aIgham 20:11; Hib 4:4,10
b1Kor 15:45
cSyg 2:7, 22:2,14
d1Kor 11:8,9; 1Tim 2:13
fMk 10:7, 8; Ep 5:31

Genesis 2

Saawe tau Maaron imariau

Ene eez tau Maaron ighur sambam, taan, ve gabua naol isov tivotiir.

Saawe tau imin liim ve ru, ene Maaron imariau. Pasaa, i ipasovuur uraat tooni naol isov wa. a 

Tauta Maaron ipakur saawe tau imin liim ve ru na, ve ighur poia tooni igheen izala, ve ighuru imin umbom patabuyaaŋ. Pasaa, saawe tana, i imariau pa uraat tooni tau ighur sambam, taan, ve gabua naol isov na.

Ene sinaiŋ tau isavia saawe tau Maaron Yoova ighur sambam saamba ve taan tomania gabua naol isov tivot.

Maaron igharaat tamtamon

Saawe tau Maaron Yoova ighur sambam ve taan, gabua eta itum soone. Ai itum soone, kikiliiŋ itum soone. Taan ŋginiiŋa mon. Pasaa, i igham uman izi taan soone, ve tamtamon eta ileep ila taan to igham uratoini soone. Eemon yaa tau igheen ila taan loolo, tauta ivotvot ve ipapaluum taan.

Maaron Yoova ikor taan ila niima, ibuuda, ve igharaata imin tamtamon, ra iviv avuvu maata yaryaare ila uuzu, ve tamtamon tawe iburig maata iyaryaar. b 

Uum Eden

Taan sirivu ee ta igheen ila pa aaz izaa pani, eeza Eden. Maaron Yoova ighur gabua popoia titum ila uum tawe loolo le paghuuna kat. Ra ighur tamtamon tau i tauu igharaata na ila ileep ta sewe. Maaron Yoova ighur ai maata maata titum ila uum tana loolo. Ai tawe, popoia pa ghitooŋ, ve anoŋazi popoia pa ghaniiŋ paam. Ila bodbodaaŋ to uum, ai ru tiyozyooz. Ai ee, to igham ghiit taleep mataan yaryaare. Ve ai ite, ene to igham ghiit taghilaal ŋgar poia ve ŋgar saghati. c 

10 Yaa ee ivot pa uum tana ve ipaluum taan. Yaa tawe ireer ve ivalaghi imin booga paaŋ. 11 Booga ee, eeza Pison. Ene ireer irau taan Avila isov. Taan Avila, gol popoia tomania maet popoia siriv tau timin kuaz na, tigheen ila taan loolo. 13 Ve booga ite imin ru, eeza Gion. Ene ireer irau taan Kus isov. 14 Ve booga ite imin tol, eeza Tigris. Ene ireer ila pa taan Asiria ziige tau igheen ila pa aaz izaa. Ve booga tau imin paaŋ, eeza Euprates.

Maaron igharaat tamoot le iitete to iuule

15 Maaron Yoova igham tamtamon tana, ve ighuru ila uum Eden, leso iŋgini ve igham uratoini. 16 Ve isaav pani ighe: “Ai anoŋazi ta naol ne, yo irau ughan zi le tisov. Eemon ai tau irau igham ghom ughilaal ŋgar poia ve ŋgar saghati, ai eemon tawe, ughan anooŋa sov. Pa saawe tau ighe ughani, yo aat umaat.”

18 Ra Maaron Yoova maata iŋgal ighe: “Tamtamon tane zigani ileep, ene poia mako. Yau aat naghur le iitete eta to iuule.” 19 Tauvene Maaron Yoova ikor taan ila niima, ibuuda, ve igharaat ŋgai maata maata tau tilaghlaagh ila taan, ve man tau tirovroov ila taitai saamba na. Le isov, ra ilup zi ve igham zi tila to tamtamon tana, leso ighita: Pale iwatoor ezazi mindai? Ve ezazi tau tamtamon tana iwaat zi na, ene imin gabua naol tawe ezazi. 20 I iwaat ŋgai maata maata to nughei ve su ezazi, ve iwaat man ezazi paam. Eemon gabua eta ighur pani leso imin iitete to iuule ne mako.

21 Tauvene Maaron Yoova igham tamoot igheen imaat, ve ipas raŋraaŋo sirivu ee ivot, ve ipoon mulin niia pa miiza. 22 Ra igham tamoot raŋraaŋo tawe, ve igharaata imin livaa, ve ighuru ila to tamoot. d 

23 Tamoot ighita livaa tana, ve isaav ighe:

“Aa ŋgarig gha leg etag ee!
Tuua, ene yau tuag.
Ve miiza, ene yau mizag.
Yau aat nawaato naghe ‘livaa.’ Pasaa, i ivot ila to yau tamoot.”
(2:23) Ila yes Israela aliŋazi Hibru, saveeŋ ‘tamoot’ ve ‘livaa’ tivagharau zi. Yes tiwaat ‘tamoot’ tighe ‘ish.’ Ve tiwaat livaa tighe ‘isha’.

24 Puughu tane ta tamoot eta ighe ivai, i aat ipul taama gha tiina, ve yesuru azaawa tivalupu zi timin eemon. f 

25 Saawe tana, tamoot yesuru azaawa tinizi ŋginaaŋa. Eemon mayazi pa tauzi mako.

Copyright information for `TUCT