Genesis 37

Siosep, Nat Siekob, Mei be Slev

Senesis 37:1-35

Tetiamu, Siekob teta kat tetat tan tahal Kenan, ut xa tamen teta en tetiamu texoni ngan halesav tei tang. Ngan ak be tumulen nan del horamue nan xil:

E meulien tevi natel, horamue xil na Siekob di lalaxat sipsip del nani satel xil. Tei e xil, hisen Siosep xa huram nan be lu e le sav (17). E xi ba di dutou ni tuneli xil xa ninexil xalu lutehe Bilah e Silpah. Vatei, Siosep nggur sepinien tei mei misa ni mi tameatel Siekob usil sexien tesa xil na tuneli xatel. Misak ni, xil iexil di minggati.

Siekob, eheien nan di e Siosep mili ngan tisav xil vengan xa xi tehe mometu tuok, di, latpesi sung. Ma Siekob pol ni eising tei xa teviei be na Siosep xa bos mak mu, e mising xole ni. E melele xa tuneli xil lapusi xa tamexil, eheien nan di e Siosep mili xil, xil lanem misa ni e latasepin ti vahos mini.

E vongien tei, Siosep metuve, e melele xa misep usili mi tuneli xil, xil iexil nggati mak mu ven. Xi bit, “Mulong metuveen tei navan. Xir vus di rapol vituei e naho te uit e rabar xati mei be vanute xil. Di, ngan xa inou nabare misoh e ngan xil xa xamim mubare lakapis xole e lamot mini.”

E tuneli xil labiteni mini labit, “?Xouk di onemi obit mei uhe suv toto uli xamem?” E misak ni, iexil minggati mak mu ve metuveen nan e ve naha xa xi bit usili.

Di, Siosep metuve mun e biteni mi tuneli xil bit, “Nametuve mun e napus eai, aveti, e hitu xil labe tei e le (11) e di lamot minou.”

10 Xi bit usil metuveen ak mun mi tamen, e tamen misel mini bit, “?Hisit metuveen eah xa mak? ?Xouk di onemi obit tumali xil, ninom, e inou mun ti mumot minuk?” 11 Ma tuneli xil lanem misa ni e tamen dit ni ngan taxa di minem usil sepinien na Siosep.

12 Vatei, tua na Siosep xil ladel sipsip sa tamexil ba ladi rute tei xa husmunae ae bos sangas visal taon tahal Sekem. 13 Melengien vahis mei mitavi, ma Siekob mikes Siosep e biteni mini bit, “Ieok bei xa xouk uhe ut Sekem, ha usao ni tumali xil xa di lalaxat sipsip seratel xil.”

E Siosep bit rilomun ni mini bit, “Bos tang, niha.”

14 Tamen biteni mini bit, “Xouk uha upus tumali xil. ?Xil ladi bos tang? ?E sipsip xil mun, neta ti taxul xil? Ti, utilomun mei uhiteni minou.” Ma Siosep nggusil xat rae na tamen e mea ra motan tahal Hibron, be ut Sekem.

Melele xa Siosep duxoh ut Sekem,
15 miketeh mikapis e ut xil vus e tapus ti xil. E moletin tei pusi, ma misis bit, “?Di olang ves neta tova?”

16 E xi biteni bit, “Di nalang ves tua navan xil xa di lalaxat sipsip xil. ?Okilea uvit rute xave xa xil ba ladi en?”

17 Moletin ak bit, “Xil laba ngamu. Nalonge labit lihe taon tahal Dotan.” Misak ni Siosep mikakao ba milang ves xil, e mikamet xil e ut Dotan.”

18 E melele xa tuneli xil lapusi da tamu sotin, xil di lasep ves suse xa lihas vini ixo en. 19 Di labiteni mi xil mun tang labit, “Moletin te metuveen ak iaxa di bemei iaxai. 20 Tomei, ha ratihasi imat e ratiso tenben ihe vangoei tova xa mes xa di xiak. Ti, rikila ha rihiteni rihit vuran tei dal papasi e ngga ni. Ti, ripus ti sung xa naha iaxa istal e muteveen nan xalu.”

21 E melele xa Ruben milong nenemien nae, xi minemi bit bos xa isikoe xol tuneli. Ma biteni mi xil bit, “Rinahasi ti namat, 22 e rinasak ni ti ren naleh. E ut xa be uruvuol xiak, riso ni ihe vangoei tova xa mes. Bos xa ratnatun heratel ti en.” Biteni mak vengan xa minemi bit mikila ihur rati ra hexil e isa rilomun ni ihe visal tameatel. 23 Melele xa Siosep bemei sangas, xil lasin rat eising tei nan xa bos be relingi. 24 Di, lapo xati e laso ni be vangoei tei xa mes.

25 Di, laba langganien. E melele xa di tamu langganien, xil latemanin ni vanut mol-Ismael xil xa langgo ut Kilead e lamei tengan lave Isip. Xil di ladel kamel sae xil xa laleh vokon savsav xil xa latepol ni ni oei xa mistal nggo vatiei xil tengan lipos ni mi mosav xil. 26 Sudah biteni mi tuneli xil bit, “Xosxa ratihas soson tua naratel, ma ratsakras rathur neta tova vahos vaxo en. 27 E xosxa ratipos ni mi mol-Ismael xil ak, ma xil likila lixale ra ratel. Ixo rin ak, xir rinavasi ti namat vengan xa be tua naratel, e rastal ratnggo ra tei takes.” Ma tuneli sav xil lamae en. 28 Ma melele xa mol-Ismael xil lamei visal xil, tuneli xil lalihi rat Siosep ra vangoei ak, e lasa ni mi xil. E mol-Ismael xil ak, langgal rati ni silva mani xa be hanutap tei (20), di langguri be xil labe ut Isip.

29 Melele xa tuneli sav xil lapol ni rin ak, Ruben tete ut sav tei. E melele xa dilomun bemei, mei misao be vul ak, e tapus ti Siosep. Misak ni, dal papas eising nan vengan milonge misa pupu. 30 Xi dilomun visal tuneli xil e biteni mi xil bit, “!Siosep mikesae li! ?!Taxeak, inou nipol ni naha li vari!?

31 Ma di, xil labas nani tei e ladarir ni ri eising hos na Siosep e ren. 32 Di, langgur eising ak, labe visal tamexil e lasisi labit, “Pus ti mu. ?Makamet eising ak, e tave na natumali ti?”

33 Xi miketeh pusi e pus kila, ma biteni bit, “!Reitin li, nan li vari tang! Aue li, vuran tei dal papas natuxuli e ngga vuol ni!” 34 Siekob milonge misa e dal papas eising nan. Di mising ni talimusu xil e midang ve natneli be nousav. 35 Horamue nan xil del atuli nan xil lamei visali tengan latutou ni e xi ien ti tavei. Xi biteni mi xil bit, “Inou tit nitang ven ha ituxoh melele xa meulien navan ivus e inou mun nimat.” Misak ni dit dang ve Siosep.

Copyright information for `TVK