Titus 2

A Nap Mamanot Se Vatet Vavih Rakah Ne A ma Taateß Ne Sosoenën To Iu Non

Ivëhpëhkëk, eën se vatvus rakah ke ra napan a soe, kee vavatet rakah ne a ma vavaasis vamaman pe Sosoenën. Eën se soe ke ra kën voe mamanot, kee nat ne kakaak ne. Ee se teß ne po kokoman natsean, pare vavatet varoe ne a ma kokoman vih. Ee se vaman rakah ne a soe man pe Sosoenën, me a taateß iu o upöm teß, me a taateß sun vakis manih po vaman, me a teß a ma punis kurus.

Parën soe pet ke ra kën köövo mamanot, kee vavatet ne a taateß vivihan pe Sosoenën. Ee se nat ne sosoe vahat ne ro upöm teß. Ee se nat ne vavovoh ne pa taateß kaak voaën vatëh. Ee se vavaasis rakah ne o upöm teß pa taateß vih. Pare vavaasis pet ne a kën köövo vaen varuß, kee nat vavih ne a taateß va pa iu rakah a ma voe pee, me a ma koaß pee. Ko vavaasis raoe pa matop vavih a ma kokoman pee, me a ma vaen pee pa matan e Sosoenën. Ee se nat vavih a taateß va pa matop vavih a ma iuun pee, me a ma kën tom taman pee, pare teß ne paan a ma voe pee. Ee se keh nonok ne a ma taateß poë varih, a napan hikta se vavovoeak ne o vavaasis pe Sosoenën vëh, nemöm to vavaasis nem.

E Taëtus Se Nonok Non A Ma Taateß Vih No A Nap Sesekaß Se Suksuk Ne

Eën e Taëtus se vavaasis pet a nap sesekaß kee pënton soe, ko këh maß o iu va pa sionin. Ko vataare varoe nom a ma taateß vih pa ma tah kurus nën to nonok nom. Ka napan se ep a taateß pën ko vatet. Ko vatvus vamaaka a soe man, ka napan se nat ne vavovoeak ne oah. Ka napan varih to vakihat me ne oah, se poet ee, suk ahikta hat nee se vavaato suk me a rora.

A Nap Kikiu Akuk Se Vavatet Rakah Ne A Ma Soe Po Teß Susunön Pee

Soe ke ra nap kikiu akuk manih komön o kum peöm, kee teß tamoaan rakah ne paan a ma teß susunön pee, pare punöß pa heß vaeö a ma teß susunön pee. Ee se nat ne vapinpiun soe me ne a ma teß susunön pee. 10 Pare nat ne kakaveo ne ta ma tah po teß susunön pee. Ahik, ee se vavatet vavih rakah ne a ma soe po teß susunön, ko teß susunön se vaeö rakah me ne a ma taateß pee. Ivëh, ka ma tah kurus nee to nonok ne, ee se kunkuin ne o kokoman pa napan pa ta o vavaasis vëh, ne ea to vavatvus no sih. Eß o vavaasis pe Sosoenën, A Teß Va Pa Hehe A Ra.

Ea Se Vatet No A Taateß Pe Sosoenën Ko Anoeh No E Kristo

11 Eën se vavaasis o teß va po vaman, kee se vavatet ne a ma taateß vih, nöß to vavaasis voh a oah, suk o ururuan pe Sosoenën to tavus vateeraß voh en, pareß vamatop a hanan pa napan kurus se kon o toßtoß voon. 12 O ururuan pamëh to vavaasis a rora sih pa këh ke a taateß va pa heß tonun e Sosoenën, me a këh a ma iu va po sionin to teß non pea manih po oeh vëh. Eß to vavaasis a rora pa kokoman vavih para nö vatotoopin. Oman, ea to teß topnin no a ma napan va po oeh vëh, ivëhkëk, o ururuan pe Sosoenën to vavaasis e non pea, pa vatet a taateß pe Sosoenën. 13 Ko vaman vakis, ko anoeh no a tah vih pamëh, na se vaeö rakah pa ep in. Ea to anoeh no a hah pe Ieesuß Kristo, eß e Sosoenën, A Teß Va Pa Hehe A Ra, me eß se vatvus vateeraß o vatëk vih peß.

14 E Kristo to heß koman hah voh o toßtoß peß, marën a hehe a ra, ka teß taihan no ko koe a nok hah a ma taateß hat na to nonok no sih. Ka se teß voon rakah no para teß no a ma teß koman peß. Para kiu vakis pa nok a ma vu taateß vih.

15 Eën a teß susun pee, ivëh, kën se vatvus ke nom raoe a soe kikis vaßih manih pa napan. A soe se kunkuin rakah non raoe pa vatet a soe pamëh, parën heß a soe kikis manih pa ma nap vatösoe marën a vatotoopin a ma taateß hat pee. A napan se nat nee vaörakuk ne a ma soe pën.

Copyright information for `TPZ