Job 3

Melele xa latodi ba duxoh melengien lu e he sav (7) bus, Siob misepin sung e di miseputut ve melengien xa latepesi en. Siob biteni bit,

“!O Hi Suv li, usa halesil ita xat vongien xa lateti ni nou en!
!E usa halesil mun ita xat melengien xa latepes nou en!
Suv li, melele nen ak,
uhiles melengien teni mei ihe vongien.
Onanem ti mun melengien ak,
e onamaen ti mun miehen teni naleluv.
Upol ni melele nen ak, ut ivoli itat imak e maluxoluken teni mei imetel xa imetel.
Ukutaxol eai ni momah xil.
Uhur rat vongien nen ak ihe reling huram nen,
e onamaen ni ti tengan livuli rilomun ni.
Upol ni vongien nen ak ihe lumalum,
e tangen na tuvava xil xa latepes rohon ni xil ihe tovuol en.
Ngan xil xa langgur eimas xa nggeih xa mikila vasak ni meseo te huinep xa lakes ni Levaetan mei vamah,
uhiteni mi xil tengan lipol ni halesil ita xat melengien ak.
Hitu te makoe, utal xati tengan naleluv ti,
e onamaen vongien ak ti tengan mei nalan.
10 Usa halesil mi vongien nen ak vengan temaen ni latepes nou en,
e temaen ni nou tengan nimeul e nakila nihur longpangasien e nilonge isa imak.
11 Vahos mak mu vahit namat nata nga e vang nana navan,
mu namat e melele xati xa latepes nou.
12 ?Veneh ma nana navan teling nou natetotan e huxalen xalu?
?Veneh ma tesa sus minou?
13 Vahit ngan xa namat ngamu e melele nen ak,
xosali, tit nangel kuhi xiak e ninalong pangas nou ti mun.

25 Neta xil vus xa uluk tekan ni, xil vus mei pangei nou.
E naha xa di natenexo ven, xil vus mistal be reitin.
26 Tomat tovuol e meulien navan, e nenemien navan tata kat ti,
Nasakras nangel kuh vengan longpangasien navan misakras vavus.”
Copyright information for `TVK