1 Timothy 6

Topaisowa panpanili na siya tomeli ilonamwayagili tem ali tautaubalao siyakasisi-yagili yo siobigaili sauga meuloina. Tem siginauli besiele, ali tautaubalaone kani nige Yaubada esana sikakawa-naenae-yani yo kani nige ala yakayakatai sikakawa-naenae-yani. Tem topaisowa panpanna ana taubala iya tomeli yabo, tabu topaisowane ana nuwatu bwaite besiele. “Nige sowana yagu taubala yayakasisiyan kaiwena Keliso koina yakawa-kava, iya te yau katoyatoyawa.” Tabu inuwanuwatui besiele. Na ilonamwayan tem ipaisowa kaikaiwemo kaiwena. Kaiwena taubalane, bwaimwana sagu ilobalobai topaisowane ana paisowa koina, iya tomeli yabo yo ana eliyam.

Yakayakatai bwaite uguguyeyan tomo kolili.
Na tem yaiya ana yakayakatai uloina na Guyau Yeisu Keliso ana walo dudulaina nige imumuliya yo yakayakataine mumugana namwanamwana kaiwena isikotanan, iya, ana nuwasae mena, iyauyaule yo ana katai iyoviya. Sauga meuloina nuwanuwana lalakina gamwapakiki. Tem gamwapakiki ilobai iyaliyaya. Mwa koina ana neli samasamalulu kaiwena lamwapolowe, gamwapakiki, kawanaenae yo tabe yakewa mwakomwakota siyawatagili bodane luwali mena. Bwaite koina sauga meuloina tomo naenaeli ali nuwatu bwagabwaga mena sigamwagamwa-pakiki. Siya bodane yakayakatai yawasosi nige sikakatai, yo tabe sinuwatui yakato tapwalolo mumugana koina wasawasa lalakina kani silobai.

Na kita tem Yaubada tayakasisiyan me ala nuwa-daumwali bwaimwana ala kaba wasawasa. Kaiwena kita baguna menima gaibula tayawatagilima saugana sikabila yanuwa yaulina mena, na naga tabe menima gaibula yanuwa yaulina talogabaen. Koina kala yo ala kaleko kaiweli tayaliyaya, na ginauli tupwaliyao kaiweli tabu tanunuwatusosi. Siya tonuwa wasawasa naga Seitani iwoyaili kabo ana sipwasipwa koina sisipwa na muli mena sibomamo ali nuwatu yauyaule kolili sisibayanaeli. 10 Tem sauga meuloina nuwanuwala lalakina mane ee kabo kani nae meuloili siyawatagili. Na tabe mane kana loya kaikaiwe koina kalakavao tupwaliyao tapwalolo yawasosi silogabaen, na sibomamo siyakamkamnali lalakina yo nuwapolowe silobai.

Paulo ana walo kaikaiwena Timoti koina

11 Na kowa Timoti, Yaubada ana topaisowa, bwaite mumugane naenaeline kusikotanagili na mumuga dudulaina kumuliya, Yaubada kuyakasisiyan yo sauga meuloina ukawanoi koina meli yo mulolo yo kalakisiye yo mumugana bigana kaiweli. 12 Kaleya kana sauga koina tokaleya sikaleya me ali kaiwe. Bwaine besiele kabo ilonamwayagiwo tem me am meli ukaleya kaiwe Seitani koina. Yawasim miyayaina kana meli ukabikalatan, kaiwena baguna Yaubada igite-sipwaiwo, saugana kunuwabui yo am meli Yaubada koina kuwalomasalan tomo meuloili manli mena. 13 Kowa Timoti yaloina-yagiwo Yaubada manna mena, iya ginauli meuloina yawasili kana toolena yo tabe Yeisu Keliso manna mena, iya beyabeyana Pontio Pailato koina walo yawasosi mena iedeedede. 14 Na yagu loinane yakato yanuwapei bwaite kumuliya namwanamwai, na tabu tomo yabo iyayakewaiwo kanasiga ala Guyau Yeisu Keliso ivivilayoima. 15 Na Yeisu ana pileyoima kana sauga Yaubada iloinayan. Yaubadane toloina ibomamo yo inamwanamwa, yo kin meuloili ali kin, na tabe guyau meuloili ali guyau. 16 Yaubada miyamiya yaina ibomamo, ana kaba miya mayale pigapigabuna yo nige yabo sowasowana iutulau salina mena. Nige sauga yabo tomo yabo igigitai yo nige sauga yabo sowasowana tagitai. Kabo ilonamwayagila tem sauga meuloina tatobalan kaiwena ana wasawasa yo ana kaiwe nige ana kaba mwawasimo. Besiele.

17 Kuwalo yanuwa yaulina kana towasawasao kolili tabu sinunuwasae ali wasawasa kaiweli, na tabe tabu simemeli yakato naga kaba sagu lalakina ali wasawasane kolili silobai, kaiwena wasawasane mwawamwawasili. Na kuwalo kolili Yaubadamo koina simeli kaiwena iya, ana wasawasa koina, iyauya bwagabwagai yo ala kaba yaliyaya meuloina iya koina silaolaoma. 18 Na tabe towasawasaone kuyanuwapeili ilonamwayagili tem ali kaba wasawasa bwaite besiele, sauga meuloina paisowa namwanamwali, emulomulolo yo yauya bwagabwaga nuwatuline kolili simiyamiya. 19 Bwaite paisowane koina kani maisali namwanamwana sauga ilalaoma silobai bwaite wasawasa yawasosi, mesabana miyamiya yawasosi sikabi-kalatan, iya yawasi miyamiya yaina.

20 Na kowa Timoti, ginauliline Yaubada iyeliwako ugitekalatan namwanamwaili kisi sikwalalele. Etalapili yo edeedede yauyauleli kusikotanagili kaiwena tomo tupwaliyao siya tomwakomwakota, walonaenae yo gamwapakiki bwagabwaga bwaite sikawa-sonosonoga-yani. Na tabu kumumuliya kamwasane koina. 21 Kaiwena tomwakomwakotane ali nuwatu mena yakato yakayakatai namwanamwana silobaiyako na iyamo nuwatune kaiwena Yeisu kana meli kana kamwasa koina silosuwala. Yaubada ana mulolo lalakina koliwo. Kaiyoni, yau Paulo.

Copyright information for `TTE