Luke 23

Iesu Misoh Pe Met Paelet

Luk 23:1-5

Eilep xil ngasen xa ladi kot en, lamea, e ladel Iesu ba misoh pe met Paelet, xa be Vat tahal Sudea. Di, xil lasepin holu ba xat Iesu e pe met Paelet labitene, “Xamem makameti xa moletin ak iaxa di miling nenemien xil xa misa mi mol Siu xil tengan laketeh vasa ni kavmen tahal Rom. Di misep xol xil bit linaxal takis ti nava ni Sisa e kavmen nan. E xi biteni mun bitene xi be Kristo xa Hi tehosei, xa be suv toto tei.”

Ma Paelet misisi bitene, “Midep? ?Xouk iaxa obe suv toto na mol Siu xil?”

E Iesu bit rilomun ni mini bitene, “Nggoni ngan taxa obitene.”

Di, Paelet biteni mi vat xil na pris xil del tetit moletin xil ak bitene, “Natakamet ti rin tova xa misa vata xat moletin ak.”

E xil lasel nggeih mu labitene, “Pispisien nan misi pe tine moletin xil xa ladi e Sudea tengan lanem misa holu. Tepol kokot ni e provins tahal Kaleli, e taxeak bemei duxoh inggak.”

Iesu Misoh Pe Met Suv Toto Herot

Luk 23:6-12

Melele xa Paelet milonge mak, misis xil bitene, “?Moletin ak be ngan Kaleli?” Ma melele xa labiteni mini labit Iesu be tahal Kaleli, e rute xa Suv Toto Herot di milaxati, xi misa rat Iesu ba mi Herot vengan xa xi mun tete Serusalem e melele nen ak.

E Herot besi xi pupu melele xa pus Iesu, vengan di telongeong ni. Be nousav pupu, xi di en tehei vapus ti. Xi di minemi bit ipus Iesu ipol ni merekel tova. Ma Herot misis rovui Iesu ni rin xil holu, e Iesu dat votei. 10 Vat xil na pris xil del tisa xil te Rae xil na Mosis lamei e laso sepinien xil xa nggeih xat Iesu mi Herot. 11 Di, Herot del moletin nan xil te vaeen lasing xol Iesu ni kaliko tei xa bos nggoni suv toto tei, e lapol pepamen mini. Di, lasa rilomun ni be visal Paelet. 12 E melengien ak vari, Herot del Paelet mei lubos mi xalu; e te tiamu ni ngan ak, di luteketeh tesa ni xalu.

Paelet mae ni Iesu Ha Lihasi Imat

Luk 23:13-25

13 Paelet mikes viton vat xil na pris xil, eilep xil del moletin sav xil. 14 Di, biteni mi xil bitene, “Mutehur moletin ak temei visal nou e mutehit xi iaxa di teling nenemien tesa xil mi Siu xil tengan laketeh vasa ni kavmen tahal Rom. E taxeak, e pe metemim, napus vuol ni holesok xil xa xi di pol ni. E natakamet ti rin tova xa misa xa xamim mubit xi di pol ni. 15 E Herot mun takamet ti rin tova xa misa vata xati, mak iaxa xi misa rilomun ni bemei visal xir. Neta tovuol xa misa xa moletin ak pol ni tengan ha vamat ven. 16 Mak, ma moletin navan xil liha limeas pangasi, ti, nimae ni ha ven imase. [ 17 Sangas ni Anien te Tavien xil ngasen, Paelet di mae ni vatxeih tei na Siu xil ba di ven mase ra nim te xeih nan. ]

18 Vatakes, vanut moletin ak lakei be nesao labitene, “!Has vin moletin xai! !mae ni Barabas ha ven imase!” 19 Barabas tehe nim te xeih vengan tehe vatit vaeen tei e hal Serusalem e tehas vin moletin tei e melele nen ak.

20 Paelet ien bei tengan vamaen ni Iesu ha ven vamase, ma biteni mi vanut moletin xil ak mun bit, “!Nimae ni ha ven imase!”

21 E xil lakei nggeih mu ba ni labit, “!Ti xati e eivave! !Ti xati e eivave!”

22 Paelet bit rilomun ni mi xil be vatol nen bit, “?Xi pol ni naha misa? !Natakamet ti neta tova xa xi pol ni tengan ha vamat ven! Mak, ma moletin navan xil ha limeas pangasi, ti, nimae ni ha ven imase!”

23 E xil lakei nggeih pilei sung xa ha liti xat Iesu e eivave, lapol ni mak vuma ... xi mae ni. 24 Ma Paelet pol ni mi Iesu nggusil nenemien nae. 25 Misak ni, Paelet mae ni Barabas ba ven mase. E Iesu sung, ma xi mae ni ba tengan moletin nan xil liti xati e eivave ihusil naha xa vanut moletin ak iexil tehei.

Ladi Xat Iesu e Eivave

Luk 23:26-43

26 Moletin te vaeen xil ladel Iesu laba, e labisu ni moletin tei tahal Saerin, di mikakao bemei vahe hal Serusalem, hisen Saemon. Ladal xati, e laling eivave na Iesu e vatuvun tengan ipoe ihusil xil. 27 Vanut moletin tei xa mahulong mun di langgusil Iesu laba, e rut atou xil di lamuis e di ladang. 28 E Iesu biles, keteh pus xil e biteni mi xil bitene, “Atou xil tahal Serusalem, munates nou ti! Mutes xamim itel horamue namim xil. 29 Melengien tesa xil di bemei xa moletin xil ti lihiteni lihitene, 'Ihos pupu mi atou xil xa labe lumalum: xil xa lataling ti mu horamue mu latatunat ni ti tuvava.' 30 E ti lihiteni mun mi vathu xil lihit, '!Tetu xat xamem!' e mi hu xil lihit, '!Soson xamem!' 31 ?Vengan xosxa holesok xil ak di mistal mak mi moletin tehos tei xa nggoni vatiei tei xa memeas tang, ma melele xa longpangasien imei, ia len moletin tesa xil xa langgoni vatiei xa nggoxu?”

32 E melele nen ak, di ladel moletin lu mun xa lutepol tesa luba tengan ha lihas vin xalu itela. 33 Melele xa laduxoh rute xa lakesi ni ‘Valvat Moletin,’ ladi xat Iesu del moletin tesa xalu ak e eivave tol. Tei de rin metu, e tei di rin meil. 34 Iesu biteni bit, “!Tata, unaketeh ti nasa ni xil! Xil latakil ti naha xa di lapol ni.”

E moletin te vaeen xil laso tais tengan laseti eising nan e xil.
35 Moletin xil hao lasoh ladi, di laketeh. E eilep xil na mol Siu xil di lasep pepamen mini labitene, “Xi miteh meulien e moletin sav xil. !Bos! !E xosxa xi be Kristo reitin xa Hi tehosei, ma vasak pisi vateh meulien e xi tasen!”

36 Moletin te vaeen xil mun, di lasep pepamen mini. Labe visali, e lasa uaen xa mikon mini, 37 e lakei ba ni labitene, “!Xosxa obit obe suv toto na mol Siu xil, teh meulien e xouk tasom!” 38 Di, laling tisen tei de ramut eivave nan xa bitene, “Ngan ak be Suv Toto na Siu Xil.”

39 Tei xalu xa lube moletin tesa xa lamurur ludi, misepin misa ba mi Iesu bitene, “!Xosxa xouk obe Kristo, uteh meulien e xouk itel xamel!”

40 E tei mun xalu misepin nggeih ba ni tua nan bitene, “?Midep, xouk ulum takan ni Hi ti? Longpangasien naratel pipin tang. 41 E ralu, momal tang xa ralhur longpangasien ak vengan rupol misa, e xi tapol ni ti neta xa vasa.” 42 Di, xi biteni mi Iesu bitene, “Melele xa umei uhe suv toto e uhur xeihen nam, unem xat inou.”

43 Ma Iesu bit rilomun ni mini bitene, “Nabit xati minuk, xosali mak, utel xat nou ha ralti rute tei xa bos xa bos.”

Maten na Iesu

Luk 23:44-49

44 E piniae xati, ut biles bemei maluxoluk e dat mak duxoh tri klok mahis, 45 vengan xa eai taxan ti mun. E melele nen ak, kaliko xa da xol ut eo e Nim Eo na Hi mesel hilaep. 46 Di, Iesu dak kes Hi bitene, “!Tata, naling meulien navan e hem.” Biteni mak, di, mat.

47 Melele xa vat na moletin xil te vaeen pus naha xa mistal, xi pet rat his Hi ven e biteni bit, “Reitin mak, moletin ak temal tevi.”

48 Melele xa moletin xil xa lateti vituei lapus naha xa mistal, xil di latang vengan lalonge misa e ladilomun labe tim. 49 E ngan xil xa latekil kuh Iesu, del atou xil xa di latehusili e Kaleli latemei, lasoh ladi nga sotin vuteili, e di lapus holesok xil xa mistal.

Tehinen na Iesu

Luk 23:50-56

50 Moletin tei da xa be moletin hos e sexien nan momal, hisen Siosep tahal Aramatea. E xi mun di datil melengien xa Hi imei istal ihe suv toto na moletin xil. E koten na vat xil na Siu xil, xi be tei e xil. E xi mun teta e melele xa latepol ni lingxatien nae xil xa lavas Iesu, e xi tenamae ti en. 52 Xi be visal Paelet e misisi tengan vamae ni tiei na Iesu mini. Ma Paelet mae ni. 53 Di, ba po rat tiei na Iesu ra eivave bemei e tan, pis xole ni kaliko tei xa mieh. Di, poe ba, milingi de vangihat hu tei xa ladei ngamu da. 54 Be Fraede mahis, e Sabat bemei sangas xa Siu xil lasakras lapol en.

55 Atou xil xa di latehusil Iesu e latexo Kaleli latemei, xil langgusil Siosep e lapus vangihat. Lapus xat ut xa Siosep miling tiei na Iesu da en. 56 Di, ladilomun labe tim, e labue xat vokon e oel taxul maxoe en nae xil tengan ha lipeleini e tiei na Iesu.

E langel e Sabat nggoni ngan Rae xil na Mosis tehit xati.

Copyright information for `TVK