James 4

Tabu yanuwa yaulina wakakawa-elieliyamwan

Tawae yaina mwa kaleya yo gamwapakiki imiyamiya kolimiu ami boda kalona mena? Yaina bwaite besiele, ginauli sibaibaiwa nuwanuwamiu lalakina wakalaili ami yaliyaya kaiwena, kabo kana lotonan siya siyaele sikalekaleya yomiu luwana mena. Ginauli yabo nuwanuwamiu, na nige sowasowamiu wakalai, kabo me ami munamunai lalakina yakato kwaunuyamate ginauline kaiwena. Yo ginauli yabo wagadosisiyan na nige sowasowamiu wakalai kabo wagamwapakiki yo wakaleya. Ginauline bwaitete nige wakakalaili kaiwena nige wakakawanoi Yaubada koina. Na saugana wakawanoi Yaubada koina kaiweli nige iyeyeyawa kaiwena ami nuwatu inae mwa wakawanoi, nuwanuwamiu ginauli wakalai yo kwayapaisowa kwabomamo ami yaliyaya kaiwena.

Toyauyaule komiu, nuwana nige wakakatai yaiya tem yanuwa yaulina gogoliyao imulolo kolili, iya ikalomagigili Yaubada koina? Tem yabo nuwanuwana yanuwa yaulina ikawa-elieliyam koina, iya iyamala Yaubada kana tokalomagigili. Wakatai Buki Tabu iwalo yawasosi saugana iwalo yakato yaluyaluwa bwaite Yaubada ipei kolila lamwa polowe mumugana iloya-kalapowonla. Na tem Yaubada ana katekamkamna lalakina kamnana talotonan sowasowana tatolo kaiwe lamwa polowe mumuganane koina na takaleya kaikaiwe. Iya bwaite kaiwena mwa Buki Tabu iba, “Siya togagasa Yaubada nige iyayaliyaya kaiweli, na siya tonuwalobi ikatekamkamna-yagili.”

Koinaele, kwamiyamiya Yaubada ana loina yaulina mena. Ami kaleya Seitani koina kwatolo kaikaiwe kabo iyabubu-gabaegimiu. Kwamiyamiya Yaubada salina mena na iya imiya-laowa salimiu mena. Tonaenaena komiu nimamiu bikibikili kwadeuli-gabaegili, komiu tonuwa-labulabui nuwatu naenaeli wakele-gabaegili katemiu mena. Malu besi. Yaliyaya besi. Ilonamwayagimiu tem kwanuwabui, katemiu ikamkamna, kwanuwanae, kwavalam. Ami malu kwabui ilau nuwanae koina, yo ami yaliyaya kwabui ilau nuwapolowe koina. 10 Kwanuwalobi Guyau manna mena, kabo iya ipeiseyagimiu.

Kawanaenae mumugana walona

11 Kaukavao yo duguwao, tabu kamikavao tomeliwo wakakawa-naenae-yagili. Saugana tem tomo yabo kanakava ikawa-naenae-yani yo iwalo-yanayanae, walone koina Yaubada ana loina ikawa-naenae-yani yo iwalo-yanayanae, kaiwena loinane iwaloba, “tabu ugiginauli besiele”. Yo tabe saugana tem Yaubada ana loina kusinali, na nige kusasanapuwan, am walone koina ana loinane kupeiyatalu mwa kana koleya besiele kowa toyatala yabo. 12 Yaubada sowasowana tomo ileboili o tem isibayanaeli, kabo ibomamo sowasowana loina iginauli yo sowasowana tomo iyatala-yagili. Kabo yaiya kowa kamkava sowasowana kuyatala-yani ana naenaena koina?

Walo saesae walona

13 Kwabenali, komiu kwawaloba, “Kansiga o tem bwaliga kalau yanuwa yabo koina yo kamiyamiya bolime kaigeda na kagimwagimwala ama mane lalakina kalobalobai.” 14 Kwawalo besiele bwaite, na nige wakakatai bwaliga tawae kani iyawatagili kolimiu. Yawasimiu besiele malaganu, sauga kikiunamo tagitai na nige sauga mamalawena imwawasi. 15 Ilonamwayagimiu kwawalo bwaite besiele, “Tem Guyau ana nuwatu besiele bwaliga meyawasila, kabo sowasowana nuwatune bwaite kanuwanuwatuine kaginauli.” 16 Na komiu wagagasa yo kwabomayoi kwawalo-seyagimiu. Walo saesaene meuloina nige sinanamwanamwa, siya walo naenaeliyao. 17 Kabo besiele bwaite. Tem tomo yabo ikatai toisabo mumuga namwanamwana ilonamwayan sowasowana ipaisowai. Na tem nige ipapaisowai, bwaimwa iya ilopwano.

Copyright information for `TTE