Exodus 3

Hi Misepin mi Mosis

Eksodas 3:1-15

Vatei, Mosis di milaxat sipsip del nani xil sa avu nan sasa xa hisen Setro xa be pris tei na mol-Midia xil. Mosis del xil langgur xoteh uruvuol e labe visal Vathu Senae xa mei ihe vathu eo na Hi. E rute ak, masxaxa tei na Iahova mei mistal mini nggo upang xa di nggan e holiei tei. E Mosis pusi xa upang ak di minggan e taxa ti vari holiei ak. Ma di minemi bit, “!Ngan ak be neta sav tei xiak! ?Veneh ma upang ak taxa ti holiei ak? Nihe sangas ha nipus ti.”

Melele xa Iahova pus Mosis bemei sangas, mikesi nggo holiei ak bit, “!Mosis, Mosis!”

E Mosis bit rilomun ni mini bit, “?O-o, inou iaxale?”

Hi biteni mini bit, “Onamei ti sangas. Usi rat sandel nam vengan xa tan xa di osoh en taxeak be ut eo. Inou nabe Hi xa avu nam xil di latemot mini tetiamu, Hi na Ebraham, na Aesak, e na Siekop.” Melele xa milonge mak, Mosis misoson valnaon vengan xa ulin mikan tengan vapus Hi.

Di, Iahova biteni mini bit, “Inou natepus kil longpangasien na moletin navan xil xa ladi pe he mol-Isip xil. Nalong tangen nae vengan xa vat te polien nae xil di lapol ni nggeih mi xil. Reitin, inou nakil longpangasien xil vus nae. Ma namei etan tengan nileh rerat xil ra he mol-Isip xil. Ti, nitel xil ha liti e rute tei xa ihos pupu, ut xa ti lipus hosien en. Tan ak, xosali moletin sav xil tang ladi en: mol-Kenan xil, mol-Hit xil, mol-Amor xil, mol-Peres xil, mol-Hiv xil, e mol-Sebus xil mun. E tave ti neta xa mak, inou nileh rerat xil, e nisa tan nae sung mi mol-Isrel xil. Nalong tangen na moletin navan xil e napusi xa mol-Isip xil di lapurun pupu ni xil. 10 Ma amei, nisil xouk uha upus suv toto tahal Isip tengan uleh rerat moletin navan xil ra kantri nan.”

11 E Mosis bit rilomun ni mi Hi bit, “!Ei, inou nabe movotei tei tang! Inou nasakras name visal suv toto ak e nama naleh rerat mol-Isrel xil ra hal Isip.”

12 E Hi bit rilomun ni mini bit, “Inou niha itel xatuk. E melele xa uleh rerat moletin xil ra hal Isip, utel xil mumei e vathu ak e mumot minou en. Imak, ma xouk ukila sung xa inou natesilak.”

13 E Mosis biteni mini bit, “E melele xa nihe visal mol-Isrel xil e nihiteni mi xil nihit, 'Hi na avu namim xil iaxa misil nou namei ve xamim,' nanem kila xa xil lisis nou lihit, '?Hi ak, hisen visi?' ?E xosxa imak, ma inou nihit neh mi xil?”

14 Hi biteni mini bit, “!Inou nabe ngan xa NADA! Uha uhiteni imak mi xil uhit, 'Ngan xa hisen 'Iahova' xa koute teni be 'NADA' iaxa misil nou namei ve xamim.' Uhiteni mi xil xa Iahova iaxa tesilak ve xil. Xi be Iahova, Hi xa avu nae xil, Ebraham, Aesak, e Siekob, di latemot mini. Hisok xati be Iahova xa ita vehakut, e ngan xil xa litutou ni xamim ti likes nou ni his ak.”

Melele xa Hi misepin del Mosis bus, Mosis dilomun be tim e ba misak xat xi tengan ihe Isip. E melele xa nggusil suse tengan vahe Isip, xi bisu ni tuneli xa hisen Eron xa Hi tesila tengan mei ipusi. Mosis bit vuol ni holesok xil xa Hi tepol ni mini. Di, luba. E melele xa luduxoh ut Isip, ba lupus eilep xil na mol-Isrel xil. E melele xa lalong sepinien nalu, xil lamaal pupu xa Hi pus kil longpangasien nae xil e misa moletin tei tengan mei itutou ni xil.

Hi Pisen Xeihen Nan mi Mol-Isip Xil

Eksodas 11:1-8

Melele xa Mosis xal Eron luduxoh hal Isip, luba lupus suv toto. E lubiteni mini lubit, “Hi misil xamel mamei tengan malhiteni minuk xa umaen mol-Isrel xil xa labe moletin nan xil lihe uruvuol tengan ha lipol ni sanien eo iha mini.”

Suv toto biteni mi xalu bit, “!E-e, mol-Isrel xil lasakras lave reling polien nae xil!”

Misak ni, Hi misa holesok holu xa misa mei ba xat moletin xil tahal Isip. Tei bus, di, tei teisav mun:

1) Oeisal Nael biles mei be ra.

2) Frog xil mei labe holu e ut xil vus.

3) Ut xil mei labe holu e laba xat moletin xil vus del vongoro sae xil mun.

4) Anon tesa xil mei labe holu xa labe holu pupu e mei laba xat mol-Isip xil. E mol-Isrel xil, ladi bos tang.

5) Vongoro xil holu sa mol-Isip xil lalel, e sa mol-Isrel xil latalel ti.

6) Utua holu lastal e moletin xil e vongoro sae xil mun, e mol-Isrel xil, neta ti taxul xil.

7) Us mus holu e huitil teni biles mei be aes xa nggeih nggoni hat xil. Aes xil ak mei di bang e moletin xil del vongoro sae xil mun, e ngan xil xa ladi hale lalel. E hal Kosen xa mol-Isrel xil ladi en, us tamus ti.

8) Kelmenamen tesa xil mei labe holu e langga vuol ni anien xil e naho sae xil.

9) Ut maluxoluk melengien tol e ut xil ngasen xa mol-Isip xil ladi en, e mol-Isrel ladit e miehen tang.

E melele xil ngasen xa Hi misa pangasien tei, suv toto biteni bit imaen mol-Isrel xil liha xosxa Hi ihur rat pangasien ak ra xil. E melele xa Hi nggur rati, suv toto ak biles nenemien nan e tamaen xil ti mun lava. Ve rin ak, Hi bit ipol kor ni pangasien tei xa isa xa isa pilei sung.

15 

Copyright information for `TVK