Acts 28

Pol Dutou ni Moletin Xil tahal Malta

Melele xa xamem vus ba maduxoh ut, malong kila sung xa aelan ak, lakesi ni 'Malta'. Moletin xil te rute ak labos mi xamem e langgur pilei xamem. Lapol ni upang tei xa eilep di madali vengan xa us mus e masoh minggat xamem. Pol mun di mileh viton av tengan vaso ni vahe upang. E melele xa di miso ni be upang, tetal tesa tei mistal nggo vanut av xil ak mei mingar xat hen e murur tang da. Melele xa moletin xil te rute ak lapus tetal xa murur de he Pol, xil di labiteni mi xil mun tang labit, “Moletin ak, xos bas vin moletin tova. Mak iaxa tave ti neta xa tamat ti e tas, hi nar xa rakesi ni 'Hi te Lepisien' tamaen ni ti tengan ha vameul.” E Pol misin rat tetal ak be upang, e neta ti taxula. Moletin xil di ladatili tengan hen vatep mu vamot tang vamat. E melele xa ladi nousav e latapus ti neta vaxula, xil labiles nenemien nae e labit, “!Moletin ak, xos be hi tova!”

Rute xa matehe ut en, tave sotin ti ra tan na suv te aelan ak xa hisen Pablias. Xi minggur pilei xamem e milaxat kuh xamem melengien tol. E melele nen ak, tame Pablias mesei. Ven nggan e miloh en pupu, misak ni pat dat mak. Ma Pol be nim man, miling hen da en e misis xole, ma xi mei milonge bos. Melele xa moletin xil te aelan ak lalongeong ni, mosav xil mun xa lamesei ladi aelan ak lamei, e Hi pol ni xil vus lalonge bos rilomun. 10 Xil lasa sanien hao mi xamem. E xil laso viton holesok xil hao mun tengan itutou ni suse namem melele eah xa muhe reling xil.

Pol Be Reling Malta Be Rom

11 Aveti tol (3) mitavi xa mateti e Malta. Di, makamet tuturil tei na mol-Aleksandria xa texus ve an tesa tete aelan ak. Ma manggo en, maba. Tuturil ak lakesi ni 'Dioskuri' . 12 Maloh ba maduxoh taon tei e kantri tahal Sisili, xa lakesi ni Serakus. Mabas melengien tol e rute ak. 13 Di, maloh ba maduxoh taon tei tahal Itali xa lakesi ni Rikiam. Ut milan nen, votiang tei mistal nggo saot e mei divin komanon ni xamem. Misak ni melengien lu tang, ba maduxoh taon tahal Puteoli. 14 E rute ak, makamet moletin vutei xil xa labe Kristin ngamu, ma lakes xamem be madi visal xil wik tei. Di, makakao tengan mave Rom. 15 Melele xa Kristin xil tahal Rom lalongeong ni xamem, xil lakatil xamem. Rute xil ladatil xamem e taon xa lakesi ni 'Von Posen na Apias' , e rute xil ladi nga e taon xa lakesi ni 'Im te Paten Tol'. E melele xa Pol pus xil, xi memaal pupu e memes Hi ve xil.

Pol Ba Mistal e Rom

16 Melele xa maduxoh Rom, lamae ni Pol tengan ha itanga tasen e nim tei itel xat moletin te vaeen tei xa di miketeh xole.

17 Melele xa melengien tol mitavi, Pol mikes viton vat xil na Siu xil lamei e totanen tei. Melele xa mei ladi vituei, Pol biteni mi xil bitene, “Toxoli xil tahal Isrel, namei inggak nggoni vatxeih tei vengan xa mol-Serusalem xil latetal xat nou e lateling nou natete e he mol-Rom xil. Neta sav xa latepol ni nou temak, inou natnapol ni ti neta vasa mi moletin nar xil, mu natnapol ni ti neta vasa mun ni sexien hos xil xa avu nar xil latepispisi ni mi xir. 18 Melele xa mol-Rom xil latelepis rin navan e ngongoren ak tevus, xil latehit lamae ni nou ha veok vamase vengan xa latnakamet ti neta vasa xa inou natepol ni tengan ha namat ven. 19 E melele xa vat xil na Siu xil latesin nenemien nae, napusi xa suse navan minggonaxon. Misak ni natesisi tengan Suv Toto tahal Rom kestang ilepis nou, tave ti neta xa inou, nenemien tesa navan tovuol vata xat tua navan xil tahal Isrel. 20 Mak iaxa nakes viton xamim mei nipus xamim tengan nisep kil holesok xil xa testal minou mi xamim. Ieok bei mule kila xa sen xil ak di xat nou vengan xa nake reitin e ngan xa Hi tehit xati mi mol-Isrel xil tengan isa ni imei iteh meulien e xir.”

21 Ma xil labiteni mini labit, “Mataxur ti uvei vaxo Sudea xa vahit usiluk. Mu tumem tovuol xa vaxo en vamei vatel longeongen mu sepinien tova usiluk xa vasa. 22 E xamem mabit mateong ni ti mu nenemien nam xil vengan xa makila xa e ut xil ngasen, moletin xil di lasepin misa ba ni vanut Kristin xil xa xouk obe tei e xil.”

23 Ma xil laling xat melengien tei del Pol tengan isepin mi xil. E melengien nen ak, xil holu lamei e rute xa Pol da en. E makoe nen be duxoh vongien, Pol misep kil suse xa Hi mei ihe suv toto na moletin xil. E nggo Rae xil na Mosis e tisen xil na provet xil xa ladi e Vanuvei na Hi, xi di misak tova tang tengan Siu xil ak mei lake reitin e Iesu. 24 Rute e xil lake reitin e sepinien nan, e rute e xil, latake reitin ti en. 25 Ma xil di langor mi xil mun tang. E melele xa labit ti lava, Pol miso sepinien ak mi xil bitene, “Naha xa Ninin Eo tehiteni mi avu namim xil texo provet Aesea temal 26 xa biteni bit,

'Ha uhiteni mi moletin xil ak uhit,
“Muteong vuma ... munalong kil ti neta.
Muketeh vuma ... munapus kil ti neta.”
27 Sexien ak istal mi xil vengan xa, e nenemien nae, di lalong ras nou,
di laki xol vurange,
e di label xat mete.
Vahit linapol ni ti namak,
mete mikila vapus nou,
vurange mikila valong nou,
e nenemien nae mikila vakil kuh naha xa di napol ni.
Mak, ma xil lakila laviles meulien nae,
ma inou, nikila niteh meulien e xil.'”

28 E hoxalite te sepinien na Pol, xi biteni bit, “Mak, ma ieok bei mukila xa taxeak, longeongen hos na Hi usil suse teteh meulien en ba ngamu mi ngan xil xa latave Siu ti. !Xil lilong xati e lineket en!”

30 Huram lu (2), Pol de nim tei xa di minggale e aveti xil vus ni vatu nan. Inggak, di minggur pilei moletin xil ngasen xa mei di lasao ni. 31 Xi di misetu mi xil usil suse xa Hi mei ihe Suv Toto na moletin xil, e di pispisi mi xil usil Suv Iesu Kristo. Moletin ti tasep xole, e xi besi xi tang tengan vasepin mi moletin eah munamun.

Copyright information for `TVK