1 Corinthians 8

Buluma siwoleolena kokotomo kolili kaiwena

Tauna kona yagu leta yabo kwaleleyama kwaneli kwaba, “Gubesi bulumane tomo siwoleolegili ali yaubadao kokotomo kolili. Sowasowana tomeliwo koina sikekan o nigele?” Koinaele ami neline yayamaisa bwaite besiele. Meuloila me ala katai na iyamo tabu tanunuwasaesosi ala kataine kaiwena. Sowasowanamo kalakavao tamuloloili kate yawasosila mena, kaiwena katai iya nige ginauli lalakina besi. Koinaele tem yaiya iba, ‘Yau tosonoga yo meuloina yakatai yawasosi,’ bwaimwana iya naga molosi. Na tem yaiya Yaubada imulolo koina, yo Yaubada ikatai tomone iya ana tomo.

Kabo yagu nuwatu bulumane siwoleolegili kokotomo kolili kaiwena kani yawalowen kolimiu. Kokotomo siya yaubadao mwakomwakotali, nige ginauli yawasosi. Yaubadane kaigedamo iya toyamayale. Tomo ali nuwatu bwagabwaga kolili siwalo yakato yaubadao gwauli bulibuli mena yo yanuwa yaulina mena. Na kita Yaubada kaigedamo tameliyan iya meuloila Tamala yo iya koina Yeisu Keliso takatai ala Guyau kaigedamo yo kita ana tomoyao yo ginauli meuloili iya nimana mena iyamayaleli.

Toekalesiya tupwalao ala meli matumatuwana Yaubada kaiwena. Na ekalesiya tupwaliyao nige sikakatai yakato kokotomone siya ginauli mwakomwakota kaiwena tauna kona sipwalopwalou kokotomone kolili yo bulumane siwoleolena kolili. Sauga bwaite tem bulumane sigitai nuwali mena isae yo sikilala yakato bulumane kokotomo kali. Kabo ali nuwatu bulumane kani ikabiyabikili. Tem bulumane tupwana takan o tem nigele bwaite Yaubada manna mena nige tawae yabo. Kaiwena bulumane nige sowana ikalaila talau Yaubada salina mena.

Na iyamo wagite-kalatagimiu ami kekanne kolili kisi toekalesiyao siya ali katai kubwakubwana yo belubeluli kwawoya-pwanolili. 10 Tem kowa me am katai yakato kokotomo nige Yaubada yawasosi yo siya nige ali kaiwe ipapagan inamwanamwa. Na iyamo gubesi tem kamkava tobelune yabo igitaiwo kulau kokotomo kana nume tapwalolo koina yo bulumane ukwan? Kani iginauli besiele kowa. 11 Mwa koina am kataine koina kamkava belubeluna kuwoya-pwanoli. Na kunuwatu-kalatan Keliso iboita kamkavao belubeluliyao kaiweli. 12 Sauganane kamkavao tobelu kuwoya-pwanolili am kataine koina yo ali katai kubwakubwana kwasibayanae bwaimwana am pwanoli lalakisosina Yeisu Keliso manna mena. 13 Tem kan yabo yakan na kamwasane koina yagu tali toekalesiya yawoya-pwanoli kani yawaloyameli besiele, “Bulumane kani nige yakakanyoi” kisi yagu tali toekalesiya yawoya-pwanoli.

Copyright information for `TTE