1 Peter 5

Ekalesiya kana tobagunao yo toekalesiyayao kali kabiyakaiwe

Komiu ekalesiya kana tobagunao, nuwanuwagu kami kabiyakaiwe yawaloweni. Yau ekalesiya kana tobaguna kamikava yabo, yau Keliso ana kamkamna mangu mena yagitai, yo naga sauga muli mena Yeisu ipileyoima yo ana wasawasa tagitai yau tabe kani yalusae ana wasawasa kalona mena. Komiu besiele sipi togitekalatan, Yaubada ana bodao siya iyeliwako wagite-kalatagili. Tabu yakato me ami okwatakwata na wagite-kalatagili, na mekamikavao kwayaliyaya besiele Yaubada ana nuwatu. Tabu wakakawa-maisa, na kwatalamwagimiu kwapaisowamo kaiweli kaiwena nuwanuwamiu lalakina tem kwasaguili. Wagite-kalatagili, tabu ami loina sikokololo kolili, na besiele ali kaba gite, mumugamiu namwanamwana sigitai kabo siginauli besiele. Yo saugana togitekalatani sipi ali Guyau ilaoma, kabo pwaopwaom wasawasana kani iyeliwa kolimiu. Pwaopwaomne iya miyamiya yaina, nige sowana ipwasa yo nige sowana ikwalalele. Besiele tabe komiu kilakaiwo, ami tautaubalao ali loina kwabenali-kalatani. Nuwalobi kwamana kwalikwali na mesabana kwaesagusagu-wagimiu. Kaiwena siya togagasa Yaubada nige iyayaliyaya kaiweli, na siya tonuwalobi imuloloili.

Kabo kwanuwalobi Yaubada nimana kaikaiwena yaulina mena, na mesabana sauga bwaite ikatububunagimiu na naga kani muli mena ami sauga namwanamwana koina ipeiseyagimiu. Ami nuwatu polopoloweli meuloina kwaolena ikalai, kaiwena iya me ana mulolo igitegite-kalatagimiu. Kwasilasilawa na wagitegite-kalatagimiu, kaiwena kami tokalomagigili Seitani iya besiele laiyon sokasokana ikalakalagaga na inenenene yo iloyaloya nuwanuwana tomo yabo isinoli. Kwanuwatu-kalatani yanuwa yaulina dedeina meuloina kolili kamikavao tomeli siya tabe kamkamna silobalobai besiele komiu kwalobalobai. Mwa kaiwena yawalo kolimiu, kwatolo kaikaiwe ami kaba meli mena kabo wakaleya Seitani koina. 10 Yaubada, iya mulolo yaina, iya igitesipwaimiu na mesabana kwalusae ana wasawasa miyamiya yaina koina kaiwena kwamiyamiya Keliso koina. Ami kamkamna sauga kubwakubwana koina, iya kani ikatububunagimiu na ami meli wakabi-kalatan yo wakaiwe koina. 11 Yaubada ana kaiwe imiyayai sauga meuloina kani nige imwamwawasi. O, besiele.

Walo mwawamwawasina

12 Sailasa iya kalakava namwanamwana yo yakatai sowasowana kana meli yapei, iya mwa isaguiyau yo kami kabiyakaiwe letana kikiuna bwaite kalele. Nuwanuwagu yawalo kolimiu ginauli meuloina bwaite kaleleli walo yawasosi iyakenayagimiu Yaubada ana mulolo kaiwena. Kabo kwatolo kaiwe mulolone koina. 13 Kamikavao siya tomeliwo Babiloni
Babiloni nuwana Loma walona besiele ali walo makamakayau yabo.
koina, siya tabe Yaubada igitesipwaili, simulolo kolimiu. Besiele tabe Malika, iya besiele natugu, imulolo kolimiu.
14 Nimamiyao kwayaga-yagili kamikavao kolili yo kwaemulomulolo-wagimiu. Inamwanamwa tem meuloimiu kwamiyamiya Keliso koina Yaubada ana nuwadaumwali katemiu iloyakalapowonli.

Copyright information for `TTE