bSng 44:22

Romans 8

E Ieesuß Kristo To Mët Pareß Vahik Këh A Ra Pa Taateß Hat, Pareß Heß A Ra A Tuvuh Vasioß

Ivëh, ka kuru no a napan varih to vatös me ne e Ieesuß Kristo, ne Sosoenën hikta se vateen non raoe pa hat. Suk ataeah, ea pah paeh, ea a ma teß pe Ieesuß Kristo, ko kikis pa Tuvuh Vasioß to heß voh a ra o toßtoß voon, pareß hehe a rora manih po kikis va pa taateß hat vëh to heßheß a rora sih a mët. O Vavaasis pe Mosës to hikta antoen non a veo ke a taateß hat pea, suk ataeah, o iu va pa sioniira to hikta iu non a vatet o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, a tah vëh no Vavaasis pe Mosës to hikta antoen non a nok, ne Sosoenën koman to nok vahik voh en. E Sosoenën to vanö voh maß e koaß oeteß peß, keß tavus teß vamanih pea a nap nonok hat, ivëhkëk, a hikta hat manih peß. E koaß pamëh to nö voh maß, pa hehe a ra pa ma taateß hat pea. Ka manih pa sionin e koaß peß pamëh, ne Sosoenën to vateen en peß pa taateß hat pea, pareß vahik en po kikis va pa taateß hat vëh, na se voh teen. E Sosoenën to nok vavoh manih pan, a taateß vih totoopin va po Vavaasis pe Mosës, se tavus manih po toßtoß pea. Suk ataeah, ea to hikta suksuk hah no o iu va po sionin. Ahik rakah! Ea to vavatet no sih a taateß voon pa Tuvuh Vasioß. Peß a napan varih to suksuk ne sih o iu hat va po sionin, no a ma kokoman pee to iu rakah e ne pa vatet o iu hat va pa komëëre. Ivëhkëk, a napan varih to suksuk ne a taateß voon pa Tuvuh Vasioß, no a ma kokoman pee to pet vaviß e ne, pa ma tah no Tuvuh Vasioß to iu non. Ivëh, ko kokoman pa teß se keh vatet a iu hat va pa komaneah, eß se mët en. Ivëhkëk, o kokoman peß se keh teß non manih pa Tuvuh Vasioß, a teß pamëh se kon en po toßtoß tamoaan, me o vakamöß vih manih pe Sosoenën. Ivëhkëk, o kokoman pa teß se keh pet vaviß non pa vatet a ma taateß hat, eß se vakihat me e non po iu pe Sosoenën. Eß to rës e non pa vatet a ma soe vaënpan pe Sosoenën, suk ataeah, eß to hikta antoen non a vatet a ma soe poë varih. Ko teß varih to vavatet ne sih o iu hat va pa komëëre. Ee to hikta onöt ne a heß vaeö e Sosoenën.

Ivëhkëk, eöm to hikta teß hah nem paan a matop va po iu hat pa komëneöm, eöm to teß e nem paan a matop pa Tuvuh Vasioß pa ö no a Tuvuh pe Sosoenën se keh teß non manih peöm. Ivëhkëk, a teß vëh se keh hikta teß me non a Tuvuh pe Ieesuß Kristo, eß hikta se teß non a teß pe Ieesuß Kristo. 10 A ma taateß hat peöm to se ip vamët ee pa ma sionineöm. Ivëhkëk, e Ieesuß Kristo se keh teß non manih peöm, a ma apeneöm se teß toßtoß e ne, suk e Sosoenën to pokaß en peöm, o teß no a ma taateß peöm to vih, ko totoopin. 11 Ka Tuvuh pe Sosoenën to kunkuin taneß hah voh e Ieesuß Kristo manih pa nap mët se keh teß non manih peöm, a, eß se heß koe en po toßtoß va po sionin manih pa Tuvuh Vasioß peß vëh, to teß non peöm.

12 Kën poaneoß manih pa ëhnan e Ieesuß Kristo, ea se koe ka Tuvuh Vasioß vovoh ka rora, para nat rakah no teß hah no paan in o matop po iu hat va pa komaara. 13 Eöm se keh vavatet nem o iu hat va pa komëneöm, eöm se mëtmët em. Ivëhkëk, manih po kikis pa Tuvuh Vasioß, eöm se koe em pa ma taateß hat va po sionin, paröm kon em po toßtoß tamoaan. 14 Suk ataeah, o teß varih no a Tuvuh pe Sosoenën to vovoh ke non raoe, ee ro pus koaß pe Sosoenën. 15 A Tuvuh vaßih ne Sosoenën to heß voh, eß to nok a ra, ka hikta se teß hah no o teß kikiu akuk pa taateß naöp. Eß to nok a ra, ka tavus ee o pus koaß pe Sosoenën. Ka manih pa Tuvuh pamëh neß to vataman ka ra, ka okook va no sih manih pan, “Tamön”, “Eën e Tamaneoß”. 16 A Tuvuh Vasioß koman ivëh to vavaßaus non sih a ma apeera, ka nat vateeraß e no sih pan, ea ro pus koaß pe Sosoenën. 17 Ea to teß no o pus koaß pe Sosoenën, ivëh, ka se kon ee pa ma tah ne Sosoenën to vakah ka ra o koaß, ke Ieesuß Kristo. Ivëhkëk, kuru ea se teß vaßpeh rakah me no e Ieesuß pa punis vëh neß to teß voh, marën a ö na se kon o ëhnan apuh vamanih pa ö neß to kon vavoh.

Amot Na Se Taum A Ihoß Vih Manuh Pa Vöön Va Kin

18 Ivëh, ka amot no ëhnan apuh pamëh se tavus vateeraß manih pea. Eöß to koman noß pan, o ëhnan apuh pamëh se apuh oah e non pa ma punis, na to tataum no manih kuru. 19 Suk ataeah, a ma moeh tah kurus varih ne Sosoenën to nok voh, to vavëhöß rakah e ne po poen ne Sosoenën se vatvus vateeraß rakah en, petereh ivarih, o pus koaß vamaman peß. 20 A ma moeh tah kurus varih ne Sosoenën to nok voh, ee to tatamiröß e ne kuru. Ka ma tah poë varih to hikta tatamiröß suk ne o iu koman pee. Ahik. Ee to tatamiröß suk ne o iu pe Sosoenën. Ivëhkëk, eß to teß man e non pan, a ma moeh tah kurus varih ne Sosoenën to nok voh, ee se taihan këh ee pa ö nee to kokoa va ne sih, marën a ö nee se teß taihan ne me o ëhnan apuh vëh, no pus koaß pe Sosoenën to teß me ne.

22 Kuru na to nat vavih e no pa ma moeh tah kurus varih ne Sosoenën to nok voh, kuru nee to haraß avoeß e ne po kamis to vatoe me non po kamis vëh, ne köövo to haraß non sih po poen neß to kehkeh vahuh non. A ma moeh tah kurus poë varih to tötö suk ne sih o kamis pamëh, nee to haraß ne. 23 Keß hikta teß non pan, a ma tah varoe poë varih to tötö ne. Ahik, ea me ro teß to tötö e no, ea to kon voh ee pa Tuvuh Vasioß. Ka Tuvuh Vasioß pamëh to teß va e non manih po heß vamomoaan ne Sosoenën to heß a ra. Ivëhkëk, ea me to kakamis e no, para tötö e no, ko anoeh e no po poen ne Sosoenën se panih avoes a ra, ka tavus o pus koaß vamaman peß. Ko poen pamëh neß se heß a ra o sionin voon to hikta se teß kökööt va non manih po sionin vëh, na to teß me no po oeh. 24 Suk ataeah, e Sosoenën to hehe voh en pea, ka anoeh me no po vaman. Ea se keh ep e no kuru pataeah na to anoeh no, eß to hikta teß non pan, a taateß anoeh vamaman ipamëh. A napan hikta se anoeh ne a tah nee to öt vahik e ne. 25 Ivëhkëk, ea se keh anoeh no a tah na to meß avoeß e no pa kon, ea se anoeh e no, me a taateß anoeh.

26 A Tuvuh Vasioß me to vavaßaus e non sih pea pa ö na to töötö no. Ea to hikta nat no pa hin rakah vamanih pa ö na se hinhin va no. Ivëhkëk, a Tuvuh Vasioß koman to hinhin ka rora sih manuh pe Sosoenën, pareß hinhin vatëh rakah ka rora, me o haharaß to paraß ruruvun, na to hikta onöt no a soe vamaaka. 27 E Sosoenën to antoen e non pa nat ataeah to teß non pa ma kupu pa napan. Pareß nat e non pataeah no a Tuvuh Vasioß to koman non, suk ataeah, a Tuvuh Vasioß to suksuk non sih o iu pe Sosoenën, po poen neß to hinhin suk a rora a napan pe Sosoenën.

28 Ea to nat e no, pa ma moeh tah kurus ne Sosoenën to nonok non sih, marën a vaßaus a napan varih to iu ne poë. A napan poë varih neß to vaoe suk voh a ö nee se tavus vamanih pa ö neß to koman vavoh non. 29 Suk ataeah, e Sosoenën to nat vovoh voh e non pee, eß he meß avoeß voh e non pa nok o oeh. Pareß vateß en pee, kee teß va i ne manih pe Koaß Oeteß peß. Ivëh, ke koaß peß e Ieesuß Kristo se tavus va en manih pe koaß vamomoaan pa ma kën kea peo peß. 30 E Sosoenën to teß me voh non o kokoman vëh pan, ee se tavus vamanih pe Koaß peß, ko teß varih neß to koman voh non se tavus vamanih pe Koaß peß, neß to vateß pet voh en pee. Ko teß varih neß to vateß voh, neß to vatompoan vavih me voh en pee, ko teß poë varih, neß to heß pet en pee po ëhnan apuh.

Ahikta Pah Tah To Onöt Non A Sunpip O Iu Pe Sosoenën

31 Ea se poß soe vahvanih pa ma tah ne Sosoenën to nok manih pea? E Sosoenën e vamomhë pea to vaßaus en pea. Ivëh, ka teß se keh vakihat me a rora, eß hikta antoen rakah non a vöknah a ra. 32 Oman rakah! E Sosoenën to hikta amun voh ka ra pe Sunaißeah Ieesuß Kristo, pa mët suk a ra. Eß to heß voh en pea pe Sunaißeah, ivëh, keß se heß akuk rakah en pea pa ma moeh tah kurus. 33 Eteh poß to onöt non a vahoß a ra a napan varih ne Sosoenën to kon hah voh, manih po vahutët? Ahik rakah ta pah teß to antoen non, peß a ö ne Sosoenën to vatompoan vavih me voh en pea. 34 Eteh poß to onöt non a vapokaß a napan pe Sosoenën, kee teen ta hat? Ahik rakah ta pah teß to antoen non, peß a ö ne Ieesuß Kristo to mët voh en, me eß to sun taneß hah en pa nap mët. Ka varuß vakomanih, neß to teß me non a tasun kikis manih pa papmatö pe Sosoenën, pareß hinhin vaßaus tamoaan ke non pea manih pe Sosoenën. 35 Ataeah poß to onöt non a ki këh a ra po iu pe Ieesuß, pa ö no a punis se keh tavus a ra, keß, pa ö na se keh taum a kamis, me a ö no napan se kehkeh miröß a rora, me a ö na se keh taum o maë, me a ö na se keh kökööt no pa ta ohop, me a ö no a ma moeh tah hat se kehkeh miröß a rora? Ahik rakah! A ma tah kurus poë varih to hikta onöt ne a sunpip a ra po iu pe Ieesuß Kristo. 36 Oman! A ma tah varih to tatavus ne pea kuru, no Puk Vapenpen pe Sosoenën to sosoe e non,

“Suk ataeah, emöm to teß e nem a napan pën,
[emöm to teß e nem a napan pën,] A vot “pën” to teß suk non e Sosoenën.

ivëh, ka ma poen kurus nee to ipip vamët e ne pemöm.”
“Ee to ep va ka no möm
manih po sipsip varih to vamatop ne a ö nee se ip vamët.” b 
37 Ivëhkëk, manih pa ma punis ro poë varih, ea to vöknah koe rakah voh ee pee manih pe Sosoenën vëh to iu a rora sih. 38 Oman! Eöß to nat rakah e noß pa hikta tah va pa ma tah varih to antoen ne a sunpip ka ra, po iu pe Sosoenën, ka ma tah poë varih, ivarih, a mët, me o toßtoß, me o ankeroß, me a ma moeh oraß hat, me a ma taneah varih to teß ne manih kuru, me a ma meh taneah varih to meß avoeß e ne maß, me a ma moeh vu tah varih to teß me ne o kikis apuh, me a ma taneah to teß ne kin, me a ma taneah to teß ne paan o oeh, me a ma meh taneah manih po oeh avoes. Ee a ma tah kurus poë varih to hikta antoen rakah ne a sunpip ka ra po iu vëh pe Sosoenën, na to kon taneß manih pe Sunön pea e Ieesuß Kristo.

Copyright information for `TPZ