Acts 23

Di, Pol miketeh momal ba ni vat xil te Kaonsel ak, e misepin mi xil bitene, “Toxoli xil tahal Isrel, melele xa nanem usil polien xil e meulien navan mei duxoh xosali ak e suse xil ngasen xa natehusili, natave unoun ti pe met Hi.” Melele xa lalonge mak, Ananaeas xa be Vatixar na pris xil misemae ni ngan xil xa lasoh ladi visal Pol tengan lamuxol pon.

Melele xa lamuxol pon, Pol bit rilomun ni mi Vatixar ak bit, “!Hi mun imuxol pom, xouk xa meulien nam be luvosen tang! Xouk onggoni seri nim tei xa lapen kuhi ni mei mieh, e muis di tamu en. !Odotan inggak tengan ti olepis nou vahusil Rae xil nar, e xouk vari tang onggur xoteh Rae xil ak melele xa otesemae tengan lamuxol pok!”

Ma moletin xil xa lasoh ladi visal Pol labiteni mini labit, “Xouk, di osep sisil Vatixar na Hi vari tang iaxai.”

Ma Pol bit rilomun ni mi xil bit, “Toxoli xil tahal Isrel, natnakil ti li xa xi be Vatixar na pris xil. Vahit nakila, ma ninapol ni ti namak vengan xa Vanuvei na Hi di biteni bit, 'Munaso ti sepinien xil xa misa naha xat eilep tei xa di milaxat moletin namim xil.'

Melele xa Pol mipus kila xa rute e xil xa ladi e Kaonsel labe Satusi xil, e rute ngan xil mun labe Parasi xil, xi mikei nggeih bit, “Toxoli xil tahal Isrel, inou nabe Parasi tei xa nastal nggo vatimol na Parasi xil. !Namei nasoh inggak pe metemim vengan xa nake reitin xa moletin mikila imeul rilomun ra maten!”

Melele xa misepin mak, Parasi xil ak del Satusi xil langor tova tang. Misak ni lalepas xil e vanute lu. Lapol ni mak vengan xa Satusi xil latake reitin ti xa moletin mikila imeul rilomun ra maten. E latake reitin ti mun xa masxaxa xil ladi, mu nini moletin xil mun da. E Parasi xil lake reitin e neta xatel vus ak. Ngongoren ak mei be himetu, e rut tisa xil te Rae xil na Mosis xa lamos e Parasi xil lamea lasoh e lasepin nggeih labit, “Xamem matakamet ti neta vasa vata xat moletin ak. !Xos be reitin mak xa masxaxa mu ninin tova tesepin mini!” 10 Selen ak mei be himetu e sangas vaeen vastal en. Misak ni vatixar na moletin xil te vaeen uli mikan xa linatal papas Pol. Ma misemae ni moletin nan xil tengan lihe tan e lital rat Pol reling xil. Ma ba ladela rilomun mei labe nim mae.

11 E vongien nen tak, Suv Iesu mei misoh visal Pol e biteni mini bitene, “!Ulum nakan ti! Xouk otesep usil kuh nou inggak e Serusalem. Ma ha usepin ni imak mun tang e Rom.”

Rut Siu Xil Labein Xati Tengan Lihas Vin Pol

12 E makoe nen, rut Siu ngan xil lamei vituei e labein xati tengan linaxa ti mu anien mu linamu ti mu oei ituxoh melele xa lihas Pol imat. 13 Ngan xil vus xa latemae e lingxatien ak lateli hanutap lu (40). 14 Di, labe visal vat xil na pris xil e elda xil mun e labiteni mi xil labitene, “Xamem mabein xati nggeih xa manaxa ti neta ha vuma ... muhas Pol imat. Xosxa muhur xotehi, ma Hi isa pangasien mi xamem. 15 Mak, ma xamim itel ngan xil te Kaonsel musa sepinien iha mi vatixar na moletin te vaeen tengan itel Pol imei mun mei mulepisi. Muluvosi taxa iemim bei tengan muteong kuhi ni vatei mun. E xamem, muxus tili tengan melele xa litela imei, natuxoh inggak ti mu, e muhasi imat.”

16 E matilou xati na Pol milongeong ni lingxatien ak, ma miloh be nim ma moletin te vaeen xil xa pap nan da en, e ba bit mese ni lingxatien ak mini. 17 Ma Pol mikes moletin tei te vaeen bemei e biteni mini bitene, “Utel horam maxoe ak ha mulpus vatixar namim. Xi nggur sepinien tei tengan ihit rati mini.”

18 Ma moletin te vaeen ak dela ba lupus vatixar nan e biteni mini bitene, “Pol xa de nim te xeih mikes nou naba e biteni minou tengan nitel horam maxoe ak imei visaluk vengan xa xi nggur xat sepinien tei tengan ihit rati minuk.”

19 Ma vatixar ak dela ba ludi asealu e misisi bit, “?Naha vari obit oviteni minou?”

20 Ma xi biteni mi vatixar ak bitene, “Rut Siu xil labein xati ngamu da xa visuvong, mei lisisuk tengan utel Pol ihe visal Kaonsel nae. Xil liluvosuk xa iexil bei tengan lilong kuhi ni vatei mun. 21 E onahusil ti li naha xa xil lihiteni vengan xa moletin xil nae ti lixus tili. Moletin xil ak lali hanutap lu (40), e labein xati nggeih tengan linaxa ti mu anien mu linamu ti mu oei ha vuma ... lihas Pol imat. E taxeak, di labue xat xil tuei e litatiluk sutang tengan umae ni.”

22 Ma vatixar ak biteni mini bitene, “Onahiteni ti mi mosav xa omei obit sepinien ak minou.” Di, misil horam maxoe ak dilomun ba.

Lasa Pol Be He Vat te Kavmen tahal Sudea

23 Ma vatixar mikes vat lu te vanut moletin te vaeen lumei e biteni mi xalu bitene, “Mulivue xat moletin xil te vaeen lihe handred lu (200) tengan muhe Sesaria e naen klok vongien xosali. Xamim muka vituei itel moletin xil xa liloh ni hos lihe hanutap tol e hexalu mun (70), e itel moletin te sosoen xil mun lihe handred lu (200). 24 Musa ti hos mi Pol mun tengan iloh en, e mutel kuhi ha mulingi pe he Filiks xa be vat te kavmen tahal Sudea xa de Sesaria.” 25 Di, vatixar ak midis uvei tei tengan lisa ni mi Filiks xa biteni mak:

26 “Vat Tehos te Kavmen Filiks,

Inou, Klodias Lisias, nabit bos makoe minuk.

27 Moletin xa masa ni bat iaxai, Siu xil latetal xati e latehit lavasi vamat. E melele xa nakameti xa xi be hortan xati te kantri tahal Rom, naleh moletin navan xil ba manggur rati ra he xil. 28 Natehit nakil ti veneh ma latemaxan ni ven, ma natetela tehe visal Kaonsel nae. 29 E melele xa di nateong ni sepinien nae, natekameti xa di lasep sisili vengan xa latehit tehur xoteh rae xil te neketen nae tang. Xi tenapol ni ti neta vasa tengan vasak ni lavasi vamat mu lalingi e nim te xeih ven. 30 E melele xa natelongeong ni lingxatien tei tengan lavasi vamat, vatakes, nasa ni bemei mi xouk. E ngan xil xa di lasep sisili, nabiteni mi xil tengan lihat lihit kil naha xa xi tepol ni mi xil pe metom. Xi nen tak. Namesuk.”

31 Moletin xil te vaeen lalong xat naha xa vatixar tesemae ni mi vat lu nae. Ma e vongien nen tak, xil laba. Laba vuma ... laduxoh taon tahal Antipatris. 32 Ut milan, moletin te vaeen xil xa latekakao, xil ladilomun laba labe vonine. E laling ngan xil xa laloh ni hos tengan litel Pol iha. 33 Melele xa laduxoh Sesaria, laba labe visal vat te kavmen e lasa uvei na vatixar nae mini. Di, laling Pol de hen. 34 Melele xa vat te kavmen Filiks buli uvei ak bus, misis Pol tengan vahit kila xa xi nggo provins xave. Melele xa mikameti xa Pol be tahal Silisia, 35 xi biteni mini bitene, “Momal. Inou nilepis ngongoren namim e von koten navan melele xa ngan xil xa di lasep sisiluk limei lituxoh inggak.” Di, misemae ni tengan ha liketeh xol Pol e nim xa mahulong xa Suv Toto Herot tepol ni.

Copyright information for `TVK