aEks 20:13,15-17

Romans 7

Kuru Na To Kiu No Pa Taateß Panih

Kën kea, eöm kurus to nat vavih rakah e nem po Vavaasis pe Mosës. Ivëh, köm nat e nem po Vavaasis pamëh, to matop e non pa napan kurus. Ivëhkëk, a teß se keh mët, ko Vavaasis pamëh hikta se matop hah non poan. Ka soe vapipinoß va peß to teß va non manih pan, e köövo se keh me e voe manot peß, pareß teß vaßpeh me non poan, keß onöt rakah këk na po poen neß se mët. Ivëhkëk, e voe se keh mët këh en peß, e köövo pamëh to antoen e non pa me hah ta meh voe, vamanih pa ö no a taateß va po vaen to soe va non. Ivëhkëk, e voe se keh teß toßtoß avoeß e non, ke köövo peß këh poan, pareß me a meh voe, a napan se soe va ee manih pan, eß a köövo teßteßvaasiß. Ivëhkëk, e voe pe köövo pamëh se keh mët, e köövo pamëh to teß taihan e non manih pa taateß vaen, pareß antoen e non pa vaen hah. Keß se keh vaen hah en, a, e köövo pamëh to hikta kök a taateß va po vaen.

Eß to teß akuk va kov e non manih pan, eöm to vatös me voh em pe Ieesuß manih pa sionineah, ka vatös peöm pamëh to ep va non manih pan, a taateß hat vamoaan voh peöm, to mët vaßpeh me voh en pe Ieesuß Kristo manih pa kuruse. Ka taateß hat pamëh to hikta matop hah a no neöm, me o Vavaasis pe Mosës hikta se matop hah a no neöm. Ka kuru, ne eöm to vatös me em pa meh teß, ka teß pamëh eß a teß to sun taneß hah pa nap mët. Ivëh, ka kuru ne Sosoenën se kon o ëhnan apuh, suk a ö na to vavatet no a ma taateß totoopin. Moaan voh no a taateß hat to teß voh non manih pea, pareß heß a ra o iu hat, suk o Vavaasis pe Mosës to kunkuin vateeraß o iu hat pamëh, ka nonok no a ma taateß hat. Ivëh, ka mët tavus en manih pea. Ivëhkëk, kuru ea to mët këh ee po Vavaasis pe Mosës, keß hikta matop hah a rora. Ea to taihan këh voh ee po Vavaasis pamëh to ötöön voh a rora. Ivëh ka kuru, na to kiu suk no a kë a ëhnan e Sosoenën, pa ö na to vavatet no a ma taateß totoopin manih pa taateß voon, no a Tuvuh Vasioß to kunkuin manih pa ma kokoman pea. Para hikta vavatet hah no a taateß va pa kë a ëhnan e Sosoenën, pa ö na to vavatet varoe no o Vavaasis pe Mosës.

A Teß Hat To Miröß Voh A Ra

Eöm tomeß koman nem pan, eöß to sosoe noß pan, a hat me o Vavaasis pe Mosës, ee a pah tah akuk. Ahik! Ivëh, ko Vavaasis se keh hikta teß non marën a vaßaus a neöß pa nat a ma taateß hat, eöß se poß nat vah va in a ma taateß hat nih? Ivëhkëk, a soe vaënpan pe Sosoenën to teß e non, köß nat e noß pa hat ivëh ataeah, peß o Vavaasis pe Mosës to soe va ka rora manih pan,

“Koe a manin a ma tah pa meh teß”. a 
Ivëhkëk, a taateß hat to teß non manih peöß, pareß taum koe a hanan peß manih pa soe vaënpan pe Sosoenën, pareß vatvus o kokoman hat va pa manin a ma tah pa meh teß manih pa komaneoß. Eß se keh hikta teß non ta soe vaënpan pe Sosoenën, a taateß hat to hikta se teß hah me non to kikis. Eöß to hikta nat avoeß voh noß pa soe vaënpan pe Sosoenën, paröß teß toßtoß voh e noß. Ivëhkëk, eöß to kon vahik eoß pa soe vaënpan pe Sosoenën, ka taateß hat tavus vakikis, köß mët eoß manih po apen. A soe vaënpan pe Sosoenën to teß suk voh non a ö neß se heß a neöß o toßtoß. Ivëhkëk, manih peöß, neß to teß en maß pa mët va po apen. 11 Suk ataeah, a taateß hat to vaiu a hanan va pa ö neß se piuk a neöß pa ö neß to koe maß manih pa soe vaënpan pe Sosoenën, marën a ip vamët a neöß manih po apen. 12 Ivëh, ka nat kurus e no, po Vavaasis pe Mosës to taneß koman voh en maß manuh pe Sosoenën, pareß vivihan. Ka ma soe vaënpan pe Sosoenën varih pa koman o Vavaasis pe Mosës, ee kurus to vivihan, ko totoopin, pare vih.

13 Eß teß vah va non nih, a soe vaënpan kës pe Sosoenën ivëh, to heß a neoß a mët? Ahik! A taateß hat to tavus manih pa soe vaënpan pamëh, pan a mët peöß se tavus. Keß a tah pamëh to tavus, pan eöß se inan a taateß hat, eß matan vah va non nih? E Sosoenën to heß voh a soe vaënpan peß pan, eß se vataare va ka neöß manih pan, a taateß hat, eß a tah a pah hat rakah.

A Hat To Pöm Voh A Ra

14 Ea to nat rakah e no po Vavaasis pe Mosës, eß a tah va po apen to taneß voh en maß manuh pe Sosoenën. Ivëhkëk, eöß a teß to teß me noß o sionin va po oeh vëh, paröß hikta antoen noß a vatet o iu pe Sosoenën. Suk ataeah, eöß to teß va e noß manih pa teß nohnoh, nee to vavoen, kee voh a taateß hat. Ka taateß hat vaneah e non peöß. 15 Eöß to hikta inan noß pataeah nöß to nonok noß, paröß hikta nonok noß ataeah nöß to iu noß a nok. Ivëhkëk, eöß to nonok e noß sih pa ma tah rërës nok peöß. 16 Keöß se keh hikta iu nok noß a ma tah rërës peöß varih nöß to nonok noß sih, a tah pamëh to soe va non manih pan, eöß to vapöh kokoman e noß pan, o Vavaasis pe Mosës to teß vih e non. Suk ataeah, eß to soe non pan, a taateß hat nöß to nonok noß, eß a tah nöß se nat noß nok. 17 Ivëh, ke eöß koman to hikta nonok noß sih a ma taateß hat poë varih. Ahik, a taateß hat vëh to teß non manih pa komaneoß. Eß ivëh, to taßtaß a no neoß a nok a ma taateß hat poë varih. 18 Oman, eöß to nat e noß pa hikta vih to teß non pa komaneoß, manih po iu hat va pa komaneoß, eß to hikta onöt non a nok a taateß vih. Eöß to iu e noß pa nok a ma taateß vih. Ivëhkëk, eöß to hikta nonok noß a ma taateß poë varih. 19 Eöß to kehkeh nok noß sih, a ma taateß vih. Ivëhkëk, eöß to hikta nonok noß, ka taateß hat nöß to rërës noß sih a nok, nöß to nonok e noß. 20 Ivëh, ke eöß se keh nok eoß pa ma taateß nöß to rërës noß sih a nok, a, eß to hikta teß non pan, eöß ivëh to nonok noß a ma taateß poë varih. A taateß hat vëh to teß non pa komaneoß, ivëh to taß a neoß köß nok a ma taateß hat poë varih.

21 Ivëh, köß taum eoß peß to teß man e non, pa tëëm nöß to kehkeh nok noß a taateß vih, ka taateß hat vëh to teß non pa komaneoß to taßtaß e non peöß, pa nok a ma taateß hat poë varih. 22 Manih po kokoman rakah peöß, ne eöß to iu rakah e noß pa ma soe vaënpan pe Sosoenën. 23 Ivëhkëk, eöß to inan vamanih pan, eß to teß non o meoh kikis to matop e non pa sionin avoes neoß. O kikis pamëh to hikta vapöh kokoman me non a ma tah varih no kokoman peöß to iu ne a nok, pareß vahoß rakah en peöß paan o matop va po iu hat vëh to teß non pa sionineoß. 24 Varenan rakah peöß, eteh se hehe a neoß, köß këh o sionin vaßih to se me koe en peöß pa hat vëh, to se ip en peöß? 25 Eöß se vavihvih ke na e Sosoenën. Manih pa koren e Sunön pea Ieesuß Kristo, eß se hehe en peöß. Ivëh, ka ma iu vih peöß, me a ma kokoman vih peöß to teß e ne paan a ma soe vaënpan pe Sosoenën. Ivëhkëk, o iu hat va pa komaneoß to teß e non paan in o kikis va pa taateß hat vëh to matop non a sionineoß, pareß mimiröß a no neoß.

Copyright information for `TPZ