoe. 18 A pap napan poë varih to hikta suksuk ne e Ieesuß Kristo. Ee to nonok varoe ne sih a ma tah to heß vaeö koman hah a ne. A ma vaato pee to paraß momona, marën a vanun a ma kokoman po teß varih to hikta nat ne pataeah ivëh a hat. 19 A napan kurus to pënton voh ee pan, eöm to vavatet rakah e nem sih pa taateß pënton soe, ivëh, nöß to haraß vaeö suk a noß neöm. Ivëhkëk, eöß to iu noß a ö ne eöm se teß maaka rakah nem pataeah to teß vih non, me a ö ne eöm se nat nem teen nem ta tah hat.

  20 A siß ö hat ke Sosoenën vëh to heßheß non sih a taateß vakamöß, se vöknah en pe susun po oraß hat, pareß heß en peöm po kikis marën a vöknah eah.

  O ururuan pe Sunön pea Ieesuß Kristo to teß me a no neöm.

  21 
  • E Timotiß a teß to kiu vaßpeh me a no neöß sih, to vanö nös a potan avih peß manih peöm vaßpeh me a ken poaneoß varih, e Lusius, me e Jeson, me e Sosipater.
  22 
 • Eöß e Tertius, a teß to kiun o vaato pe Pöl po pëpaß vëh, paröß vanö nös a potan avih peöß manih peöm pa ëhnan e Sunön.
 • 23 
 • E Gaëus to vaonöt ka neoß e Pöl, me o kum teß kurus varih to vaman ne e Ieesuß, kemöm vatötönun manih pa iuun peß. Eß me to vanö nös a potan avih peß manih peöm, vaßpeh me e Erëstus, a teß to matop non sih a moniß pa kaman manih pa vöön vëh, me e kea pea e Kwartus.
 • 24 
  A ma meh ö kiun vamoaan va po to Grik to vatom pet o ves 24, ko soe va non manih pan,“O ururuan pe Sunön pea e Ieesuß Kristo to teß me a non neöm kurus. Oman.”
  Eöß to kë noß a ëhnan e Sosoenën to antoen non a vakikis rakah o vaman peöm, vamanih pa ö no a Soe Vih vëh nöß to vavatvus suk noß sih e Ieesuß Kristo to soe va non. Eöß to soe tavus a ö ne Sosoenën to vamaaka vah va in a ma tah vakoaan varih to vakoaan voh ne pa ma tamoaan. Ivëhkëk, kuru neß to vataare vamaaka en pa ma tah poë varih. Emöm to vatvus a ma tah no o teß vanënën soe to kiun voh. Emöm to vatvus o kiun pamëh suk e Sosoenën vëh to hikta antoen non a mët to taß a möm a nok. Eß to nok va nën marën a ö no teß kurus varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß se vaman e Ieesuß Kristo, ka manih pa taateß pamëh nee se pënton koe a soe pe Sosoenën nën.

  27 Ea to teß no a ma teß pe Ieesuß Kristo, ivëh, ka se kë rakah no a ëhnan e Sosoenën, pe eß varoe kuru to teß vamaman non o nat. Ea se koe rakah a vanot pa kë a ëhnaneah pa ma poen kurus. Oman.

  Copyright information for `TPZ