aJen 21:12
bJen 18:10,14
cJen 25:23
dMal 1:2-3
eEks 33:19
fEks 9:16
gHos 2:1,23
hHos 1:10
iAis 10:22-23
jAis 1:9
kAis 8:14; 28:16

Romans 9

E Pöl To Tamak A Napan Va Israël

Eöß e Pöl, eöß to teß me noß e Ieesuß Kristo, paröß sosoe ke noß peöm po man, eöß to hikta pikpiuk noß. A komaneoß no a Tuvuh Vasioß to matop i non, ko sosoe ke non peöß pan, eöß to hikta pikpiuk noß pa ö nöß to soe tavus vamanih pan, o tamak peöß to paraß apuh vörep, paröß teß rakah me noß sih a punis apuh manih po kupu peöß. Suk eöß to koman rakah noß sih a vaßaus a kën poaneoß varih o Jiuß. Paröß koman rakah va noß manih sih pan, eöß se keh ro voh ko varakah e Ieesuß Kristo, paröß vaßaus a kën poaneoß, pa ö neß se keh antoen non. Kee vaman e Ieesuß Kristo, pare kon o toßtoß tamoaan vëh, nöß to teß me noß. Ee ra napan va Israël ne Sosoenën to pokaß voh raoe o pus koaß peß. Ee to ep voh ee po maaka pe Sosoenën, pare teß me e ne po vatompoan ne Sosoenën to noh me voh raoe. E Sosoenën to heß voh raoe o Vavaasis peß manih pe Mosës, me a taateß man va pa vasunön eah. Eß to heß me raoe a ma soe vaman peß, ee to tavus taneß pa nap apaßpuh pee varih, e re Abraham, ke Aësak, ke Jekop. Keß, ee a kën tom poan va po oeh vëh ne Ieesuß Kristo to koaß voh. Ko teß e non e Sosoenën to matop e non pa ma moeh tah kurus. Ka se kë tamoaan rakah no a ëhnaneah. Oman!

Eöß to me tatamak in sih a kën poaneoß varih Israël. Suk eöß to nat rakah e noß pa nap peo to tavus voh po vuteß pamëh, to hikta teß ne pan, ee ra Israël vamaman. Ivëhkëk, eöß to hikta sosoe noß pan, a soe pe Sosoenën to oah akuk. Ahik! A ma pah teß ro va po vuteß va Israël ivarih ne Abraham to vataman voh, to teß va ne manih o pus koaß vamaman pe Abraham. Suk ataeah, e Sosoenën to soe ke voh e Abraham pan,

“O vuteß nöß to soe voh ka oah, se taneß maß manuh pe Aësak.” a 
Ka tah pamëh to matan va non manih pan, eß to hikta teß non pan, o vuteß kurus pe Abraham se teß ne o pus koaß vamaman pe Sosoenën. Ahik, o pus koaß vamaman rakah pe Abraham ivarih o pus koaß pe Sosoenën, suk a soe vaman ne Sosoenën to nok voh manih pe Abraham. A soe ne Sosoenën to nok ke voh e Abraham ivëh,

“Po poen koman nöß to vahoß, nöß se hah maß,
ke Saraß se kon a koaß oeteß” b 
10 Keß hikta teß non pan, a soe varoe pamëh, e Rebëkaß to vahuh a poa koaß punaß. Ka poa koaß poë varih to tavus pa pah tamëëre vëh e Aësak, e tamaara. 11 Po poen no a poa koaß punaß to meß avoeß voh e ne pa tavus, ka hikta paeh va pee to nok avoeß non ta tah vih, keß, ta tah hat, ke Sosoenën soe ke voh en pe Rebëkaß pan,

“A teß a tavus vamomoaan, se kiu akuk ke non a teß a tavus suksuk.” c 
E Sosoenën to koman vavoh manih pan, eß se vateß ta paeh va pee, ivëh, neß to soe suk vavoh nën, marën o kokoman peß se tavus vaman. Ivëhkëk, eß to hikta iu voh non o kokoman peß se tavus vaman suk varoe a ma taneah, no a poa koaß to nok. Ahik. Eß to iu voh non o kokoman peß se tavus vaman suk a ö ne eß koman se vateß ta paeh va pee.
13 Ivëh, ka soe pe Sosoenën to teß non manih po komön o Puk Vapenpen to soe non pan,

“Eöß to iu noß e Jekop,
ivëhkëk eöß to rës e noß pe Isoß.” d 
14 Ivëh, ka se poß soe vah vanih pa tah pamëh? Eß kës to ep vahat pa ö ne Sosoenën to iu varoe non a paeh va pee? Ahik rakah! 15 Suk ataeah, e Sosoenën to soe ke voh e Mosës pan,

“Eöß se uruan eoß peteh nöß to koman noß,
paröß kamöß eoß peteh nöß to koman noß.” e 
16 Ivëh, ke Sosoenën se vateß a teß vëh neß to iu non pa vataare o ururuan peß. O iu peß to hikta han non pataeah no a napan to iu ne, pare punöß ne pa nok. 17 Peß a soe to teß non po Puk Vapenpen, ne Sosoenën to soe ke a teß sunön va Isip pan,

“Eöß to vasunön voh a oah, marën a ö nöß se vataare o kikis peöß manih pën,
suk a ö no a ëhnaneoß se tavus po oeh avoes.” f 
18 Ivëh, ke Sosoenën se uruan en peteh neß to koman non, pareß vavösvös koman en pe retereh neß to koman non.

19 Ivëh, ka paeh peöm se keh hi a neoß pan, “Suk ataeah poß, ne Sosoenën to vateen suk a ra pa ma taateß hat pea? Ahik rakah ta pah teß to onöt non a kök o iu pe Sosoenën.” 20 Eën a teß va po oeh vëh. Ka teß akuk va po oeh vëh to hikta teß non ta soe vaonöt pa hi e Sosoenën. Ahikta tah to antoen non a hi a teß vëh to nok poan pan, “Eën nok suk va ka neoß manih ataeah?” 21 A teß nonok nöh to antoen rakah e non pa nok a ma taneah neß to koman non a nok. Eß to onöt e non pa nok a poa nöh manih po pöh manean, a paeh, eß a nöh vih marën a nöhnöh varoe pa ma poen apaßpuh, ka meh, eß a nöh akuk marën a nöhnöh pa ma poen kurus.

22 E Sosoenën me to antoen e non pa nok va nën. Eß to kehkeh vataare non o heve peß, me o kikis peß, manih pa napan. Ivëhkëk, eß to teß me voh non a taateß anoeh manih po teß varih neß to heve ov i non raoe. A napan poë varih to anoeh ro ko ne a ö ne Sosoenën se tek raoe. 23 E Sosoenën to iu vamaaka e non po kikis apuh peß, neß to koep kunah voh maß manih pea o teß varih to kon voh o ururuan peß. Eß to vamatop a ra a napan poë varih to anoeh ro no, a ö neß se heß a ra o kikis apuh peß. 24 Ke ea ivarih a napan varih ne Sosoenën to vateß voh. Eß to hikta vateß varoe voh a möm, suk emöm ro Jiuß, ahik, eß to vateß me voh en peöm, o teß to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. 25 Manih po Puk pa teß vanënën soe vëh, e Hoseaß ne Sosoenën to soe vavoh manih pan,

“Eöß se soe va eoß manih pan, ‘Eöm a napan peöß’,
manih po teß varih, ‘to hikta teß voh ne pan ee a napan peöß’.
Ko teß varih nöß to hikta iu voh noß,
nöß se vataare eoß pee, po iu peöß.” g 
26 “Ka manih totoopin rakah pa ma ö nöß to soe ke voh raoe pan,
‘Eöm to hikta teß nem pan eöm a napan peöß’,
Amot nee se pokaß ee pee, ‘O pus koaß pe Sosoenën a toßtoß tamoaan.’” h 
27 E Aisaëaß, to koman voh non a napan va Israël, pareß soe vamanih pan,

“A napan va Israël to peo
va e nee manih po kösan va sinten tahiß.
Ivëhkëk, a nap keok akuk ivarih
ne Sosoenën se kon hah.
28 Suk ataeah, e Sunön se vakmis vëhöß rakah en pa napan va po oeh vëh.” i 
29 A ma tah kurus to tavus va ee manih pa ö ne Aisaëaß to soe vavoh,

“E Sunön A Kikis Vi,
se keh hikta hehe voh a siß nap keok akuk manih po vuteß pea,
ea se voh tatek kurus rakah vavoh ee manih pa ö no a poa vöön varih,
Södom me Gomoraß to tatek vavoh.” j 

A Napan Va Israël To Kiu Vëhvaß Suk Voh Ee Pa Kon a Taateß Vih

30 Ivëh, ka ma vavaasis peöß sosoe poß ka rora ataeah? A napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ee to hikta pupunöß vakis rakah voh ne pa vatompoan vavih me e Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatompoan vavih me raoe, suk o vaman pee. 31 Ivëhkëk, a napan va Israël varih to pupunöß vakis voh ne pa vatet a ma taateß varih to vataare ne a hanan, ne Sosoenën to vatompoan vavih me non sih a teß. Ivëhkëk, ee to hikta antoen voh ne a vatet vahik vavih rakah a ma taateß poë varih. 32 Suk ataeah, ee to hikta vatet a ma taateß poë varih me o vaman. Ee to koman vapiun ne pan a kiu hivaß vëh, nee to nonok ne pa vatet a ma taateß poë varih se nok raoe kee vatompoan vavih me ee pe Sosoenën. A vös vavahan teß to vahan a ma moeere, kee kuß ee. 33 Eß to teß akuk va kov e non manih pa ö ne Aisaëaß to kiun vavoh manih po Puk pe Sosoenën, pareß soe pan,

“Ep öm, eöß to vahoß voh a vös manih Saëon.
Ka vös pamëh to vavahan non sih a napan,
kee kußkuß ne.
Ivëhkëk, eteh to vaman non poan, eß hikta se haraß vahat non.” k 
Copyright information for `TPZ