Romans 5

E Sosoenën To Pokaß A Rora Sih O Teß Totoopin Pa Ö Na Se Teß Me No O Vaman

Ivëh, ne Sosoenën to soe suk pan ea to vatompoan vavih me voh e no peß, suk ea to vaman no e Ieesuß Kristo. Ivëh ka kuru, na se vakamöß vavih rakah me Sosoenën. Suk a tah ne Ieesuß to nok voh pa vaßaus a ra me a ö na to vaman no eah, eß to vataare voh a ra a hanan va pa ö na se huk vatët maß pe Sosoenën, suk, eß to ururuan tamoaan a rora. Ivëh ka kuru, ea se vaeö suk no a ö na to anoeh rakah me no po vaman, pan a tapui se taneß maß manuh pa vöön va kin, pa ö no kikis pe Sosoenën to teß non. Eß to hikta teß non pan a tah varoe pamëh na se vaeö suk no, ahik, ea se vaeö me no a ma punis pea, suk ataeah, ea to nat e no pan, a ma punis poë varih to vavaasis a rora a ö na se sun vakis no, ko teß a ma punis pea. Ka se keh sun vakis ko teß a ma punis pea, a tah pamëh se vataare va ka ra manih pan, ea varih se vaoah ee pa ma punöß. Ke ea se keh teß va no nën, ea se anoeh rakah me no o vaman pan, ea se kon ee pa tapui. Ea se anoeh rakah me no o vaman pan, e Sosoenën se vatvus a tah neß to soe voh ka ra, ivëh, ka hikta se anoeh akuk no. Ea se nat pet no e Sosoenën to koep voh maß o iu peß manih pea manih pa ö neß to vanö voh maß a Tuvuh Vasioß peß, keß teß non manih pea.

Ko poen na to hikta teß kikis onöt no a vaßaus koman hah a, e Sosoenën to vanö maß e Ieesuß Kristo pa tëëm koman rakah neß to vahoß voh, marën a ö neß se mët, pareß kon hah a nap nonok hat. O man rakah, eß to paraß hivaß rakah pa teß se mët suk a teß totoopin. Ivëhkëk, eß to tö pöß e non pa ö no a teß vavaes se keh heß rakah ea pa mët, suk a meh teß vih. Ivëhkëk, a tëëm na to teß avoeß voh e no a nap nonok hat, e Sosoenën to vataare en pea po iu apuh peß manih pea, pa ö neß to vanö maß e Ieesuß Kristo, keß mët suk en pa ma hat pea.

O eraß pe Ieesuß Kristo to takoß, pareß hikhiuk en pa ma hat pea. Ke Sosoenën pokaß en pea o teß to vatompoan vavih me no eah. Ivëh, ka nat rakah e no peß se hehe en pea. Ka teß vavih e no po poen ne Sosoenën se vakmis o teß varih to nonok vatëh ne sih a ma taateß hat. 10 Ivëh, keß teß man e non pan, a tëëm avoeß pamëh na to vatösoe voh e no pe Sosoenën, eß to vatompoan vavih hah me voh en pea manih pa mët pe Koaß peß. Suk a ö na to nat momoaan voh ee pa tah pamëh, ea to nat vateeraß rakah e no pan, e Sosoenën to vatompoan vavih hah me voh en pea. Suk ataeah, e Koaß peß to teß toßtoß e non kuru, ko se me en pea, ka teß vaßpeh tamoaan me e no pe Sosoenën. 11 Ka meh tah, ivëh, e Sunön pea Ieesuß Kristo to vaßaus voh a ra ka vatompoan vavih hah me ee pe Sosoenën. Ivaßih, kuru na to vaeö suk me no e Sosoenën.

E Adam To Nok A Hat Ka Mët Tavus, Ke Ieesuß Mët, Pareß Heß A Ra O Toßtoß Tamoaan

12 Ea to nat e no pan, a pah teß to nok voh a hat manih po oeh, pareß mët voh en. Ivëh, ka mët pamëh pah kopös en pa napan kurus manih po oeh, suk ataeah, a napan kurus to nok voh ee pa hat. 13 O Vavaasis pe Mosës to meß avoeß e non pa tavus, a hat he teß momoaan voh e non manih po oeh vëh. Ivëhkëk, a napan to hikta teß maaka voh ne pa ma hat nee to nonok ne. Ivëh, ke Sosoenën hikta antoen voh non a kiiki a ma hat no a napan to nonok ne, suk o Vavaasis pamëh to hikta teß voh non. 14 Taneo non maß po poen ne Adam to nok voh a hat, pareß nö non maß, ko öök non po poen pe Mosës, a napan kurus se mëtmët e ne. Ka teß napan varih to hikta nok voh ta ma hat manih pa kök a taateß, vamanih pa ö ne Adam to nok vavoh, a mët pamëh se ip me en po teß poë varih.

E Adam to vëknöm i non e Ieesuß, a teß vëh se suk amot maß.
15 A hat pe Adam, me o ururuan pe Sosoenën to hikta teß va ne pa pah ö. Ahik rakah, a hat pa paeh a teß ro to nok voh a napan kurus, kee mëtmët ne. Ivëhkëk, o kikis va po ururuan pe Sosoenën to oah rakah e non po kikis va pa mët, ko teß e non po teß varih to vaman ne. Ka manih po ururuan pa pah teß vëh, e Ieesuß Kristo ne Sosoenën to vatompoan vavih hah me en po teß varih to vaman ne, ka tah pamëh, eß o heß vih neß to heß raoe. 16 Eß to teß non a poa tah, o heß vih pe Sosoenën, me a hat pe Adam. Ka poa tah poë varih to hikta nonok ne a pah tah kee tatavus ne pea. Ahik, a hat ro ko ne Adam to nok manuh pe Sosoenën, to vateen en pea kurus pa hat, pareß vahoß suk en pea po vahutët. Ivëhkëk, o heß vih pe Sosoenën to teß va non manih pan, eß to ururuan a napan, pareß vatompoan vavih hah me en po teß varih to vaman ne, kee kon ee po toßtoß tamoaan, ee he nok ro voh ee pa ma taateß hat. 17 A pah teß vëh e Adam to pënton varo voh a soe pe Sosoenën, pareß nok a hat, ka mët pa pah teß pamëh tavus va en manih pa teß apuh, pareß vöknah rakah en pa napan kurus. Ivëhkëk, o ururuan pe Sosoenën, me o heß vih peß to vöknah en po kikis va pa mët. Ivëh, ka nat vavih e no pan, o teß varih to vaman ne, ee se kon ee po ururuan puh tamoaan pe Sosoenën, ke Sosoenën se vatompoan vavih hah me en pee. Ee se kon o toßtoß tamoaan, ko tavus ee o teß susunön manih pa kiu no a pah teß vëh e Ieesuß Kristo to nok.

18 Ivëh, ka nat e no pan, a pah teß vëh e Adam to pënton varo voh a soe pe Sosoenën, pareß nok a taateß hat. Ka manih pa hat pamëh, ne Sosoenën to vateen suk en pea kurus po vahutët. Eß to teß akuk va kov e non manih pa pah teß vëh, e Ieesuß, to nok a taateß totoopin, ke Sosoenën ep, pareß pokaß en pea o teß varih to vaman e Ieesuß, pan ea o teß totoopin ka kon ee po toßtoß tamoaan. 19 A pah teß vëh e Adam to pënton varo voh a soe pe Sosoenën, pareß nok a taateß hat. Ka manih pa taateß vatösoe peß ivëh, no a napan kurus to teen suk voh pa hat pamëh. Eß to teß akuk me va kov e non manih pan, a pah teß vëh e Ieesuß Kristo to tënan voh a soe pe Sosoenën. Ka manih pa taateß pënton soe peß, no a nap peo se tavus ee o teß totoopin manih po epep pe Sosoenën.

20 E Sosoenën to heß voh o Vavaasis pe Mosës manih pa napan marën a ö nee se nat va ne manih pan, ee to pah nonok vörep e ne sih pa ma taateß hat. Pare pah vatösoe oah nö e ne po Vavaasis pe Mosës. Ivëhpëhkëk, e Sosoenën to pah ururuan oah nö e non pee. 21 A hat to vatvus voh a taateß va pa mët, pareß teß va e non manih pa teß sunön. Ivëhkëk, kuru no ururuan pe Sosoenën to tavus, pareß vöknah en pa taateß hat, ko teß va e non manih pa teß sunön. Ka manih pa kiu pe Sunön pea Ieesuß Kristo, ne Sosoenën to ururuan a ra, pareß pokaß en pea o teß varih to vaman no eah, pan ea o teß totoopin, ivëh, ka kon ee po toßtoß tamoaan.

Copyright information for `TPZ