Luke 6

Parasi Xil Lasis Pilei Iesu Ve Rin te Sabat

Luk 6:1-5

Vatei, e Sabat, Iesu del moletin nan xil di lakakao langgo naho tatei te uit. Moletin nan xil di lakixototeh uit xil ak, langgoxo utute, e di langga ni. Rut Parasi xil lasisi labit, “?Veneh ma di mupol ni sexien xa Rae xil na Mosis bit ti rinapol ni ti e Sabat?”

Iesu bit rilomun ni mi xil bitene, “?Xamim mutakil ti naha xa Suv Toto Deved tetel moletin nan xil latepol ni e melele xa mae teat xil? Tave ti neta xa Rae bit pris xil kestang lia beret eo, Deved tehe Nim Eo na Hi, tehur beret xa pris xil lasa ni tuei mi Hi e tea ni. Di, tesa rute mi moletin nan xil latea ni.”

Di, Iesu biteni mi xil bitene, “Nat Moletin iaxa be eilep mu mili Sabat.”

Iesu Pol ni He Moletin Bos e Sabat

Luk 6:6-11

E Sabat tei mun, Iesu ba di pispisi e nim te pispisien tei. E rute ak, moletin tei xa da en, hen metu mat. Rut tisa xil te Rae xil na Mosis del rut Parasi xil labit lakamet rin tova xa Iesu vapol ni vasa tengan ladal xati ven. Ma di lapus Iesu xa nahe vapol ni he moletin ak vahos e Sabat, mu napol ni ti. E Iesu mikil nenemien nae, ma biteni mi moletin ak bit, “!Amei, soh inggak!” Ma moletin ak mea, ba misoh pe met moletin xil ak. Di, Iesu biteni mi xil bitene, “Nasis xamim, '?Rae xil na Mosis mae ni tengan ti ripol ni naha e Sabat? ?Ripol ihos, mu ripol isa? ?Ritutou ni meulien na mosav, mu rihas vin ni?” 10 Miketeh mikapis e xil, di, biteni mi moletin ak bitene, “Te momal ni hem.” Xi pol ni tang, ma hen bos mun.

11 Xil iexil mikat pupu, ma di lasep vesi xa lipol ni naha mi Iesu.

Iesu Miti Moletin Nan Xil xa Labe Lu e Le Tei

Luk 6:12-16

12 E melele nen ak, Iesu be nesao e hu tei tengan ha vasis. Xi misis mi Hi e vongien nen ak ba duxoh makoe. 13 Melele xa ut milan, xi ba mikes moletin nan xil vus lamei visali. E xi miti xil labe lu e le tei tang iaxa mei labe eloheoh nan: 14 Saemon (xa Iesu miling hisen tei mun be ‘Pita’) del tunali Andriu; Temis xal Sion; Pilip xal Batalomiu; 15 Matiu e Tomas; Temis nat Alveas; e Saemon (xa lakesi ni Silixin); 16 Sudas nat Temis, e Sudas Eskariot xa imae ni Iesu ihe he xil xa lihasi imat.

Iesu Di Pispisi e Di Mileh Rerat Meseien ra Moletin Xil

Luk 6:17-19

17 Melele xa Iesu del moletin nan xil lasuvul e hu lamei e tan, xi misoh de ut tei xa be motan del vanut moletin nan xil xa labe holu. Vanut moletin tei xa be mahulong mun lamei e rute ak. Ngan xil ak langgo hal Serusalem e rut sav xil e provins tahal Sudea; e rut moletin xil mun langgo hal Taer xal hal Saedon xa di sangas visal tas. 18 Xil lamei tengan xa lateong ni Iesu e tengan xa xi valeh rerat meseien ra xil. Ngan xil mun xa ninin tesa xil di purun xil lamei, ma Iesu nggol rerat ninin tesa xil ak ra xil, ma vexil mase. 19 Moletin xil vus lasak labit lituxol ti Iesu, vengan xeihen xa da en misak ni di mileh rerat meseien ra moletin xil ngasen.

Iesu Bit Rut Moletin Xil Lilonge Ihos, e Rut Moletin Xil Lilonge Isa

Luk 6:20-26

20 Di, Iesu miketeh pus moletin nan xil e biteni bit,

“!Xamim xil xa holesok namim tovuol, mulonge ihos;
vengan xa Hi be Suv Toto e meulien namim!
21 !Xamim xa taxeak di mae nggat xamim, mulonge ihos;
vengan xa anien amim ihe holu!
!Xamim xa taxeak di mudang, mulonge ihos;
vengan xa xamim mei ti mumen!
22 “Xamim mumaal tang melele xa moletin xil di iexil mikat xamim, di lasin xamim, di lasep sisil xamim, e di labit mube han tesa vengan xa di munggusil xat Nat Moletin. 23 Mumaal melele xa xil lapol ni mak mi xamim e muhutahut itel sien, vengan xa sanien tei namim xa mahulong de ut nesao. Bos xa mukila xa ngan xil xa di lapol misa ni xamim, avu nae xil mun di latepol ni temak tang mi provet xil tetiamu.

24 “!E isa pupu mi xamim xa taxeak holesok namim holu,
vengan xa mupus meulien hos ngamu!
25 “!Isa pupu mi xamim xa taxeak anien amim holu;
vengan xa mae ti iat xamim!
“!Isa pupu mi xamim xa di mumen taxeak;
vengan xa xamim mulonge isa e ti mutang!
26 “Isa pupu mi xamim xa moletin xil di lapet rat hisemi be nesao; vengan xa avu nae xil latepol ni temak tang mi provet xil te luvosen.”

Iemim Ihei Moletin Xil xa Di Laketeh Misa ni Xamim

Luk 6:27-36

27 Iesu biteni mi xil bitene, “Nabiteni mi xamim, iemim ihei moletin xil xa di laketeh misa ni xamim. Mupol ihos mi ngan xil xa di lasin xamim. 28 Musis Hi tengan ituxol xat ngan xil xa di lasuhol xamim, e musis ve moletin xil xa lapol misa mi xamim. 29 Xosxa moletin tei basuk di e vim, umae ni ihas ri vim mun. E xosxa moletin tei misil rat eising nam xa mettel, umae ni isil rat ngan mun xa mahin. 30 Xosxa moletin tei dak kesuk ve neta tei, ma usa ni mini. Melele xa moletin tei misen rat neta tei nam, onasisi ti onahit nasa rilomun ni. 31 Upol ni mi mosav xil ixoni ngan xa xouk iem bei xil lipol ni minuk.

32 “?Xosxa iemim bei kes ni moletin xil xa xil mun di iexil bei xamim, veneh ma Hi ituxol xat xamim ven? !Moletin tesa xil mun di lapol ni mak! 33 ?E xosxa xamim di mupol bos mi moletin xil kestang xa di lapol bos mi xamim, veneh ma Hi ituxol xat xamim ven? !Moletin tesa xil mun di lapol ni mak! 34 ?E xosxa mumae ni vatu mi moletin xil kestang xa mukila mubit lisa rilomun ni mi xamim, veneh ma Hi ituxol xat xamim ven? Moletin tesa xil mun di lamae ni vatu mi moletin tesa sav xil tengan ihur rilomun ni vatu nae! 35 !Munapol ni ti namak! !Eheien namim iti e ngan xil xa di laketeh misa ni xamim! !Mupol ihos mi xil! Mumae ni vatu mi mosav e munanemi ti munahit lisa rilomun ni. Xosxa mupol ni imak, ma Hi xa de ut nesao isa huite teni xa ihos pupu mi xamim e muhe horamue nan xil vengan xa xi mun di pol ni bos mi moletin tesa xil xa labe molep. 36 Mak, ma esaeen namim iti e mosav, ixoni esaeen na Hi Tamemim xa di e mosav.”

Munalepis Mosav Xil Ti

Luk 6:37-42

37 E Iesu biteni mun bitene, “Xosxa munalepis mosav xil ti, ma Hi nalepis xamim ti. E xosxa munapisen sexien tesa na mosav ti, ma Hi napisen sexien tesa xil namim ti. E xosxa mosav pol misa mi xamim, muketeh ihos tang mi xil. Mak, ma iketeh ihos mun tang mi xamim. 38 Musa tutouen mi mosav, ma Hi isa tutouen mi xamim. E melele xa xi isa tutouen mi xamim, ihe hao mu. Ixoni ngan taxa moletin tei xa minggutih raes amim ni kap tei xa mahulong pupu e polu ma ... dit kiri. Mak, ma sexien te tutouen namim, Hi ipol ni imak tang mi xamim.”

39 Di, Iesu dei vole tei mi xil bitene, “Moletin xa meten bar misakras vatel tei mun xa meten bar. Xosxa ipol ni imak, ma xalu vus lalikiri lalihe vul. 40 Moletin xa nggur pispisien ra moletin tei, nanemi ti navit xi bos mak mu mili tisa nan. E xosxa xi ihur sen sukul en nan, ma xi mei sung ixoni tisa nan.

41 “Veneh ma opus kil saxut liei xa hokorong tang xa de met tumali, e otakil ti vari xa marut liei xa mahulong de metom? 42 ?Veneh ma di obiteni mi tumali obit, 'Tua li, mae ni namit rat saxut liei ra metom', e otapus ti vari xa marut liei dat e metom? !Mube vat luvosen tang! Itiamu, uhur rat merut liei ra metom. Iti, ukila sung uhit rat saxut liei ra met tumali.”

Vatiei Del Huite

Luk 6:43-45

43 Iesu biteni mi vanut moletin xil ak bitene, “Vatiei xa bos, taso ti huite vasa; e vatiei xa misa, taso ti huite vahos. 44 Vatiei xil vus, lapus kila nggo huite xil xa laso ni. Misakras oleh huit manggo ra vatit vilu; e misakras oleh huit tavu ra vatit ai. 45 Moletin xa meulien nan polu ni hosien, huit hosien mistal nggo en. E moletin xa meulien nan polu ni tesaen, huit tesaen mistal nggo en. Sepinien na moletin tei di pisen meulien nan polu e naha.”

Iesu Dei Vole Usil Moletin Lu Xa Di Lupol ni Nim

Luk 6:46-49

46 Iesu biteni mun mi moletin xil bitene, “?Veneh ma di mukes nou mubit, 'Suv, Suv' e di mutapol ni ti naha xa nabiteni mi xamim? 47 Nitei vole tei usil hisit moletin xa bemei visal nou, di miteong ni sepinien navan, e di pol nggusili. 48 Xi nggoni moletin tei xa bit vakili ni nim man. Ma milang ves liei xil xa nggeih e mahulong. Di, mikili kuhi ni xil, e pol sen nim man. Di, us mus e vatiang nggeih bemei midep, e misakras vahu len ni. Nim man misoh nggeih. 49 E moletin xa miteong ni sepinien navan e di tapol ti vahusili, xi nggoni moletin xa mileh vot liei tesa xil tang, e mikili ni nim man ni. E melele xa us mus e vatiang nggeih bemei, nggulen nim man vari!”

Copyright information for `TVK