1 Samuel 17

Deved Bas Vin Kolaeot

1 Samuel 17:1-4, 8-11, 12-16, 20-27, 31-37, 40-52

E melele nen ak, mol-Filistia xil lamei vituei tengan lavae mi mol-Isrel xil. Lamei visal taon tahal Sokah e tan tahal Sudah, e lapet horao mae xil e hilaep te taon tahal Sokah e taon tahal Aseka, e rute tei xa lakesi ni Efes Damin. Sol e mol-Isrel xil lamei vituei e lapet horao mae e Poal Elah xa mahulong. E rute ak, xil labue xat xil tengan livae itel mol-Filistia xil. Mol-Filistia xil lasoh e romul hu tei, e mol-Isrel xil lasoh e rin, e vang poal da xoteh xil.

Di, eilep te vaeen tei tahal Kat nggo rute xa mol-Filistia xil latepet horao mae xil en, hisen Kolaeot. Xi be teviei pupu, mili mita tol (3).

Kolaeot mei misoh e mikei ba ni mol-Isrel xil bit, “?Veneh ma xamim vus di mubue xat xamim tengan muvae? Bos mak mu xa muhosei tei e xamim mei ivae e rin namim, e inou, nivae e rin na mol-Filistia xil. Xosxa xi ivae ili nou e ihas nou nimat, ma xamem mei muhe slev namim xil. E xosxa inou nivae nili xi e nihasi imat, ma xamim mei muhe slev namem xil. 10 Taxeak, nasa sepinien ak mi xamim, moletin xil te vaeen na mol-Isrel xil: xos tei e xamim bit be tiramue, xi vari imei malivae.”

11 Melele xa Sol del moletin nan xil lalonge mak, ulixil mikan tova tang.

13 Nat Tiese xatel xa latetiamu e xil, ba latemos e moletin te vaeen xil na Sol. Muimol nen, hisen Eliab, ngan dutou ni, hisen Abinadab, e ngan xa be tol e xatel, hisen Samah. 14 E melele xa xatel latdi visal Sol, Deved, xa be tasite e xil, 15 di pol mi Sol. E vateinga, xi dilomun be voninen e Betlehem tengan valaxat sipsip sa tamen xil.

16 E makoe xil vus e mahis xil vus ba duxoh melengien be hanutap lu (40), Kolaeot mei di misep totovoe ba ni mol-Isrel xil.

20 Vatei, e makoe roroh, Deved mea miling moletin sav tei di milaxat sipsip sa tamen xil. Di, mileh anien xil xa tamen tepisen ni mini e milahi ba mi tuneli xil. Xi ba duxoh von vaeen e melele vari xa mol-Isrel xil di labue xat xil mun tengan va lasoh e von vaeen. E melele xa di laba, xil di lameun be nesao ba xat elu nae xil. 21 Moletin te vaeen xil tahal Filistia e ngan xil mun tahal Isrel mei lasoh e vonexil, e laketeh lapus xil tengan lavae. 22 Di, Deved miling anien xil xa milahi ba de he moletin xa di milaxat holesok nae xil. Di, miloh ba pus tuneli xatel e von vaeen e misis kuh xatel xa latdi midep.

23 E melele xa di misepin del xatel, Kolaeot bemei mun misoh, e di misep totovoe ba ni mol-Isrel xil nggoni ngan taxa di tepol ni vehakut. Ma Deved milonge sung. 24 E melele xa mol-Isrel xil lapus Kolaeot mak, ulixil mikan e lalesae. 25 E xil labiteni mi xil mun tang labit, “!Ei termali! ?Mupus moletin xai? Vehakut di misep totovoe ba ni xir tahal Isrel. ?Mulongeong ni? Suv toto Sol bit xati xa isa sanien tei xa eilep mi moletin xa ihasi imat. Bit xati mun bit isa natnahin ha ihe atou nan. E xi, itel vatimol nan xil, linaxal ti mun takis.”

26 Deved misis moletin xil xa ladi sangas visali bit, “?Moletin xai xa takil ti Hi bit xi be neh iaxa bemei di misep purun moletin te vaeen xil na Hi xa meul? ?Xosxa moletin tova ihas vini e ileh rat unounen ra mol-Isrel xil, ma lisa naha mini?” 27 Ma xil lasep kila mini naha xa Sol tehit xati tengan isa ni mi moletin xa ihas vin Kolaeot.

31 Rut moletin xil lalong naha xa Deved tehiteni, ma ba labit mesen ni mi Sol. Misak ni Sol misilasil ven. 32 Melele xa Deved bemei pusi, xi biteni mi Sol bit, “Suv, ulimim nakan ni moletin tahal Filistia xai ti. Inou xa nabe moletin te polien nam, inou tang iaxa ha nivae itela.”

33 Sol bit rilomun ni mini bit, “!E-e, xouk osakras! ?Uhasi itep vengan xa obe horam maxoe tang? !E xi tehe moletin te vaeen melele xa be horam maxoe tei tang duxoh xosali!”

34 E Deved bit rilomun ni mini bitene, “Suv toto, inou di nalaxat sipsip xil sa tata navan. E melele xa laeon mu bear tei temei tengan vakar xat tutut sipsip tei, 35 inou nateloh usili. Di, natevae tetela e natehur rat tutut sipsip ak rani. E melele xa laeon mu bear tehiles venou, di natehut natetal xat hilin xil e toriov, e natehasi temat. 36 Inou natehas vin laeon xil e bear xil, e nipol imak tang mi moletin xai tahal Filistia. Nipol ni imak vengan xa xi tamese ti pe met Hi, xi xa di misep totovoe ba ni moletin te vaeen xil na Hi xa meul. 37 E inou, nanesi xa Iahova xa teteh meulien e nou ra laeon xil e bear xil, xi mun tang iaxa iteh meulien e nou ra moletin tahal Filistia xai.”

Ma Sol bit rilomun ni mini bit, “Bos tang. Ha uvae itela, e Iahova iti minuk.”

40 Ma Deved nggur eitingil nan, e ba be vang poal e milah merelihat lim (5) xa momoli e misen ni be ateli nan. Di, bue xat xi del hoposou nan, e mikakao ba ni Kolaeot.

41 E Kolaeot, xi mun mikakao bemei, e moletin tei diamu ni e di po xat eivae nan te sikoe xol ven ni. E melele xa bemei sangas ni Deved, 42 miketeh ba ni e pusi xa be horam maxoe tei tang xa ven mae e valnaon mun bos, ma minem mele ni tang. 43 Xi pus eitingil na Deved e biteni mini bitene, “?Liei xai te neh? ?Xouk onemi obit inou nabe kuli tang?” E xi mikei ba ni hi nan xil tengan mei lapurun Deved. 44 Di, xi mikei ba ni Deved bitene, “!Amei! Inou nitil vinuk e nisa tiei nam mi tuman xil e vongoro reran xil tengan mei lia ni.”

45 E Deved bit rilomun ni mini bit, “Xouk di omei tengan ovae vatel nou del tiei e soso nam. E inou namei tengan nivae itelak del his Iahova te Xeihen. Xi be Hi na moletin te vaeen xil tahal Isrel xa di osep totovoe ba ni xil. 46 Xosali tang, Iahova ilinguk ute heok. Inou nihasuk umat e nita xoteh vatum ita sen. Ti, nisa tenbe moletin te vaeen xil tahal Filistia iha ni tuman xil e vongoro reran xil tengan lia ni. Imak, ma moletin xil vus te ut etan likila xa Hi na mol-Isrel xil nggeih e di pol e rin nae. 47 Xosali, moletin xil vus xa ladi inggak lipus kila xa Hi di teh meulien e moletin nan xil taxo ti tiei mu soso xil. E-e, xi vari iaxa ivae ili xamim e iling xamim vus muti e hemem.”

48 E melele xa Kolaeot di mikakao bemei, Deved miloh katen ba visali tengan ha vavae vatela. 49 Xi miso hen be ateli nan, nggur rat hat tei, e milingi de hoposou nan. Di, mikuvun ni xat Kolaeot. Hat ak ba vuma ... miren be valvatin, ma Kolaeot mot e misin valnaon e tan. 50 Di, Deved miloh ba e misoh sangas visali. Xi misasa ba milihi rat tiei te vaeen na Kolaeot ra pous nen. Di, dil vini, e da xoteh vatin da mese. Mak, ma Deved xa holesok xati te vaeen nan tovuol, bas vin Kolaeot nggo hoposou e hat tang.

E melele xa mol-Filistia xil lapusi xa eilep nae mat, xil latamea lalesae.
52 Di, moletin xil tahal Isrel e Sudah lameun xat xil e langgol xil ba vuma ... mol-Filistia xil hao xa hao lalel e xol suse xa nggo Saeram. Tenbe xil milel e ut xil ngasen, e haxot tahal Kat ba duxoh puiteh te vioh te taon tahal Ekron.

Di, Sol nggur Deved mei be moletin tei te vaeen nan.

Copyright information for `TVK