aMt 1:3; Lu 3:33

Genesis 38

Yuda gha rauliva Tamar

Saawe tana, Yakop naatu Yuda ipul toŋvetaz tooni, ve ila ileep tomania ŋeer ee to nugh Adulam, eeza Ira. Ilepleep ta sewe, ve ighita livaa ee ve loolo pani, tauvene ivaii. Livaa tawe, taama eeza Suwa. I to Israel mako. I to Kanaan. Yuda yesuru azaawa tigheen ve livaa aapo, ve ipoop naatu tamoot ee. Yuda iwaat eeza Er. Murei ra, livaa aapo muul, ve ipoop naatu tamoot ite, ve iwaat eeza Onan. Yesuru tilepleep izi nugh marani Kezib, ve azaawa ipoop naatu tamoot ite imin tol, ve iwaat eeza Sela.

Tilepleep le saawe tau Yuda naatu aidaaba Er ighe ivai, ra taama igham Kanaan tinazi ee pani, eeza Tamar. Eemon Yoova ighita ighe Er, i ŋeer saghati ee. Tauvene iravu imaat.

Ra Yuda isaav pa naatu Onan ighe: “Yo aat utaghon tutuuŋ toit, ve uvai naar to togham. Leso yamru apoop togham tau imaat na le paaghu eta, ve eeza iyozyooz.”

Eemon Onan iwatagh: Isaav ighe tipoop, naatu tana irau igham i niia mako. Pale igham toogha niia. Tauvene saawe isov tau yesuru livaa tana tigheen, i ipulpul yaa tooni imamaliŋ izila taan. Leso igham paaghu eta pa toogha sov. 10 Yoova ighita ighe Onan ŋgar tooni tana poia mako. Tauvene Yoova irav Onan gha imaat paam.

11 Tauta Yuda isaav pa rauliva Tamar ighe: “Ughita. Azuwam imaat, ve yo umin naar. Umuul ula uleep to tamam, ve usaŋan natug Sela le imin olman irau vaiŋ, mako uvaii.” I isaav tauvene pasaa, iroi pa naatu Sela pale imaat paam imin tooghŋa ru. Tauvene ighur rauliva Tamar gha ila ileep to taama.

12 Tileep le saawe malau rig, ra Yuda azaawa tau Suwa natliva na, aana imaat. Yuda ilepleep le saawe tooni to moŋiiŋ isov, ra yesuru iitete Ira, tau to nugh Adulam na, tila pa nugh Timna tighe tighita yes uraata tooni. Yes tila tileep ta sewe pa ravuuŋ sipsip tooni orozi. 13 Saawe tana, Yuda naatu Sela irau vaiŋ wa. Eemon Tamar ighilaal ighe Yuda iyok pani to ivai naatu Sela mako. I ilooŋ tighe raawa Yuda ila nugh Timna pa ghitooŋ yes uraata tau tirav sipsip tooni orozi na. Tauvene izuzuum nonoghiiŋa tooni to moŋiiŋ izi, inonogh ghi pa nonoghiiŋa tooni ite, ve igham uuli sirivu gha ipoon naagho pani. Ra ila mboole izi eez maata to nugh Enaim igharau eez tiina tau ila pa nugh Timna, ve isaŋan raawa.

15 Malau mako ve raawa Yuda ilam peria. I ighita rauliva mboole izi eez ziige, eemon ighilaalo mako. Ighe pa i livaa eta to eez. Pasaa, Tamar ipoon naagho. Tauvene Yuda ila tooni, ve imbuura ighe: “Ai, irau ituru tala tagheen?”

Tamar iyol aliiŋa ighe: “Poia. Eemon pale ugham leg saa imin atuya tsiau?”

17 Yuda isaav pani ighe: “Murei pale nayambaar mekmek naatu eta ilat payo.”

Tamar iyok pa aliiŋa ighe: “Poia. Eemon yo aat ugham leg gabua tsio eta ta aazne imin ilaal pa saveeŋ mbuaaŋ tsio, ve nakisi le saawe tau ighe uyambaar mekmek ilam, o napamuul gabua tsio ilat.”

18 Yuda ighasoni ighe: “Wai, ighe tauvene, pale nagham lem saa?”

Tamar iyol aliiŋa ighe: “Ugham leg gabua tau mosim igheen ila, tomania waara tau umbitu ila luam na, ve titi tsio tau ukiskisi na.” Tauvene Yuda igham gabua tol tawe pani, ve yesuru tila gha imogheer pani. Tauta Tamar aapo ila tooni.
19 Ra Tamar iburig ila, ve izuzuum uuli tau ipoon naagho pani na izi, inonogh ghi pa nonoghiiŋa tooni to moŋiiŋ muul, ve imuul ila pa nughei.

20 Murei ra, Yuda ighur mekmek naatu ee ila to iitete, ve imbaaŋo ila to livaa tawe. Leso igham mekmek tana pani, ve igham mulin gabua tooni tau i igham pani imin ilaal pa saveeŋ mbuaaŋ tooni na. Eemon i ila iilo le mako. 21 Tauvene ighason nugh tauŋa siriv ighe: “Ou, livaa to eez tau muuŋ ilepleep izi eez ziige tane na, ila mindai?”

Yes tiyol aliiŋa tighe: “Ee-e, livaa eta tauvene ileep sene mako.”

22 Tauvene i imuul ila, ve ipaes pa Yuda ighe: “Nala nail livaa tawe le mako. Ve naghason nugh tauŋa siriv, ve yes tighe livaa to eez eta ileep izi sewe mako.”

23 Tauvene Yuda isaav pani ighe: “Tambaaŋo paam. Ileple. Tanoknok ghasoniiŋ, pale tamtamon tiŋiŋ pait. Gabua tsiau tau livaa tawe igham zi na, igheen gha imin le. Pasaa, yau natoova to nayambaar le mekmek naatu, eemon yo undeeŋa mako.”

24 Kaiyo tol ilam ila, ra Tamar vaaru ivot, ve tipaes pa Yuda tighe: “Rawamliva ilaghlaagh sorok gha aapo wa.”

Yuda ilooŋ saveeŋ tane, ve iburig gha isaav ariaaŋ ighe: “Ala aghamu ivot ila muuri, andav yav, ve asiki ila yav ighani!”
25 Eemon saawe tau tigham Tamar tivot tila, i igham gabua tol tau raawa ipul zi tizi tooni na, ve iyambaar zi timuul tila pani tomania aliiŋa tauvene: “Yau apog sorok mako. Yau apog ila to ŋeer tau moosi tomania waara ve titi tooni tane. Taum ughita. To sei?”

26 Yuda ighita ve ighilaal tauu gabua tooni. Tauvene isaav ighe: “Onoon kat. Ene sosor to livaa tawe mako. Ene yau ta namin puughu pani. Pa imin ta nagham natug Sela pani gha ivaii, kanaŋ pataŋani tane irau ivot mako.” Tauvene tigham gabua eta pa Tamar mako. Ve murei, Yuda ila tooni muul mako.

27 Saawe tau Tamar ighe ipoop, tighilaal tighe bogboogŋa ru tileep ila aapo 28 I ipoop bogboogŋa tana, ve ee niima ivot peria. Tauvene livaa tau ipapoop Tamar na, imbit waar siŋsiŋai ila marani tawe niima, ve isaav ighe: “Ene ŋeer aidaaba tane.” 29 Eemon marani tana niima goroŋia imuul ila, ve malau mako iitete imuuŋ izi. Tauvene livaa tau ipapoop Tamar na isaav ighe: “Wai, yo ugiriŋ etam ite ila, ve uzoornugh gha uvot ulam!” Tauta tiwaat eeza Peres. a 

30 Ra iitete tau timbit waar siŋsiŋai ila niima na, aana izi. Ve tiwaat eeza Zera.

Copyright information for `TUCT