Acts 19

Paulo ana paisowa Epeso koina

Apolosa iyaele Kolinita, na Paulo ilau kamwasa mena yo Eisiya dedeina ilulikwa ilau iyawatagili Epeso. Bwaine koina tomeli tupwaliyao ilobaili. Mwa ineliyagili iba, “Gubesi, saugana kwayamala tomeli Yaluyaluwa Tabuna ilobima iloyapowonmiu?” Kainana siyamaisa siba, “Nuwana nigele, kaiwena nige ama katai yabo Yaluyaluwa Tabuna kaiwena.” Mwa Paulo ineliyagili, “Toisabo babitaiso koina kwababitaisone?” Siba, “Yoni ana babitaiso koina.” Paulo iba, “Yoni ana babitaiso kana nuwamayale ele mumugana naenaena kana nuwabui. Yo Yoni iwalolau tomo kolili iba, ‘Kwameliya iya ilalaomane muligu mena bwaimwa Yeisu.’” Saugana walone bwaite sibenalani Guyau Yeisu esana mena sibabitaiso. Paulo nimana ipei kulukululi mena kabo Yaluyaluwa Tabuna ilobi kolili yo edeedede uloina uloina koina siedeedede yo Guyau ana walo sipalopisai. Yo tataone kali baibaiwa nuwana besiele tuwelo (12).

Paulo ilau Yudiya ali nume tapwalolo mena yo waikena yaiyona kalona mena me ana katepatu iguguye Yaubada ana kaba loina kaiwena yo tomo mekanakavao siedeedede nuwanuwana tem tomone sinuwabui na simeli. Iyamo tupwali sigamwa-panapanawa, Paulo ana walo sikawa-mwakomwakota-yani yo Guyau ana kamwasa sikawa-naenaeyani bodane manli mena. Mwa Paulo ilogabaegili yo tomeliwomo ikalaili mekanakavao kabo kaliyate kaigeda kaigeda tomo mekanakavao siedeedede Tilanus ana kaba sikulu numena koina. 10 Bolime labui kalona mena ali paisowa besiele, mwa Yudiya yo Giliki siya simiyamiya Eisiya dedeina mena, meuloili Guyau ana walo sibenalani.

11 Yaubada ginauli kaba nuwapwanopwano lalakili iginaulili Paulo ana paisowa kalona mena. 12 Kaba gite besiele, tem kaleko, nuwana kamweyai kaba sausauna o nuwana kwama kana kokaukausi dumdum kaiwena, tomo sikalai na siyapatu Paulo kwapina mena na tem silawan tokasiebwao sipei kolili kabo sinamwanamwa yo yaluyaluwa biki silogabaegili. 13 Na Yudiya ali topwaoli lalakina yabo esana Sikiba natunao kilakai kali baibaiwa seben. Siya sitakikili tokasiebwao kolili yo ali sonoga mena yaluyaluwa biki sitao-yawatagilagili. Sauga yabo kabo sitonan yakato Guyau Yeisu esana mena na yaluyaluwa biki yabo sitao-yawatagilan siwalo besiele bwaite, “Yeisu iya Paulo iguguguyeyani esana mena kawalo kuyawatagili.” 15 Yaluyaluwa bikine kainali iyamaisa iba, “Yeisu iya yakatai yo Paulo besiele iya yakatai na analiyao komiu?” 16 Kabo tomone iya yaluyaluwa biki koina isagena-tolo yo Sikiba natunao iunu-yanayanaeli mwa mekowakowali numene siyabubu-gabaeni yoli mekwasikwasineli. 17 Tomo Yudiya yo tomo Giliki siya simiyamiya Epeso, wasane bwaite sibenalan mwa meuloili simatausi yo Guyau esana siyakasisiyani lalakina. 18 Siya sinuwabui yo simeli sibaibaiwa silaoma yo mumugali naenaeli siwalo-masalagili. 19 Tokukula sibaibaiwa sinuwabui kabo kali kukula bukiliyao sikalailima yo sigabuli tomo meuloili manli mena. Na bukine siya tem sigimwala-yagili maisali kana lalaki pipti tausan kina. 20 Ee kabo bwaine besiele Guyau ana walo idebalala yo ikaiwe tomo kolili.

Demitiliyasi yo ana boda simunamunai Paulo koina

21 Ginauline simwawasi kabo Paulo inuwanuwatu yoi ilotakikili ilau mwa iba, “Nuwanuwagu dedei Masidoniya yo Akaya yalulikwaili na yalau Yelusalema. Kabo muli mena kani yalau yanuwa Loma yagitai.” 22 Kana tosagu labui, Timoti yo Elasitasi, iyawasali silau dedei Masidoniya, na iya imiyamiya Eisiya dedeina mena sauga kikiunamo. 23 Sauganane koina gamwapakiki lalakina yabo iyawatagili Epeso koina Yeisu kana tomeliwo ali yakayakatai kaiwena. 24 Na siliba kana topaisowa yabo esana Demitiliyasi, iya ana paisowa yaubada Atemisi ana nume tapwalolo kana makamakayau kikiuli ipaipaisowaili siliba koina yo igimwala-yagili tomo kolili, mwa me ana topaisowao mane lalakina silobalobai. 25 Ana topaisowa iyoga-gogonagili, mekanakavao tupwaliyoi siya ali paisowa besiele iya. Mwa iba, “Tautaubalao, wakataiyako mane lalakina talobalobaiya ala paisowane bwaite koina. 26 Na komiu kwaboma wagitaiyako yo wasana kwabenalani tomone Paulo kaiwena. Iya iwawalo yakato yaubadao siya tomo sipaisowaili nimali mena, nige yaubada yawasosi besi. Ee mwa tomo sibaibaiwa Epeso koina yo salili mena Eisiya ana dedei meuloina nuwali ikoi yo iyoga-suwalagili. 27 Bwaite iya koina yamatausi kisi besiele ala mane ana kaba laoma tomo sikawa-naenae-yani. Na Eisiya ana dedei tomoliyao meuloili yo tomo yanuwa yaulina meuloina sipwalou ala yaubada sine Atemisi koina yo ana nume tapwalolo esana ilalaki. Besiele yamatausi kisi Atemisi sisikotanan yo ana nume tapwalolo sikawa-naenae-yani.”

28 Saugana walone bwaite sibenalan mwa simunamunai lalakina yo siyogayoga siba, “Kita Epeso ala yaubada Atemisi esana isaesosi.” 29 Kabo talawauwau lalakina yanuwa kalona meuloina iloyakalapowon. Boda silau Paulo kanakavao labui, Masidoniya tomoliyao, Geiyo yo Alisitako silokalatagili na meuloili sisagena-gogo silau silusae ali kaba logogo mena. 30 Paulo nuwanuwana ilusae bodane luwali mena na itolo iedeedede boda manli mena, na iyamo tomeliwo siwalo-kausi. 31 Dedei Eisiya kana tautaubalao tupwali siya Paulo ana eliyamwao, walo siyawasa siwalo-yakasisiyan tabu imamayale kaba logogo mena.

32 Logogone koina bodane talawauwau lalakina siginauli. Tupwali siyoga ginauli yabo walona yo tupwaliyao tabe siyoga ginauli uloina walona. Tomo sibaibaiwa nige sikakatai tawae kaiwena mwa silogogomane. 33 Yudiya tomoliyao Alekesenda sibibin ilau imiya baguna na boda tupwali sibatoko iya nae yabo iginauli kabo siba, “Kuwalo kolimai tawae uginauli.” Mwa nimana ikeleisinan nuwanuwana bodane iyamwanouli kabo iwalolau kolili yakato iya yo ana tali Yudiya nige ginauli yabo sigiginauli pwanoli Atemisi kaiwena. 34 Na iyamo saugana boda sikatai iya Yudiya tomona, meuloili metoyawa siyogayoga sauga tupwana imamalawe siba, “Kita Epeso ala yaubada Atemisi esana isaesosi.”

35 Kabo yanuwa kana toloina lalakina bodane iyamwanouli yo iba, “Epeso tomoliyao, yanuwa yaulina meuloina sikatai Atemisi, iya esana lalakina, ana nume tapwalolo yo ana kilakilala, bwaimwa veku yakayakasisina ibekumaya bulibuli mena, kali togitekalatan ele kita Epeso meuloila. 36 Nige tomo yabo ginauli bwaite iuvalayagili mwa kwamwanou yo imiyawa yauyaule mumugana waginaginauli. 37 Tomo bwaite iyaele kwayoganilimako, na nige ginauli yabo sikekewali ala nume tapwalolo mena yo tabe ala yaubada sine esana nige sisisinali. 38 Tem Demitiliyasi yo ana boda nuwanuwali tomo yabo siyakewai, kaba yatala imiyamiya yo toyatala siyaele, na ali yakewane siwalo-masalagili kolili. 39 Tem ami nuwatu tupwaliyao siyaele na nuwanuwamiu kwaedeedede kaiweli kabo tayadudulaili ala logogo mena besiele ala loina. 40 Na yamatausi kisi toloinao siyakewaila ala talawauwaune yo ala paisowa kabona kaiweli. Temga siyakewaila nige sowana tawalo-yadudulai kolili, kaiwena talawauwau bwaite nige yaina yabo.” 41 Ana walone iyemwawasi mwa iwalo meuloili silogwaligwali.

Copyright information for `TTE