1 Corinthians 13

Tem nige meyagu mulolo, kani nige kanna yabo iyayawatagili yagu paisowa namwanamwali kolili, siyamala ginauli bwagabwaga. Kaba gite tupwali bwaite kani yawalowegili. Tem tomo kainali uloina uloina yo anelose kainali kolili yaedeedede na nige meyagu mulolo, kabo kagu yauyauyane iyamala ginauli bwagabwaga kani yau besiele sidai bwagabwagana daguguna lalakina o nuwana yau besiele ginauli yabo ilokelokeke-bwagabwaga. Besiele, tem kagu yauyauya Yaubada iyeyama yo ana walo yawalowalowen, yo tem Yaubada ana nuwatu wadawadamna simayale koliyau o nuwana ginauli meuloina yakataili, tem yagu meli ilalaki yo sowasowagu koya yawalo ana kaba miya ilogabaen na nige meyagu mulolo, kabo kagu yauyauyane iyamala ginauli bwagabwaga yo yau yaemala tomo bwagabwaga molosi. Besiele tabe, tem yagu gogo wasawasa ibaibaiwa yo yasoiyan tobubutuma kolili, o nuwana tem yogu yatalamwan mayau wedowedolina mena iwedoli Yeisu esana kaiwena na nige meyagu mulolo, kabo kagu yauyauyane yo yagu paisowa namwanamwaline siyamala ginauli bwagabwaga yo nige yabo kana namwanamwa kani yalolobai.

Tem me ala mulolo, takalakisiye yo kalakavao takatekamkamna-yagili. Tem me ala mulolo nige sowana kalakavao takalomagigi-lagili o nuwana talamwa-poloweyagili, nige sowana tawaloseyagila, nige sowana tagagasa, nige sowana tawalo-kololo, nige sowana taboma ala namwanamwa taloyaloyai, nige sowana tamunamunai mwayamwayau yo tem kalakavao me ali naenaena nige sowana naenaenane tanuwatu-kalatagili. Tem me ala mulolo, na kalakava yabo ilopwano o nuwana imwakota kani me ala nuwanae ana paisowane kaiwena. Na mulolo ana kaba yaliyaya ele mwa walo yawasosi sauga meuloina. Tem me ala mulolo, na kalakava yabo mumugana inae kolila sowasowana tanuwatu-pwaiki yo me ala meli yakato naga kabo mumuganane ibui. Tem me ala mulolo sauga meuloina takalakisiye yo me ala katepatu tasanasana tawae kani Yaubada ginauli namwanamwana iyeyama kolila kaiwena.

Mulolo mumugana kani nige ana kaba mwawasi. Na Yaluyaluwa Tabuna ana yauyauya tupwaliyao kani simwawasi. Siya bwaimwana Yaubada ana walo tawalowalowen o tem kaina uloi molosina tawalowalowen o tem taedeedede me ala katai. Yauyauyane kani simwawasi. Besiele tabe kaiwena sauga bwaite ala katai tupwanamo takatai na ala palopisai tupwanamo yo nige ilolobai yawasosi. 10 Na naga kabo Yaubada ginauli meuloina iginaulili kani ilobai yawasosi mwa tabe sauganane koina tawae sauga bwaite koina nige ilolobai yawasosi kani imwawasi. 11 Yagu sauga melumelu koina yakaikaina melumelu yo melumelu nuwatuna yanuwanuwatui yo yagu gamwapakiki besiele melumelu ana gamwapakiki. Saugana yatomo-lalaki melumelu mumugana yapei-suwalan koliyau. 12 Sauga bwaite koina Yaubada tagite-yaganuganu kana koleya besiele makamakayaula tagitai kaba gite ganuganuna koina, na naga muli mena kani tagitai manla mena. Sauga bwaite koina ala katai Yaubada kaiwena nige ilalalakisosi na sauga bwaine koina kabo takatai yawasosi, besiele sauga bwaite iya ikataila yawasosi.

13 Bwaite besiele, ginauli lalakili yaiyona siya miyamiya yaili. Meli, katepatu nuwatuna yo mulolo. Yoli yaiyonane bwaite luwali mena mulolo iya ilalakisosi.

Copyright information for `TTE