aYo 8:44; Syg 12:9, 20:2
b2Kor 11:3; 1Tim 2:14
cRo 16:20; Hib 2:14; 1Yo 3:8
dMbo 90:3; Hib 9:27
eSyg 22:2,14

Genesis 3

Adam yesuru Eva titap pa tovaaŋ

Moot ilepleep izi uum paam. I le ŋgar tiina kat pa ghamuuŋ karom iliiv ŋgai naol isov tau Maaron Yoova ighur zi na. Saawe ee, i ighason livaa ighe: “Mindai? Ai anoŋazi naol tau tigheen ila uum loolo ne, Maaron Yoova iŋgalsekin gham ighe aghan zi sov. Ene onoon?” a 

Livaa iyol aliiŋa ighe: “Mako. Maaron isaav ighe: Ai naol tau tiyooz ila uum loolo ne, yei irau nighan anoŋazi le tisov. Ai eemon geeg tau iyooz ila bodbodaaŋ to uum, tauta i iŋgalsekin ghei pani ighe nighani sov, ve nikisi sov. Pa ighe nighani, ma nikisi, ene aat nimaat.”

Moot isaav pani muul ighe: “Mako. Yamru irau amaat mako. Maaron iwatagh: Isaav ighe yamru aghan ai tawe anooŋa, ene aat matamim pakia ve ŋgar tsiam ighazooŋ, le amin i tauu, ve aghilaal ŋgar poia ve ŋgar saghati.”

Livaa ighita ai anooŋa tawe paghuuna kat pa maata ve poia pa ghaniiŋ paam. I loolo pani kat pasaa, ighe ai anooŋa tana pale igham ŋgar tooni ighazooŋ. Tauvene ighamu gha ighani, ve igham sirivu pa azaawa gha aana ighan paam. b 

Yesuru tighani le isov, ra matazi pakia ve tighilaal tighe tinizi ŋginaaŋa. Tauvene yesuru tila tigham ai raua, gha tidagini, ve tipoon zi pani.

Ravrav izi gha nugh iluum, ra yesuru tilooŋ Maaron Yoova ilaghlaagh ila uum loolo. Tauvene tila tiyooŋ pani ila ai loolo. Maaron ipaiyo tamoot ighe: “Ou, taum sindei?”

10 Tamoot iyol aliiŋa ighe: “Yau nalooŋ aghem luutu ila uum loolo, tauvene naroi payo ve nayooŋ. Pasaa, tinig ŋginaaŋa.”

11 Tauvene Maaron ighasoni ighe: “Sei isaav payo ighe tinim ŋginaaŋa? Ai tau yau naŋgalsekin ghom pani na, aat yo ughan anooŋa eta wa.”

12 Tamoot iyol Maaron aliiŋa ighe: “Yau mako. Livaa tau yo ugham payau ughe yeiru nileep na, tauta igham ai tawe anooŋa sirivu payau gha naghani.”

13 Tauvene Maaron Yoova isaav pa livaa aana ighe: “Yo ugham ŋgar tane pasaa?”

Livaa iyol Maaron aliiŋa ighe: “Yau mako. Moot itombaan ghau, tauta naghani.”

Maaron ighur atuya pa tamtamon tomania moot

14 Tauvene Maaron Yoova isaav pa moot ighe:

“Yo ta umin puughu pa sosor tane.
Tauta pataŋani tiina kat pale izaa tsio iliiv ŋgai naol isov to nughei ve su.
Yo aat ukarau ila gargarim ve ughan ŋgaupup to taan ila ila le irau mateegh tsio.

15 Ve yau aat naghur koi isap yo ve livaa sosomim.
Ve paaghu tsio ve paaghu tooni tauvene paam. Koi pale isap sosozi.
Paaghu to livaa pale ivaghaaz valaghin dabam.
Ve yo pale uŋaaŋ aaghe guubu.” c 

16 Ra Maaron isaav pa livaa ighe: “Yau aat naghur pataŋani payo tauvene: Isaav ighe yo apom, ene pale pataŋani tiina igham ghom. Ve saawe tau ighe upoop, na yo aat uyamaan yavyavuuŋ tiina kat. Eemon lolom pale igheen ariaaŋ ila to azuwam, ve uleep ila i saamba.”

17 Ra Maaron isaav pa tamoot ighe: “Yo ulooŋ azuwam aliiŋa, ve ughan ai anooŋa tau yau naŋgalsekin ghom pani na. Tauvene yau aat navaghamunia taan. Lepogham izi taan tane, yo aat ugham uraat tiina, ve uyamaan katin pataŋani, o ughita anooŋa. 18 Pasaa, oot sasaghati ve waar tuatua pale titum tizaa ve tivaghamunia uum tsio. Eemon yo pale ughan ila uum tana. 19 Tauvene yo pale urav taum pa uraat le ughun punitam, o ughita uraat tsio anooŋa ve ughan. Ve pataŋani tauvene aat ikiskis ghom le irau mateegh tsio. Pasaa, yau nagharaat ghom pa taan. Tauvene yo aat umuul ula umin taan.” d 

20 Tamoot iwaat azaawa eeza Eva. Pasaa, i pale imin eval tisov tau tileep taan ne tinazi.

21 Murei ra, Maaron Yoova igharaat ŋgai uuli imin nonoghiiŋa pa Adam yesuru azaawa, ve inonogh zi pani.

Maaron iziir tamtamon pa uum Eden

22 Ra Maaron Yoova isaav ighe: “Laak. Tamtamon ŋgar toozi ivot imin iit, ve tighilaal ŋgar poia ve ŋgar saghati wa. [Tauvene iit irau tapul zi tileep uum tane muul mako.] Pa ighe nimazi ila pa ai to igham zi tileep matazi yaryaare, ve tighani paam, ene pale tileep tauvene taghon taghon gha ila.” 23 Tauvene Maaron Yoova iziir zi pa uum Eden. Leso tila tigham uratoi taan tau yesuru tivot pani na. 24 I iziir zi gha tivot tila, ra ighur aŋela ariaŋazi siriv tila tiyooz ila uum ziige tau aaz izaa pani. Yes tiyozyooz tomania mbuzaagh ee tau yav ighanghan ila ve itortoor ghi. Leso tipoon eez tau ila pa ai to mataan yaryaare. e 

Copyright information for `TUCT