aJen 15:6
bSng 32:1-2
cJen 17:5
dJen 15:5
eJen 15:6
fJen 15:6

Romans 4

Manih Po Epep Pe Sosoenën, E Abraham A Teß Vih Rakah

Ivëh, ka nat e no pan, a soe to kiun non po Vavaasis pe Mosës to teß man e non. Ivëh, ka se kokoman vavih rakah pa soe ne sipuura napan va Israël, e Abraham to taum voh, eß a soe man. Eß se keh teß man non pan e Abraham to nonok voh non a ma taateß vih, ka taateß vih pamëh nok poan keß tavus en a teß totoopin pa matan e Sosoenën. Ivëh, keß onöt kës e non pa kë koman hah a ëhnaneah? Ahik rakah! E Sosoenën to hikta koman non pan a tah pamëh to teß man non. Ea to nat e no pa pusun in a ö ne Abraham to tavus suk voh a teß totoopin pa matan e Sosoenën, suk ataeah a soe to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“E Abraham to vaman voh a soe pe Sosoenën,
ivëh, ke Sosoenën pokaß en peß,
a teß totoopin.” a 
A teß to kiu moniß non sih, ko voen peß hikta teß va non manih pan o heß, ahik, o voen peß to teß va non manih pa tah neß to kikiu suk non. Ea to nat va no manih pan, o teß varih to hikta vavatet ne o Vavaasis pe Mosës, ee to teen e ne pa hat. Ivëhkëk, ee to vaman e ne pe Sosoenën vëh to popokaß non sih a napan pan, ee ro teß totoopin. E Sosoenën to ep non o vaman pee, pareß popokaß e non pee o teß totoopin. E Sosoenën to pokaß a napan o teß totoopin to teß va non manih, po heß neß to heß raoe. A Teß Sunön vëh e Devit to soe voh en pa pah tah pa ö neß to soe pan, a teß to teß me non a tasun vih pa ö ne Sosoenën to ep va in non poan manih pa teß totoopin, eß hikta se vavatet ro non o Vavaasis pe Mosës. E Devit to soe vavoh manih pan,

“Vaeö rakah po teß varih to heß tonun voh o Vavaasis pe Mosës,
ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan raoe,
pareß ihan anoe voh en pa ma hat pee.
Oman, ee se vaeö rakah,
suk ataeah, e Sosoenën hikta kuteß hah non pa ma taateß hat pee.
Vaeö rakah pa teß vëh ne Sosoenën to hikta ep hah va non manih pan,
eß to teen non ta hat peß.” b 
Ivëh, ka tasun vih pöß pamëh to teß suk varoe pöß non a ra o Jiuß peß a ö na to pe voh a ö kokoaan va pa sioniira? Keß a tasun vih pöß pamëh to teß suk varoe pöß non o teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß varih to hikta pe voh a ö kokoaan va pa sioniire? Ea to nat e no pa soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to man. A soe pamëh to sosoe suk non e Abraham pan, “E Abraham to vaman voh en pa tah ne Sosoenën to soe ke voh poan, ivëh, ne Sosoenën to ep suk va i non poan manih pa teß totoopin.”

10 Ivëh, ke Abraham nok vahvapoß voh nih, ke Sosoenën pokaß poan a teß vih no a taateß peß to totoopin? E Sosoenën kës to kon vovoh voh poan pa ö neß to meß avoeß e non pa pe, keß murin in a ö neß to pe en pa ö kokoaan peß? Ahik! Eß to kon vovoh voh poan, keß pah pe poß a ö kokoaan peß. 11 E Abraham to meß avoeß voh e non pa pe a ö kokoaan peß, ke Sosoenën pokaß en peß a teß totoopin. E Sosoenën to heß poan a taateß va pa pe a ö kokoaan to teß va non manih po vëknöm, to vëknöm non poan a teß totoopin suk o vaman peß. Ivëh, keß teß va non manih e Abraham e tamëëro teß varih to hikta pe voh, ivëhkëk, ee to vaman e ne pe Sosoenën. E Abraham eß e tamëëra napan varih ne Sosoenën to vatompoan vavih me voh. 12 E Abraham pet me, e tamëëra napan varih to pe voh, pare vavatet ne a taateß va po vaman vëh, o vaman pamëh ne tamaara Abraham to teß me voh non, momoaan voh in a ö neß to meß avoeß voh e non pa pe a ö kokoaan peß.

A Soe Man Pe Sosoenën, Eß A Soe Pa Napan Varih To Teß Me Ne O Vaman

13 Eß hikta teß non pan, e Abraham to vavatet voh non o Vavaasis pe Mosës, ivëh, ke Sosoenën soe vatökrus voh en pa ö neß se heß poan, me ra ken supnaiß peß o oeh ovoes. Ahik! Suk ataeah, e Sosoenën to ep varoe non o vaman peß, ivëh, keß ep va in non poan manih pa teß totoopin. 14 Ivëh, keß man rakah e non, suk ataeah, o teß varih to vavatet varoe ne sih o Vavaasis pe Mosës se keh onöt e ne pa kon o oeh ovoes, va pa ö ne Sosoenën to soe vaman vavoh. A, a taateß vaman se örakuk en, ko teß hikta onöt ne a kon a tah vëh ne Sosoenën to soe vaman voh pan eß se heß. 15 Ea to nat va e no manih pan, e Sosoenën to heve ov e non pa napan, suk ee to hikta onöt ne a vatet kurus o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, o Vavaasis pamëh se keh hikta teß non, a, ka taateß vatösoe hikta se teß me non. 16 Ivëh, ke Sosoenën hikta se heß non a tah neß to soe vaman ke voh a napan. Suk o teß varih to heß tonun ne o Vavaasis pe Mosës. Eß se heß varoe o teß varih to vaman ne poë, kee se kon ee pa tah neß to soe vaman ke voh raoe, suk ataeah, eß to ururuan non raoe. Ivëh, ka tah neß to soe vaman voh vamanih po heß, o pus koaß kurus pe Abraham se kon ee. Eß hikta teß non pan o Jiuß varoe ivarih to vaman ne, pare vavatet ne o Vavaasis pe Mosës. Ahik! O teß me varih to vaman va ne manih pa ö ne Abraham to vaman vavoh non, ee to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. E Abraham to teß va non manih pe tamaara o Jiuß varih to vaman no, me o teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß to vaman ne. 17 Ka soe to kiun non manih po Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non non pan,

“Eöß to nok oah kën tavus eom e tamëëra ma kum teß peo.” c 
E Abraham to vaman e Sosoenën pa ö neß to soe a soe vaßih, e Sosoenën vëh to onöt e non pa vatoß hah o teß mët, me eß se soe ka ma tah to hikta teß moaan voh ne, kee tavus ee.
18 E Abraham to vaman a soe vaman pe Sosoenën, eß he manot ko hikta onöt non a ö seß vataman ta koaß oeteß. Ivëhkëk, eß to anoeh rakah e non pe Sosoenën se vatvus a tah neß to soe vaman voh ke poan. Ivëh, keß vataman a ma kum teß peo vamanih pa ö ne Sosoenën to soe vavoh ke poan pan,

“O pus koaß pën se peo.” d 
19 E Abraham to hikta ponkiß voh non po vaman, suk eß to nat e non pe Sosoenën se vakikis en pa sionineah, keß onöt e non pa vataman ta koaß oeteß, a sionineah he teß ro va non manih pa teß to mët voh en. Eß to onöt non o 100 kirismas, pareß nat pet e non pe köövo peß Saraß to hikta onöt non a vasinan ta koaß, suk ataeah, a komaneah to teß pet va e non manih pa teß to mët voh en. 20 Ivëhkëk, eß to hikta panih o kokoman peß, pareß hikta koe a vaman a soe ne Sosoenën to soe vaman voh, ivëhpëhkëk, o vaman peß to pah teß kikis avoeß nö e non, keß soe tavus en pan, e Sosoenën a kikis oah rakah. 21 E Abraham to vaman rakah e non pe Sosoenën to teß me e non po kikis pa nok a tah neß to soe ke voh poan. 22 Ivëh, ka soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“E Sosoenën to kon en pe Abraham, suk o vaman peß,
ko vaman pamëh vataare e non peß a teß to vatompoan vavih me non e Sosoenën.” e 
23 Ka soe vaßih to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“E Sosoenën to kon en pe Abraham, suk o vaman peß.” f 
Ivëhkëk, a soe pamëh to hikta teß suk varoe non e Abraham. Ahik, eß to soe suk pet me e non pea a napan kurus. E Sosoenën se kon me en pea, pa ö ne ea se vaman pet no a teß vëh to kunkuin taneß hah voh e Sunön pea Ieesuß pa nap mët.
25 E Sosoenën to vaheß voh e Ieesuß, pan eß se mët suk a ma hat pea, pareß sun taneß hah voh pa mët, marën a ö na se vatompoan vavih me e Sosoenën.

Copyright information for `TPZ