aMbo 46:5,7, 48:3
bMbo 36:10
cGa 6:16

Psalms 125

Maaron iponpoon tamtoghon toni pa pataŋani

Mbouŋ to yes to tizala Yerusalem pa suŋuuŋ

Yes to tinumeer Yoova, tiyoon ariaŋa tinimale lolooz Zion.
Lolooz tonowen, ighaze mbeb eta itoki, irau irur maau. Iyoon tuŋia tovene itaghoni taghoni gha ila. a 

Lolooz katindi tiluvut Yerusalem.
Yoova tovene paam. Ye inimale didiiŋ ariaŋa to iluvut tamtoghon toni. To aazne, ve itaghoni taghoni gha ila.
Taan to Maaron igham pa tamtoghon toni deŋiadi, ye irau ipul ndiran samsamia tigham pooz pani moghon moghon ne maau.
Pale itatan di. Pa vene, tiweu ndiran deŋiadi ve tigham sosor paam.
O Yoova, tamtoghon popoia to ŋgar deŋia ineep tuŋia ila lolodi, ugham poian di. b 

Eemoghon yes to tipul muridi pa ataam tiom, ve titaghon ataam to deŋia maau,
undiir di toman ndiran samsamia tisob tighau tila.
O Yoova, ugham yes Israela tineep pooi toman lolodi luuma! c 
Copyright information for `TUCO