Acts 15

Vat xil na Kristin xil xa Ladi Serusalem Lasep Tetavoe Usil Ngan Xil xa Latave Siu Ti xa Mei Laneket e Iesu

Rut moletin xil langgo Sudea lamei e Antiok, e di lapispisi mi moletin xil xa laneket labit, “Rae xil na Mosis biteni bit Hi misakras vateh meulien e xamim xosxa munave vexaho ti.” Melele xa Pol xal Banabas lulonge mak, lungor pupu del xil ve ngan ak. Misak ni xil labosei Pol, Banabas, del rut moletin sav xil mun tengan lihe Serusalem ha lisepin itel eloheoh xil e elda xil ve sexien te vexaho ak.

Ma ngan xil te sias tahal Antiok lasil xil laba. Melele xa lakakao laba, di lasao ni moletin xil xa laneket e rute xil vus e Ponisia del provins tahal Sameria. E melele xa lapus xil, labiteni mi xil e rin xa moletin hao xa latave Siu ti di labiles meulien nae e mei laneket e Iesu. Longeongen ak misak ni Kristin xil ngasen ak labesi pupu ni xil.

Melele xa laduxoh Serusalem, ngan xil te sias, del eloheoh xil e elda xil mun langgur pilei xil. Di, Pol xal Banabas lubit vuol ni holesok xil vus xa Hi tepol ni texo xil tetel ngan xil xa latave Siu ti. E melele xa di tamu lusepin, rute e ngan xil xa laneket xa di lamos e Parasi xil lasoh e labiteni labit, “Xosxa ngan xil xa latave Siu ti labit mei lamos e xir, bos xa xil mun lihe vexaho e lilong xat Rae xil na Mosis.”

Di, eloheoh xil del elda xil lamei labe vituei e kaonsel tei tengan lamal ni ngongoren ak. Lasep tetavoe ni be nousav. Di, Pita misoh e biteni mi xil bitene, “Toxoli xil, xamim vus mukila xa tetiamu, Hi tehosei nou ra xamim tengan nisetu ni longeongen hos mi ngan xil xa latave Siu ti tengan lilonge e lineket en. E Hi, xa mikil vuol ni nenemien na moletin xil, tepisen ni xa xi tehosei moletin xil ak xa latave Siu xil ti melele xa tesa Ninin Eo mi xil nggoni ngan taxa tesa ni mi xir. Naha xa Hi di pol ni mi xil pipin tang mi xir. Nggoni xir, xi mikas moten meulien nae ra tesaen vengan xa laneket e Iesu. 10 ?Ma taxeak, veneh ma mubit musak pis Hi melele xa muling Rae nar xil nggoni eipo tei xa meas da xat moletin hu xil na Iesu xa latave Siu ti? Eipo ak, xir del avu nar xil tetiamu rasakras rapoe. 11 !Rinapol ni ti namak! Xir xa di raneket e Iesu, ranggur meulien hu nggo eheien hos nan kestang. Ma xil mun mak tang.”

12 Di, melele xa Banabas xal Pol di lutumul usil merekel e holesok xil xa tellep xa Hi tepol ni texo xalu tetel moletin xil xa latave Siu ti, moletin xil vus xa ladi, ladit votei. 13 E melele xa lusepin bus, tei e xil, hisen Temis misepin mi xil bitene, “Toxoli xil, muteong ni nou. 14 Saemon Pita misep kila ngamu sexien xa Hi tepisen eheien nan tetiamu mi ngan xil xa latave Siu ti e teleh rerat rute e xil tengan mei lihe nan e ti lipet rat hisen. 15 Sepinien na Saemon Pita nggoni sepinien na Hi xa texo provet xil tetiamu xa tehit,

16 'Itutou ni ngan ak, inou nitilomun
e nisak ni vatimol na Suv Toto Deved isoh rilomun.
Reitin, neta sav xa vatimol nan temot, inou nipol ni isoh ixeih mu.
17 Ma moletin sav xil te ut etan limei visal nou,
ngan xil xa latave Siu ti xa nabosei xil labe navan, xil limei visal nou.
18 Ngan ak be sepinien navan xa natehit mese ni nousav temei.'

19 Di, Temis biteni mun bitene, “Nenemien navan xiak. Nanemi nabit bos xa rinapol ni ti naxeih pupu mi ngan xil xa latave Siu ti xa di lasa meulien nae xil mi Hi. 20 !E-e! Bos xa risa uvei tova tang ihe visal xil, e risep xol xil tengan linaxa ti anien xil xa tamese ti xa latesa ni teha mi nanao xil. Linapat ti mun natel atou mu tiramue sav. Linaxa ti mun hisi te vongoro xil xa ra di tamu en, mu ngan xil xa latesar xoteh hurae tang. 21 Vengan xa tetiamu bemei duxoh xosali, e Sabat xil vus, moletin xil di lalong kil Rae xil na Mosis melele xa di labuli e nim te pispisien xil. E di lasetu usil sepinien nan e taon xil ngasen.

Kristin Kaonsel tahal Serusalem Ladis Uvei Ba Ni Kristin Xil xa Latave Siu Ti

22 Di, ngan xil vus te sias tahal Serusalem lamae ni tengan eloheoh xil e elda xil lihosei rut moletin nae xil tengan lisil xil lihe Antiok itel xat Pol xal Banabas. Ma xil labosei rumali lu xa lube vat na moletin xil e sias ak, hisealu Saelas del Sudas (xa hisen tei mun Barsabas). 23 Ma lasa uvei ak mi xatel latengguri latoba. Uvei ak biteni mak:

  • “Xamem, eloheoh xil del elda xil, mabit mavit bos makoe mi xamim, tua namem xil xa mutave Siu ti xa mudi taon tahal Antiok, e rute sav xil e provins tahal Siria e provins tahal Selisia.
24 
  • Malongeong ni xa rut moletin namem xil labat e lasa sepinien tei xa tepol ni xamim lemim malilil e nenemien namim tata kat ti. Xamem matnasa ti sepinien mi xil tengan lavat laviteni mi xamim vamak.
25 Misak ni, xamem matetotan vituei e matemei e nenemien tei takes. Di, matehosei moletin lu e masil xalu tengan lalhur nenemien namem ihat visal xamim. Xalu luka vituei del xat Banabas xal Pol xa lube tua hos nar. 26 Xalu ak, sangas laloli sen meulien nalu ve polien na Iesu Kristo, Suv nar. 27 Ma masil Sudas xal Saelas lubat. Xalu lalsepin ni sepinien xil imal tang mi xamim ixoni ngan taxa madisi xiak. 28 Ninin Eo bit bos tengan nasa ti mun rae xil mi xamim, ma xamem mun mamae ni tengan manasa ti mun eipo xa meas mi xamim. E muhusil kes ni rae xil taxa tellep xa bit: 29 munaxa ti anien xil xa latesa ni teha mi nanao xil; munaxa ti mun hisi te vongoro xil xa ra di tamu en; munaxa ti mun vongoro xil xa latesar xoteh hurae tang; e munapat ti mun natel atou mu tiramue sav xil. Xosxa muhusil kuh rae xil ak, ma ihos pupu mi xamim. Ngan ak be hoxalite te sepinien namem. Bos mahis mi xamim vus.”

30 Ma Sias tahal Serusalem lasil Sudas, Saelas, Pol, del Banabas latobe Antiok. Melele xa latduxoh rute ak, latleh viton ni Kristin xil vus e latosa uvei ak mi xil. 31 Melele xa moletin xil labuli, xil labesi xil himetu ve sepinien te selxatien xil xa di en. 32 Sudas xal Saelas lube provet, e lusepin teviei del xil e ludal rat nenemien nae e lusak ni xil lasoh nggeih e neketen nae. 33 Melele xa ludi be nousav vuteili visal xil, Kristin xil labit lisil xalu itel xat tomat na Hi laltilomun lalihe visal ngan xil xa latesa xalu lutemei. 34 E Saelas bit ita tamu visal xil.

35 E Pol xal Banabas ludi vuteili tamu e Antiok. Xalu del moletin sav xil holu mun, di lapispisi mi moletin xil xa laneket e di lasetu ni sepinien na Suv.

Pol Xal Banabas Lukati Xalu

36 Di, vatei, Pol biteni mi Banabas bit, “Raltilomun ha ralsao ni ngan xil xa laneket e taon xil vus xa di rutsetu ni sepinien usil Suv Iesu en, e ralpus ti xa ladi midep.” 37 Banabas mae ni e bit bos xa lalhur Sion Mak ihe xatel. 38 E Pol minemi tamal ti tengan lalhuri, vengan xa tetiamu, xi tehusil xat xalu e tenapol vuol ni polien nan xil ti. Xi teheling xalu e Pampilia tamu. 39 Ma ngongoren ak mei nggeih pilei e misak ni lukati xalu. Banabas nggur Sion Mak ba lubut e tuturil tei lube Saepras, 40 e Pol bosei Saelas tengan ihe xalu. Di, Kristin xil lasis ve xalu tengan Hi Suv ilaxat kuh xalu. 41 Xalu ba di lukapis e lusao ni ngan xil te sias xil xa ladi e provins tahal Siria e provins tahal Silisia. Lusak ni xil mei lasoh nggeih mu e neketen nae.

Copyright information for `TVK