Philemon 1

Yau Paulo, Yeisu Keliso kaiwena yamiyamiya deli mena. Mekaukava Timoti leta bwaite kalele yo kayawasa ilaowa Pilimoni koliwo, kowa ama eliyam mulomulolona yo ama tali topaisowa,
Copyright information for `TTE