James 2

Towasawasa yo tobubutuma kaiweli

Kaukavao yo duguwao, kwameliko ala Guyau Yeisu Keliso koina iya wasawasa kana guyau na tabu wagogolulau siya esaliyao lalakili kolili. Bwaite kaba gite yabo. Towasawasa yabo mekana kwama namwanamwana yo mekana nima pasapasa ami tapwalolo kana logogo koina ilusaewa, kabo muli mena tobubutuma yabo mekana kwama naenaena ilusaewa tabe. Towasawasane kwayakasisiyan yo kwayogan kaba miya namwanamwana kwaolena kabo muli mena tobubutuma kwayogan yo kwawaloba, “Ei. Kowa kulaoma kutolo bwaite koina” o nuwana “Kulaoma kumiyasio matu mena.” Tem waginauli besiele komiu bodane kwayakasa yo tabe komiu besiele toloina naenaena ana nuwatu yauyaulena.

Kwabenali yagu tali toekalesiyayao, siya analiyao sibubutuma yanuwa yaulina mena Yaubada igitesipwaili na ali wasawasa silobai Yaubada kana meli koina na silusae ana kaba loina koina, bwaimwa iwaloyameliyako kolili siya analiyao simulolo koina. Na iyamo komiu ami paisowa koina tobubutumao wagite-yataluli. Na analiyao siya mwakota mena siyakamkamnamiu? Analiyao siya sitabeimiu yo sikalaimiu yatala koina? Bwaimwa towasawasaone, wa? Siya mwa Yeisu Keliso esana namwanamwana sisinasinali, awa? Esane koina Yaubada iyoganmiuko kwaemala Keliso ana boda.

Loina lalakisosina Yaubada ana kaba loina kaiwena besiele Buki Tabu ana walo iwaloba, “Kamkava kumulolo koina besiele kubomayoi kumulolo koliwo.” Tem loinane bwaite kwaobigai inamwanamwa. Na tem kwayaliyaya siya esaliyao lalakili kaiweli na siya esaliyao kikiuli kwasikotanagili kwalopwano yawasosi kabo loinane ilobaimiu yakato komiu loina kana tolikwai. 10 Tem tomo yaiya loina meuloili iobigaili na loina kaigeda isibayanae bwaite lopwano, kana koleya besiele loina meuloili isibayanaeli. 11 Kaiwena Yaubada iwaloba, “Tabu ganawali” yo tabe iwaloba, “Tabu unuyamate” Yakasisine labuine silaomaya Yaubada kaigedana koina. Kabo tem yaiya nige igaganawali na iunuyamate mwa iya besiele loina kana tolikwai. 12 Kabo saugana tem kwaedeedede o nuwana ginauli yabo kwapaisowai, kwanuwatu-kalatani bwaite. Yaubada kani iyatalayagimiu katekamkamna kana loina koina, loinane kaba livasimiu. 13 Tem tomone kanakavao nige ikakatekamkamna-yagili Yaubada kani nige ikakatekamkamna-yani na kani iyatalayan. Na iya kanakavao ikate-kamkamna-yagili nige sowana yatala imatausan.

Meli yo paisowa namwanamwali waloli

14 Kaukavao yo duguwao, kwabenali. Tawae kana namwanamwa tem tomo yabo iwalo yakato imeli Keliso koina na paisowa namwanamwali nige igiginaulili? Meline bwaine besiele nige sowasowana tomone ileboi. 15 Gubesi tem kalakava o dula yabo nige kana kaleko yo kana? 16 Tem yabo kolimiu iwalo koina iba, “Kaiyon, Yaubada mekamkava, kam kwama kulikwa yo ukekan namwanamwa yo diyam isese”, tawae kana namwanamwa bwaite tem nige sagu yabo kuwowolena kwapina kaiwena? 17 Yo bwaine besiele, tem melimo nige paisowa namwanamwana mekanakava, bwaite meli boiboitana.

18 Na nuwana tomo yabo kani iwaloba, “Tomo tupwali me ali melimo, tomo tupwaliyao me ali paisowa namwanamwalimo.” Na yau yawaloba, nigele. Tem yagu gite-lobai koliwo yakato kowa nige me am paisowa namwanamwali nige sowana yakawa-yawasosiyan yakato kowa tomeli. Na tem paisowa namwanamwali yapaisowaili kabo kani ukwatai yau me yagu meli. 19 Komiu kwawalo yakato kwameli Yaubada kaigedamo imiyamiya. Inamwanamwa na yaluyaluwa biki besiele tabe simeli, na siya me ali matausi yo me ali tabubu. 20 Toyauyaule komiu. Gubesi nuwanuwamiu kaba gite yabo yawalowen kabo nuwamiu sidudulai? Tem melimo na nige me kana paisowa namwanamwali kani meline iyamala ginauli bwagabwaga. 21 Bagubagunana koina tubula Abelamo ginauli yabo ipaisowai, kabo kaiwena Yaubada Abelamo ikawa-namwanamwa-yani. Natuna Aisake ikalai ipeiseyan kaba pwaoli mena yakato tem ipwaoliyan Yaubada koina. 22 Mwa tagitaiyako ana meli yo ana paisowa ipaisowa-toyawai, kabo ana paisowa koina ana meli kana yawasosi iyawatagili. 23 Kabo iyawatagili besiele Buki Tabu ana walo, “Abelamo Yaubada imeliyan, mwa ana meli kaiwena Yaubada ikawa-namwanamwa-yani” Kabo Abelamo siyogayan Yaubada ana eliyam. 24 Kabo tagitai nige yakato melimo kaiwena na Yaubada tomo ikawa-namwanamwa-yagili, na tomo ali paisowa tabe koina.

25 Besiele tabe Leyabi, iya sine ganaganawalina, ginauli yabo ipaisowai mwa kaiwena Yaubada ikawa-namwanamwa-yani. Toyagalolo siya Yosuwa iyawasali Leyabi isaguili yo iwadamli ana nume mena kabo muli mena iyadalolo-lobiyegili yo iyawasali kamwasa uloina koina silau. 26 Kabo takatai bwaite tem yawasi nige imimiya yola koina, kani yola iboita. Besiele tabe bwaite, tem meli ibomamo na nige mekanakava paisowa namwanamwana, bwaite meli boiboitana.

Copyright information for `TTE