aMt 24:38; 2Pe 2:5
bHib 11:7; 2Pe 2:5, 3:6

Genesis 7

Maaron igham yaa ivon toman tapiri tiina

Murei ra, Yoova isaav pa Noa ighe: “Yau naghita tamtamon tau tileep pa saawe tane na, yo zigom ta duduŋam ila matag. Tauvene uburig, ugham azuwam toman natumŋa tol ve azuazŋa, ve yamŋa aloŋ ala waaŋ loolo. a 

Ve ŋgai maata maata tau popoiazi pa watooŋrau na, ugham zitamoot liim ve ru ve upin liim ve ru, tiloŋ tila waaŋ loolo. Ve gabua siriv tau popoiazi pa watooŋrau mako na, ugham ruŋruŋa, tamoot ee ve upin ee. Ve ugham man maata maata tau tirovroov ila taitai saamba na paam. Ugham zitamoot liim ve ru, ve upin liim ve ru. Leso timaat sov, ve murei na tipoop, ve timasa timin naol, ve tirau taan muul. Pasaa, mboŋ liim ve ru tane isov, mako nagham uman tiina izi taan le irau mboŋ tamoot ru. Leso napasov gabua matazi yaryaare naol isov tau naghur zi na, ve tisov pa taan.”

Yoova isavia saveeŋ tane le isov, ve Noa ila igham uratoi gabua isov tau Maaron isavia pani na.

Noa ndaman tooni irau 600, ra yaa ivon izi taan toman tapiri tiina. Tauvene Noa yesuru azaawa, natŋa, ve raulivaŋa, tisov tiloŋ tila waaŋ loolo. Leso yaa ivaghamun zi sov, ve tileep poi. Ve ŋgai maata maata tau popoiazi pa watooŋrau, tomania gabua naol tau irau tigham zi pa watooŋrau mako na, ve man tau tirovroov, tomania gabua naol tau tikakarau ila taan, ene ruŋruŋa, tamoot ve upin, tila tivot to Noa, ve yesŋa Noa tiloŋ tila waaŋ loolo itaghon saveeŋ tau Maaron isavia pani na. 10 Tiloŋ tila waaŋ loolo, ve tileep mboŋ liim ve ru le isov, ra yaa ivon toman tapiri tiina, le itav taan naol isov.

11 Tauvene indeeŋ Noa ndaman tooni irau 600, kaiyo imin ru, ve mboŋ imin saŋavul liim ve ru, ra taan aavo ikaak, ve yaa tiina tau igheen taan loolo na, bolokia izaa toman tapiri tiina. Ve sambam saamba tauvene paam. Aavo ikaak ve yaa tau igheen saaŋa na, izi toman tapiri tiina. 12 Tauvene uman tiina kat izi taan le irau mataaz tamoot ru ve mboŋ tamoot ru. 13 Saawe duduuŋ tana, Noa yesuru azaawa, ve natŋa tol, Sem, Ham ve Yapet, tomania azuwazŋa, tiloŋ tila waaŋ loolo. 14 Ve ŋgai maata maata to nughei ve su, tomania gabua maata maata tau tikakarau ila taan, ve man maata maata titaghon zi gha yesŋa tiloŋ tila waaŋ loolo. 15 Tauvene gabua naol isov tau matazi yaryaare na, ruŋruŋa, tamoot ve upin, tiloŋ tila waaŋ loolo itaghon Maaron aliiŋa. Ra Noa aana iloŋ ila ve Yoova tauu ipoon ataman to waaŋ.

17 Yaa ivon izaa le itavtav taan irau mboŋ tamoot ru, ve ipapot waaŋ gha izaa ipot. 18 Yaa izaa izaa le waaŋ imoghan. 19 Yaa izaa le ivon toman tapiri tiina kat le itavtav loloz tintiina naol isov. 20 Yaa ivon izala le iliiv loloz dabazi naol isov irau roov paaŋ (8 mita). 21 Tauvene gabua tau tilepleep izi taan na, timataar tisov. Ŋgai to nughei, ŋgai to su, man, ve gabua naol tau tikakarau ila taan na, tomania tamtamon paam timataar le tisov kat. 22 Gabua naol isov tau tileep izi taan ve tighamgham yaghur, tauta tisov tilalez. 23 Ene eez tau Maaron ipasovuur gabua naol isov pa taan. Tamtamon, ŋgai, gabua tau tikakarau ila taan, ve man tau tirovroov ila taitai saamba, eta ileep muul mako. Tisov tilalez. Eemon yes tau tileep tomania Noa ila waaŋ loolo na, yes mon ta tileep poi. b 

24 Tauvene yaa itav taan, ve ipot irau mboŋ 150 (kaiyo liim ma vene).

Copyright information for `TUCT