Jonah 2

E Vang Meseo, Siona Di Misis mi Iahova

Siona 2:1-10

Melele xa Siona de vang meseo ak, xi misis mi Iahova, Hi nan, bit,

“O Iahova, natelong pangas nou pupu ma natekei tehat minuk li,
e xouk oteteong ni nou e otetutou ni nou.
Melele xa natenemi natehit di nabe von maten, natetak kesuk,
e xouk oteteong ni nou li.
Xouk oteso nou natehe mesavuol
e natemarir natehe huinep te tas.
E inggak, tas teta xol nou
e tehe xil mun latekilkiles ni nou.
Natenemi natehit otesil rat nou natehe relinguk.
E ieok tehei tengan nipus ti mun Nim Eo nam.
Tas texa xol nou,
natemarir natehe tan
e lulum te tas tevar xat vatuk.
Natehe tan teha vuma ... natetuxoh vatit hu xil xa ladi pe tas.
Natelonge lehit ngan xa latevar xat nou e von maten e nateta tuok.
E xouk Iahova, Hi navan, otemei sung
otehur rat nou rilomun ra pe tas ak tengan nameul.
O Iahova, melele xa natelonge sangas xa meulien navan ha vavus,
natenem rilomun ni xouk.
Natesis tehat minuk,
e otelong nou e Nim Eo nam.
Ngan xil xa di lamot mi nanao votei xil,
xil di lastokovein xouk xa obe vatit hosien nae.
E inou, ti nikikei minuk itel memesien,
e nisa sanien eo tei ihat minuk.
Naha xa natehit xati minuk tengan nipol ni, nipol sen ni.
O Iahova, xouk kestang di oteh meulien e moletin.”
10 Di, e melele xa Siona misis bus, Iahova misemae ni meseo ak, ma ba, miluh rat Siona ba be suvien.

Copyright information for `TVK