Joshua 6

Hi Misa Taon tahal Seriko Be He Mol-Isrel Xil

Sosua 6:1-17, 20-25

E taon tahal Seriko, puiteh te vioh te taon mikoe e moletin xil te vaeen ladi nga vangite e di laketeh xole tengan ngan Isrel ti nave nim. Misak ni moletin ti nave nim mu nastal reling taon nae. Di, Iahova biteni mi Sosua bit, “Inou di nasa rat taon tahal Seriko de hem del suv toto nen e moletin te vaeen nen xil mun. Xouk itel moletin nam xil mukakao mukapis e taon xa eilep xiak vat takes e melengien tei, e mupol ni imak ha ituxoh melengien ihe tei e he sav (6). E pris xil lihe lu e he sav (7) xa lileh ho sipsip xil xa labe tiramue e lihui litiamu ni Bokis te Hitxatien te Xeih na Hi. E melengien xa ihe lu e he sav (7) nen, xouk itel moletin nam xil te vaeen mukakao mukapis e taon ak ihe va lu e he sav (7) e pris xil litit ni ngan taxa ti lihui hon nae xil. Ti, pris xil lihui ixeih vatei mun e ihe teviei. E melele xa mulonge, xamim vus mumeun ixeih, e vioh xa mahulong xa mikapis xol taon ak, rin xil vus teni ikiri lel imei e tan. Isak ni, moletin te vaeen nam xil likila lika mal lihe vangit taon ak.”

Ma Sosua mikes viton pris xil e biteni mi xil bitene, “Mupo Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova e lu e he sav (7) e xamim lileh ho sipsip xil xa labe tiramue e litiamu ni.” Di, misemae ni moletin xil tengan ha likakao likapis e taon tahal Seriko. E misemae ni moletin xil te vaeen tengan litiamu ni Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova.

E nggoni ngan xa Sosua tehiteni mi moletin xil, pris lu e he sav (7) labui hon nae xil e ladiamu ni Bokis te Hitxatien te Xeih. Moletin xil tevaeen, vanute tei lakakao ladiamu ni pris xil, e vanute tei mun lakakao ladutou ni Bokis te Hitxatien te Xeih ak. E pris xil dit labui hon nae xil. 10 E Sosua misemae ni moletin xil tengan linameun ti mu e linahit ti sepinien ituxoh melele xa xi ihiteni. 11 Ma mol-Isrel xil langgusil ngan xil xa lapo Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova e lakakao lakapis taon ak va tei takes. Di, ladilomun labe rute xa latepol ni horao mae xil en e ladi en e vongien ak.

12 Ut milan e melengien xa be lu nen, e makoe roroh, pris xil lapo Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova. 13 Moletin xil ak lakakao langgusil hisit sexien xa latepol ni tetiamu: vanut moletin te vaeen tei lakakao ladiamu, e rut pris xil labui hon nae xil e langgusil xil. Di, rut pris xil mun lapo Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova, e vanut moletin te vaeen tei mun langgusil ngan xil vus ak. E melele xa di lakakao, pris xil dit labui hon nae xil. 14 E melengien xa be lu xiak, lakakao lakapis taon ak be vatei takes. Di, ladilomun labe horao mae xil. Xil lapol ni mak ba duxoh melengien xa be tei e he sav (6).

15 Ut milan e melengien xa be lu e he sav (7), xil latamea e lakakao lakapis e taon ak e langgusil hisit sexien xa latepol ni e melengien sav xil. E melengien ak kestang, xil lakakao lakapis e taon ak be valu e he sav (7). 16 E melele xa lakakao lakapis taon ak be valu e he sav (7) ngamu, pris xil labue xat xil tengan lihui kor ni hon nae xil. Di, Sosua mikei nggeih ba ni moletin xil bit, “!Mumeun ihe nesao vengan xa Iahova tesa taon ak mi xir ngamu! 17 Taon ak e holesok xil vus xa di en, mumu len ni ixoni sanien eo tei mi Iahova. Rehab kestang
6.17sepinien xati teni beRehab kestang xa be hoeaso
itel ngenen xil, munahas vin xil ti vengan xa xi tesoson moletin nar xalu.”

20 Ma, melele xa pris xil labui hon nae xil, moletin xil lalonge e lameun be nesao. E melele xa lapol ni mak, rin xil vus te vioh xa mahulong te taon ak mikiri lel e moletin tevaeen xil na mol-Isrel xil laka mal labe vangit taon ak e langguri be nae. 21 Del tiei nae xil te vaeen, lamu vin holesok xil vus te taon ak lalel: tiramue xil e atou xil; tutut horamue xil e mometu xil; buluk xil, sipsip xil e dongki xil mun. Reitin, neta tovuol xa vameul.

22 Melele xa moletin xil di lapol ni mak, Sosua ba biteni mi moletin xalu xa luteluvoluv mei lutepus tan ak bit, “Mulihe nim ma Rehab, e multela itel ngenen xil ixoni ngan xa multehit xati mini.” 23 Ma luba ludel Rehab del tamen, ninen, e ngenen xil vus. Ludel xil labe reling von vaeen e ba luling xil e haxot te rute xa mol-Isrel xil latepol ni horao mae xil en. 24 Di, mol-Isrel xil laleh holesok xil xa lapol ni ni gol, silva, brons e aean, e laso viton ni del holesok sav xil na Iahova e Nim Tavolin man. Di, lasupang ngga taon ak e upang ngga len ni del holesok xil vus xa di en ba duxoh tan vari.

25 E Rehab del ngenen xil, Sosua tesikoe xol meulien nae vengan xa xi tesoson moletin nan xalu xa tesil xalu tengan lalipus xuxus ni taon tahal Seriko. E vatimol xil na Rehab di ladit vituei del mol-Isrel xil duxoh xosali ak.

Di, Sosua e mol-Isrel xil labae del mol-Kenan xil e rin tei te kantri ak ba duxoh rin sav. Moletin holu te rute ak, lamu vin xil. E rut moletin xil xa lamaen xil lameul, xil lapol ni holesok xil hao xa tamal ti mi mol-Isrel xil.

Melele xa lapol ni vaeen bus, Sosua miti tan ak mi vatimol xil na mol-Isrel xil xa labe lu e le tei (12). E mol-Isrel xil laba e rute savsav xil ba ladi e metimal xil xa mol-Kenan xil latepol ni.

Huram holu mei mitavi, di, Sosua mikes viton mol-Isrel xil lamei mun visali.

Copyright information for `TVK