bIs 14:12-15; Lu 10:18; 2Pe 2:4; Jud 1:6; Syg 20:1+
cEp 6:12
eSyg 7:3
fLu 23:30; Syg 6:16
gYoel 1:6, 2:4+
iSyg 8:13
jSyg 16:12
kSyg 8:7+
lMbo 115:4+; 1Kor 10:19+
mSyg 22:15

Revelation of John 9

Tavuur tau imin liim na itaŋ

Mako aŋela ite tau imin liim na, aana iviv tavuur tooni, ve naghita pitum ee tau muuŋ itap sambam ve izila taan. Pitum tawe, tighuru imin ŋginiiŋ to puura tiina tau le puughu mako na. Tauvene tighur ki to puura tawe aavo ila niima.
(9:1) Pitum tawe aat izaa to Sadan tauu, ma avuvu saghati eta tau imin daaba pa zeetŋa siriv. Ughita ziiri 11 to ŋgat tane. Puura tau saveeŋ ziiri tane isavia na, ene izila le izila kat. Tighurghur avuvu sasaghati tileep ta sewe, leso tisaŋan pa saawe to Maaron ighur atuya pazi.
,
b 

I ikaak puura tawe aavo, ve mbuas tiina kat imbuŋ izaa pani imin yav tiina kat ighanghan. Mbuas tawe ipoon aaz maata le nugh ndoroom. c 

Ra gabua imin siis tivot ila mbuas tawe loolo, ve tila tileep irau taan. Maaron igham gabua tawe lezi tapirizi imin skorpion to taan.
(9:3) Skorpion, (o mboolmamalau) to yes Israela, ene tintiina. Isaav ighe tiŋgal tamtamon eta, ene i igham yavyavuuŋ tiina, raraate imin araraaŋ iŋgal tamtamon.
Ve tiŋgalsekin zi tighe: Yes irau tivaghamunia kikiliiŋ, ai, ma gabua ite paam tau itum izi taan ne mako. Ve yes tau Maaron ilaal tooni igheen ila ndamozi mako na, yes mon ta siis tawe irau tivaghamun zi. e 

Tauvene yes pale tighur yavyavuuŋ tiina pa tamtamon irau kaiyo liim. Yavyavuuŋ tawe imin mboolmamalau iŋgal tamtamon. Eemon Maaron iyok pa gabua tawe to tirav tamtamon eta imaat kusia ne mako. Saawe tau pataŋani tana ivot, tamtamon pale tiil eez to timaat, leso timariau pa yavyavuuŋ toozi. Eemon pale tiilo le mako. Pale tipasawal tighe le timaat o poi. Eemon mateegh irau ivot pazi mako. f 

Siis tawe, ghitoŋazi imin hos tau tigharaat zi pa malmal. Dabazi, tighur gabua imin moghar milmilia izala. Ve naghozi imin tamtamon. Dabazi raua mamalaua. Ve livozi tintiina imin laion. Tipoon gargarizi pa gabua ariaaŋa tau tigharaata pa ain. Ve saawe tau tiroov, bagezi luutu imin karis katini tau hos tigherev zi ve tilaan pa malmal. g 

10 Yes lezi ighuzi paam. Ighuzi maata, ene imin mboolmamalau tooni, leso tiŋgal tamtamon pani. Ve Maaron igham lezi tapirizi to tivaghamunia tamtamon pa ighuzi maata irau kaiyo liim. 11 Ve yes lezi kinik to iŋgin zi paam. Kinik toozi, ene aŋela tau iŋgin puura saghati tau le puughu mako na. Tiwaat eeza ila Hibru aliŋazi tighe ‘Abaddon.’ Ve ila Grika aliŋazi tighe ‘Apolion.’
(9:11) Aŋela saghati tane eeza ru ‘Abaddon’ ve ‘Apolion’. Pughuzi eemon: ‘Ŋeer tau ivavaghamunia gabua’.


12 Ene saveeŋ to pataŋani tiina tau ivot imin maata. Ve ru paam pale tivot. i 

Tavuur imin liim ve ee itaŋ

13 Mako aŋela ite imin liim ve ee, aana iviv tavuur tooni, ve nalooŋ saveeŋ ivot ila artaal tau iyooz ila Maaron naagho. Artaal tawe, dadabu paaŋ ve ŋoonda izaa iyooz, ve tigharaata pa gol. 14 I isaav pa aŋela tana ighe: “Aŋela paaŋ tau timbit zi ve tileep ila yaa tiina Euprates ziige na, upool ravraav pazi ve tila. Pa saawe toozi, tauta ivot wa.” j 

15 Aŋela paaŋ tawe, Maaron ighur zi pataghaaŋ ve tisasaŋan mon pa saawe duduuŋ tau i tauu ighuru na. Tauvene tipool zi, ve tila tivalagh tamtamon tisov to taan timin ŋgun tol le isov, ra tirav ŋgun ee timataar, ve tipul ŋgun ru tileep. k 

16 Ve nalooŋ tighe aŋela paaŋ tawe zaaba toozi tau tileep izala hos ve tiparav na, yes irau ndiŋndiŋ ndiŋndiŋ (200 milion ma vene).

17 Ve tandaghiiŋ tsiau, yau naghita tamtamon tau tilandoov hos na, ghitoŋazi tauvene: Gabua ariaŋazi tau tipoon gargarizi pani na, ene ŋgeretazi siŋsiŋai imin yav, mazavaniiŋa, ve yaŋooŋa. Ve hos toozi dabazi, ene imin to laion. Ve gabua sasaghati tol tivotvot ila avozi to tivaghamunia tamtamon. Ene yav, mbuas, ve maet salfa tuntunu tau vaazi saghati kat. 18 Tauvene tivalagh tamtamon tisov to taan timin ŋgun tol, ve yav, mbuas, ve maet salfa tuntunu tau ivotvot ila hos toozi avozi na tirav ŋgun ee le tisov timataar. 19 Hos tawe, tapirizi igheen ila avozi ve ighuzi. Ighuzi maata, ene imin moot saghati daaba. Tauta tivaghamunia tamtamon pani.

20 Eval tiina tau timaat ila pataŋani tawe mako na, tighita pataŋani tawe ivotvot, eemon ipaburigin ŋgar toozi mako. Yes titoor ŋgar toozi, ve tipul ŋgar sasaghati naol tau tighamgham zi ne mako. Yes tibesbees pa avuvu sasaghati. Ve maaron karomŋa tau tigharaat zi pa ai, gol, silva, mbaras, ve maet siriv paam, lolozi pa tipul zi mako. Tauvene gabua tau irau tighita nugh mako, tilooŋ saveeŋ mako, ve tilaagh mako, tauta tamtamon tawe tibesbees pazi, ve tipapait zi timin maaron toozi. l 

21 Ve ŋgar toozi to ravuuŋ tamtamon timatmaat, ghamuuŋ mur, ghuruuŋ boog, ve umbuuŋ, ene paam, tipul zi mako. m 

Copyright information for `TUCT