Genesis 42

Hi Misak ni Siosep Mei be Suse Teteh Meulien en na Siekob e Vatimol Nan Xil Vus

Senesis 42:1-8; 45:4-11, 25-28

E rute xa Siekob e nan xil ladi en e kantri tahal Kenan, mae kekaten ak mei duxoh xil, e misak ni moletin xil di lalong pangas pupu ni xil. E Siekob milongeong ni xa anien di e hal Isip, ma biteni mi natneli xil bit, “?Xamim di mule mah xat xamim veneh? Nalongeong ni xa anien di e hal Isip. Muha ha muxal ti ar tengan rinalel ti ve mae kekaten ak.” Misak ni, tua xil na Siosep labe hexalu (10) tang iaxa laba tengan laxal anien e hal Isip. E tua xati na Siosep xa hisen Bensamin, Siekob tamaen ni ti vahusil xil vengan ulin mikan xa neta tova naxula e suse. Ma nat Siekob xil labe Isip tengan laxal anien del moletin xil te rute sav xil vengan anien tovuol mun e kantri tahal Kenan.

E melele nen ak, Siosep tehe Vat te Kavmen tahal Isip, e moletin xil langgo ut sav xil lamei e di langgal anien rani. Ma tuneli xil mun lamei visali e lamot mini xa valnaoxil ba duxoh tan. Melele xa Siosep pus xil, xi mile kil xil e pol ni nggoni ngan xa takil ti xil. Xi misis xil nggeih bit, “?!Xamim munggo xave!?”

“Xamem manggo ut Kenan e mabit maxal ti anien li.”

Tave ti neta xa Siosep mile kil xil, xil lale ras valnaon vari tang.

Siosep bit vasak pis tuneli xil. Ma, maen xil langgal anien rani e dal xat tei e xil xa hisen Simeon tengan ha ite nim te xeih nan ituxoh melele xa xil litilomun limei itel tua nae xa be tasite kor xa hisen Bensamin. Ma xil laleh anien ak laba mun visal tamexil e ut Kenan.

Melele xa langga vuol ni anien xa latelehi, xil ladilomun labe Isip tengan laxal ti mun anien, e langgur Bensamin sung be xil laba. E melele xa Siosep pus xil, mileh xil ba langganien dela e nim man. E melele xa lamei e nim man, latemanin ni sexien hos xa Siosep pisen ni mi xil, e lapus rilomun ni Simeon, tua nae. Melele xa Siosep pus Bensamin, minen ves suse tengan vasak ni vato vatela.

Ma, ut milan, Siosep misa anien holu mi tuneli xil e miling xuxus ni kap nan e ateli na Bensamin. Melele xa latava ti tamu sotin, mereketeh xil na Siosep laba lalang ves kap na Siosep, e lakameti e ateli na Bensamin. Melele xa tua xil ak lapusi mak, lalong misa holu vengan lanemi labit ihe nim te xeih ven. Ma latilomun laba tengan lipus Siosep. Melele xa lapusi, Sudah maen meulien nan vahur xoles meulien na Bensamin. Melele xa Siosep pusi mak, pus kila xa Hi tehiles meulien nae ngamu. Ma xi bit rat xi mi xil.

Copyright information for `TVK