1 Corinthians 14

Kaina uloi molosina kana edeedede yo palopisai waloli

Mulolo kana kamwasa kwamuliya. Besiele wakepate kaiwe Yaluyaluwa Tabuna ana yauya wakalaili, kaloli mena nuwatu lalakina bwaimwa iya palopisai, Yaubada ana walo tawalowalowen. Tem tomo kaigeda iedeedede kaina uloi molosina koina bwaimwana nige iedeedede tomo kolili, na iedeedede Yaubada koina. Nige tomo yabo sowasowana ikatai walone kana dudulai na Yaluyaluwa Tabuna ana kaiwe koina tomone ginauli wadawadamli iwalowegili. Saugana tem tomo yabo ipalopalopisai, bwaimwa Yaubada ana walo iwalowalowen, bwaimwana iwalowalolau tomo kolili na mesabana ali meli ikabiyamatuwa, ikabiyakaiweli yo ikabi-yaliyaya-yagili. Iya kaina uloi molosina iwalowalowen iboma ana meli ikabiyakaiwe na iya ipalopalopisai iwalowalowen toekalesiya meuloili ali meli ikabiyakaiweli. Nuwanuwagu meuloimiu kaina uloi molosina koina kwaedeedede na iyamo nuwanuwasosigu ele mwa Yaubada ana walo kwawalo-bagunayan. Tomone iya Yaubada ana walo iwalowalowen kana sagu ilalaki na tomone iya kaina uloi molosina iwalowalowen kana sagu nige ilalalaki. Na sowasowana kana sagu ilalaki tem ana walo kana dudulai ibuikeile na tem toekalesiya meuloili sibenalan yo nuwali imayale walone kaiwena yo ali meli ikabiyakaiwe.

Yagu tali toekalesiyayao, temga yalaowa na kaina uloi molosina koina yaedeedede gubesi, kani kami sagu kwalobai? Nuwana nigele. Na tem ginauli yabo Yaubada iyamayale koliyau na yayawasayan kainamiu mena o tem ginauli yabo yayakenayagimiu o tem Yaubada ana walo yawalowalowen ee iya koina kani kami sagu kwalobai. Naga kwanuwatui kaba venu besiele gita yo igo kainali. Tem gita tako-bwagabwagai nige yabo kana dudulai tabebenalan yo nige sowana takatai toisabo wali sivenuvenuwan. Besiele tabe tem kaleya kana tobaguna bwagigi iyui-yauyaulei nige sowasowana tomo sikatububu kaleya kaiwena. Yo komiu tabe besiele, tem nige walo kwawawalo-yadudulai memenamiu mena kani nige tomo yabo ami walo kana dudulai ikakatai, ami walone kana benali besiele sivesiveve bwagabwaga. 10 Kaina uloina uloina sibaibaiwasosi yanuwa yaulina mena iyamo meuloili mekali katai yo mekana dudulai. 11 Na tem toedeedede yabo nige kainana yakakatai kana gite besiele iya laolaoma yawasosi koliyau yo iya ana gite koliyau yau tabe laolaoma yawasosi iya koina. 12 Yo nige uloina tem komiu kaina uloi molosina kwawalowalowen. Walo yawasosi, nuwanuwamiu Yaluyaluwa Tabuna ana yauya kolimiu wakalaili mwa wakaiwe yauyauyane kwayapaisowa-yalalaki, siya sowasowana toekalesiyao ali meli sikabiyakaiwe. 13 Koinaele tem yaiya kolimiu kaina uloi molosina koina iedeedede ilonamwayan tem ikawanoi Yaubada koina na yauyauyane kaina kana bui ikalai na tem walone kana dudulai ibui tomo kolili kainali mena na isaguili.

14 Tem kaina uloi molosina koina yakawanoi Yaubada koina ee yaluyaluwagu ikawakawanoi na iyamo yagu walo kana dudulai nige yakakatai. Mwa yagu nuwatu nige imiyamiya kawanoine koina. 15 Kabo tawae kani yaginauli? Ee yaluyaluwagu koina kani yakawanoi yo yagu nuwatu tabe koina yakawanoi. Yaluyaluwagu koina kani yawali-tobali yo yagu nuwatu tabe koina yawali-tobali. 16 Na tem Yaluyaluwa Tabuna ana kaiwe koina Yaubada kutobalan kaina uloi molosina koina kamkava yabo nuwana ipwanopwano, nige sowa-sowana am kawanoine koina italam, nige sowasowana iba, “O, besiele” kaiwena am walo kana dudulai nige ikakatai. 17 Yo nuwana am kawatoki Yaubada koina inamwanamwa na iyamo kamkava koina nige kana sagu ilolobai.

18 Yau kaina uloi molosili kali edeedede koliyau ilalakisosi kabo muli mena komiu. Kabo kaiwena mwa Yaubada yakawatoki koina. 19 Na iyamo yau yagu nuwatu ekalesiya ana logogo koina tem tomo meuloili walo isaisalimo bigabigali yo mayamayaleli kainali mena sibenalagili sowasowana bwaimwa koina kali sagu silobai. Na tem walo sibaibaiwa kolili yaedeedede kaina uloi molosina koina kani nige sowasowana koina tomo kali sagu silobai kaiwena nige imamayale kolili. 20 Yagu tali toekalesiyayao, yawalo kolimiu, kwatomo-lalaki na tabu melumelu mumugana kwanuwanuwatui. Tem naenaena mumugana koina am katai ikikiu bwaimwana inamwanamwa na iyamo ami nuwatu mena ilonamwayagimiu komiu besiele tomo lalakiliyao. 21 Buki Tabu iwalo iba, “Kani tolaolaoma yagu walo siedeedede-yani kaina uloi molosili mena boda bwaite koina. Bwagana kana benali nuwali iyai na iyamo walone kani nige sibebenalan kaiwena kana nuwa-mayale nige sikakatai.”

22 Na tem kaina uloi molosina koina yaedeedede bwaimwana kilakilala siya nige tomeli kaiweli. Na tem yapalopisai kainala mena bwaimwana kilakilala kita tomeli kaiwela, siya nige tomeli nigele. 23 Koinaele tem ami logogo koina toekalesiya meuloimiu kaina uloi molosili kolili kwaedeedede na tem tonuwapwanopwano tupwali o nuwana siya nige simemeli na silusae luwamiu mena kani sikawa-yauyaule-yagimiu. 24 Na tem meuloimiu kwapalopisai na tonuwapwanopwano kaigeda o tem tomo yabo iya nige imemeli na ilusae luwamiu mena yo ami walone kana katai katena isakona ana nuwatu wadawadamna imiya-mayale yo ikatai tomala iya tolopwano, kabo kani inuwabui Yaubada manna mena, italupwaopwaom bwatano mena yo itapwalolo Yaubada koina mwa iba, “Yawasosi Yaubada iyaelete ami boda kalona mena.”

Bwaite ami tapwalolo kana loina

26 Yagu tali toekalesiyayao, yagu walo kana dudulai bwaite besiele. Saugana tem kwalologogo tapwalolo kaiwena sowasowana tomo yabo wali tobali iwaliyan, yabo iyakayakatai, yaboyoi ginauli yabo Yaubada iyamayale koina iyawasa, yabo kaina uloi molosina iedeedede yo yabo kanakava ana walo kana dudulai ibui. Kabo paisowane meuloina bwaite kwapaisowaili na mesabana toekalesiyao meuloili wakabiyakaiweli. 27 Tem tomo tupwaliyao nuwanuwali kaina uloi molosina koina siedeedede yoli labuimo siedeedede o tem yoli yaiyona. Tem tobuibui yabo iyaele ekalesiya kaloli mena sowasowana toedeededene kaigeda kaigeda ana sauga koina iedeedede. 28 Na tem nige tobuibui ipapagan yaiya nuwanuwana kaina uloi molosina koina iedeedede ilonamwayan tem imwanou yo ibomamo nuwana mena koina iedeedede Yaubada koina. 29 Idudulai tem siya Yaubada ana walo siwalowalowen, labui o tem yaiyona siedeedede yo tobenabenali meuloili ali walone sinuwatu-yakasali. 30 Tem Yaluyaluwa Tabuna ana nuwatu yaboyoi iyamayale koina logogo kalona mena mwa iya toedeedede bagubagunana imwanou. 31 Kaiwena komiu sowasowana kaigeda kaigeda iboma ana sauga koina Yaubada ana walo iwalowen na mesabana meuloimiu yakayakatai waluwaluna yo kami kabiyakaiwe wakalai. 32 Na siya Yaluyaluwa Tabuna ana yauya kolili Yaubada ana walo siwalowalowen ali edeedede kana sauga siloinayan nige yakato Guyau ana kaiwe ikalaili na siedeedede bwagabwagamo. 33 Kaiwena Yaubada nuwanuwana ginauli meuloina taginaulili daumwali mena yo kali dudulai mena.

Bwaite ekalesiya mumugala besiele Yaubada ana tapwalolo yanuwa meuloina koina.
34 Tapwalolo kana logogo kalona mena ilonamwayagili tem sinesineo siya simwanou. Nige mumugala bwaite yakato sinesineo tatalamwagili siedeedede, bwaite besiele Mosese ana loina kana edeedede imiyamiya yakato waineliyao tatao ali loina yaulina mena simiyamiya. 35 Tem nuwanuwali ginauli yabo sineliyan, simwanou sisanasana kanasiga sipileyoi ali nume mena kabo sineli waineliyao kolili. Kaiwena bwaimwana kaba mwalimwaline siya sinesineo temga siedeedede tapwalolo kana sauga koina. 36 Kwabenali. Komiu nige Yaubada wasana namwanamwana kwayawasa-bagunayan. Boda tupwaliyao siya wasanane sibenali-bagunayan muli mena kabo komiu. 37 Mwa tem tomo yabo inuwatui yakato iya kana yauyauya ipalopisai o nuwana tem Yaluyaluwa Tabuna ana yauya koina ikalapowon ilonamwayan tem italam iba, “Yawasosi nuwatune Paulo ilelelene Yaubada iyamo ana loina.” 38 Na tem nuwatune bwaite isikotanan komiu toekalesiyayao tomone kwasikotanan, tabu ana walo kwabebenalan. 39 Yagu tali toekalesiyayao, wakepate kaiwe tem kwapalopisai. Na tem tomo nuwanuwali siedeedede kaina uloi molosili kolili tabu wakakausili. 40 Na iyamo ami tapwalolo kwayapaisowa-namwanamwai miya daumwali mena yo kana dudulai mena.

Copyright information for `TTE