Exodus 18

Mosis Bosei Moletin Xil Tengan Latutou ni

Eksodas 18:1, 5-11, 13-27

Vatei, avu sasa na Mosis bemei tengan vapusi. Xi, hisen Setro e be pris tei na mol-Midia xil. Xi di bemei vengan xa telongeong ni holesok xil xa tellep xa Hi tepol ni e rin na mol-Isrel xil texo he Mosis melele xa teleh rerat xil reling kantri tahal Isip.

Ma Setro be uruvuol, e ut xa Mosis e mol-Isrel xil lakili ni horao mae xil di en sangas visal Vathu Senae xa be ut eo na Hi. Xi nggur atou na Mosis e horamue nan xalu be xatel. Melele xa di bemei, misa mesen ni ba mi Mosis xa xatel di latemei. Misak ni, Mosis mea e ba bisu mini. E melele xa pusi, xi mitingeiril e tan tengan vapisen merereen mini. Di, mea ba po xati. Xil vus di lasis xil mun tang xa ladi midep. Di, Mosis del xil labe nim tavolin man. Melele xa latbe nim, Mosis bit vuol ni holesok xil xa Iahova tepol ni mi suv toto tahal Isip tengan valeh rerat mol-Isrel xil ra he mol-Isip xil. Xi bit mesen longpangasien xil mun mini xa testal mi moletin xil e suse, e rin eah iaxa Iahova tetal rat xil texo en. Melele xa Setro milong holesok xil ak, xi besi xi pupu e biteni bit, 10 “!Nasa memesien mi Iahova xa tehur rat xamim ra he suv toto tahal Isip e moletin nan xil! !Nasa memesien mi Iahova xa teleh rerat moletin nan xil xa latehe slev na mol-Isip xil ra longpangasien nae xil! 11 Xosali nake reitin xa Iahova be eilep mak mu mili hi sav xil vus, vengan xa xi tepol ni holesok xil ak tengan vasak ni mol-Isrel xil ha vexil vamase ra he mol-Isip xil e melele xa di tamu latepol ni texeih mi xil.”

13 E makoe nen, Mosis ba tengan valepis ngongoren xil na mol-Isrel xil. Ma, e makoe ba duxoh vongien, mol-Isrel xil di lasoh xorelisi, e xi di dotan e di miling pilei rin nae xil. 14 Melele xa Setro pus holesok xil xa Mosis di pol ni, xi misisi bit, “?Naha iaxa di opol ni mi moletin xil iaxai? ?Veneh ma di odotan tasom, e moletin xil ak mei di lasoh e di lasisuk ve nenemien nam xil e makoe bemei duxoh vongien xiak?”

15 Ma Mosis bit rilomun ni mini bit, “Inou napol ni holesok xil ak vengan moletin xil lamei visal nou e labit lakil ti nenemien na Hi ve rin nae xil. 16 Melele xa moletin lu lungor, lumei visal nou. E inou iaxa nalepisi xa ngan xave iaxa momal. Di, nasel xat xalu usil rae xil na Hi.”

17 E Setro biteni mini bit, “Xouk otapol ti vamal iaxai. 18 Xouk uhas xouk ni polien e usak ni moletin xil mun lilong pangas xil melele xa ti litatiluk ve nenemien nam xil ihe nousav. Polien ak meas pupu tengan xouk tasom opoe. 19 Ma, taxeak, di nasa nenemien xil xa bos minuk tengan isak ni Hi iti minuk. Momal tang tengan ulong ngongoren xil na moletin xil e uhuri ha ulingi pe met Hi e rin xa nae. 20 E momal tevi tengan upispisi mi xil ni selxatien e rae xil na Hi e usep kil sexien hos xa xil ti lipol ni. 21 E bos mak mu tengan uhosei ti moletin xil xa opus xil lapin tengan litutou ni xouk e uling xil mei lihe vat xil e ti lilaxat tetit moletin ngan xil: vanut moletin tei xa labe he xalu (10); vanute xa labe hanutap lu e he xalu mun (50); vanute xa labe handred tei (100); e vanute xa labe taosen tei (1000). Moletin xil ak lihe hisit moletin xil xa di lamerere ni Hi, nenesien na mosav di e xil, e lasakras lapol ni lepisien xa tamal ti tengan lavur mani vaxo en. 22 Moletin xil ak, mei uling xil tengan ti lilepis ngongoren xil na moletin xil. E ngan xil kestang xa nggeih pupu, xil lihuri imei visaluk. Ixo rin ak, ma xil likila litutou ni xouk e lisak ni polien nam mei imeit minuk. 23 Xosxa upol ni rin xil ak, ixoni ngan xa Hi tesemae ni, ma xouk onavasuk ni polien ti. E ipol ni moletin xil vus lilonge ihos ve lepisien xa imal e litilomun lihe tim sae xil itel tomat.”

24 Ma Mosis milong xat selxatien na avu nan sasa. 25 Misak ni, bosei moletin xil xa lapin ni polien ak, e miling xil mei labe vat xil tengan ti lilaxat tetit moletin ngan xil: vanut moletin tei xa labe he xalu (10); vanute xa labe hanutap lu e he xalu mun (50); vanute xa labe handred tei (100); e vanute xa labe taosen tei (1000). 26 Xil lapol nggoni moletin xil te lepisien, e ba di lamal ni tutut ngongoren xil. E ngan xil xa nggeih, xil lalehi be visal Mosis.

27 Melengien vahis mei mitavi, Setro bit vatilomun vahe ut xati nan. Ma Mosis mika lingi ba.

Copyright information for `TVK