Matthew 10

Iesu Misil Lelen Moletin Nan Xil xa Labe Lu e Le Tei (12) tengan Ha Lipol

a Iesu mikes viton moletin nan xil xa labe lu e le tei (12). Melele xa lamei visali, misa xeihen mi xil tengan likila lixol rerat ninin tesa xil e lital rerat meseien ihe reling ngan xil xa lamesei ni meseien savsav xil.

E ngan ak be his na eloheoh xil xa labe lu e le tei (12) na Iesu:

Ngan xa diamu, Saemon (xa hisen tei mun be Pita)
e Andriu (xa tuneli Pita).
Tiemes (nat Sepeti)
e Sion (xa tuneli Tiemes).
Pilip,

Batalomiu,
Tomas,
Matiu (xa teleh takis),
Tiemes (nat Alveas),
e Tatios.
Saemon (xa temos e vanut moletin tei xa iexil bei pupu tengan lameluv ra he mol-Rom xil),

e Sudas Eskariot (xa tesa rat Iesu tehe he moletin tesa xil).

Moletin lu e le tei (12) nen ak, Iesu misil lelen xil ha lipol del xat sepinien ak bit, “Xamim munava ti visal ngan xil xa latave Siu ti, mu ngan xil xa ladi taon xil na mol-Sameria xil. Muha vis mol-Isrel xil kestang xa langgoni sipsip xil xa lakesae. E melele xa di muba, muhithiten longeongen hos ak mi xil muhit, '!Hi di bemei tengan mei vahe suv toto na moletin xil!' Muleh rerat meseien xil ihe reling moletin xil xa lamesei, e ngan xil xa lamat, mutal rerat xil ra maten. Ngan xil xa langgur meseien leporsi, musak pilei hilbexil imese rilomun, e muxol rerat ninin tesa ihe reling moletin xil. E melele xa ti mututou ni moletin xil, xil linaxal xamim ti, vengan xa holesok xil vus xa xamim mungguri, mutaxale ti ra Hi. E kakaoen namim, munahur xat ti mani 10 mu ateli. Munahur ti mun eising, sandel mu eitingil. Nabiteni mak vengan xa momal tengan moletin te polien xil lianien ixo he ngan xil xa lapol mi xil.

11 “Melele xa mumei e taon mu metimal tei, mukamet moletin tova xa ipin pe met Hi tengan vahur pilei xamim. Mutit tim san ituxoh melele xa muhe reling rute ak. 12 E melele muha tengan muti e tim tei, itiamu, musa tuxolxatien tei mi ngan xil xa ladi en muhit, 'Tomat na Hi iti mi xamim.' 13 Xosxa moletin xil te tim ak lapin pe met Hi, ma mupus kila xa tomat namim iti mi xil. E xosxa xil mupus kila xa latapin ti pe met Hi, ma tomat namim itilomun mi xamim, e muhe reling xil. 14 E xosxa moletin tovuol xa en vahei vahur pilei xamim mu valong sepinien namim, muhe reling xil. E melele xa mumea ra tim sae mu taon nae, muhas rerat meas te rute ak ra lemim pe met xil. Ngan ak ipisen ni mi xil xa lapol misa pe met Hi. 15 Reitin mak nabiteni mi xamim, e Melengien te Lepisien, pangasien xa Hi isa ni mi moletin xil xa ladi e taon ak ixeih mak mu ili ngan xa isa ni mi ngan xil xa lateti e taon tahal Sodom e Komorah tetiamu.”

Iesu Misel Xat Moletin Nan Xil Bit Melengien Xil te Xeih Di Bemei

16  b Iesu misel xat moletin nan xil bit, “!Muteong ni nou! Inou di nasil lelen xamim muha e munggoni sipsip xil xa muhe hilaep te kuli reran xil. Misak ni, xamim muxuxou kuhi tengan sexien namim imese kuhi. 17 Reitin, muxuxou kuhi ve xamim vengan xa vat xil na Siu xil lital xat xamim e liling xamim musoh e von lepisien nae. E xil limeas pangas xamim ni ao te xeih xil e nim te pispisien nae xil. 18 E vengan xa di munggusil xat nou, lipol ni xamim ha musoh pe met vat xil te kavmen, e pe met suv toto xil mun. Imak, ma mukila muhithiten longeongen hos mi xil e mi ngan xil mun xa latave Siu ti. 19 E melele xa xil lital xat xamim, munanexo ti ve naha xa ti muviteni mi xil mu itep ti musa sepinien mi xil. Vengan xa, e melele nen ak, Ninin Eo isa naha xa mukila muhithiteni. 20 Reitin, nave xamim ti xa ti musepin, e ihe Ninin Eo na Tamemim iaxa isepin ixo xamim.

21 “Moletin xil limaen tuexil tengan ha lihas vin xil, e tata xil mun ti lipol ni imak tang mi horamue nae xil. E horamue xil mun lihiles ni tamexil e ninexil mun, e limaen xil lihe he ngan xil xa lihas vin xil. 22 Moletin xil vus iexil iat xamim vengan di munggusil xat nou. E xamim xa musoh ixeih ituxoh hoxalite te sakpisien xil ak, ma Hi iteh meulien e xamim. 23 Melele xa moletin xil ti lipurun xamim e metimal tei, ha mulesae muhe metimal sav. Reitin mak nabiteni mi xamim xa munave taon xil vus ti mu tahal Isrel, e Nat Moletin itilomun imei.

24 “Moletin tei xa nggur pispisien nggo tisa tei, xi nanemi ti nahit xi be eilep mak mu mili tisa nan. E suse nen ak, slev tei nanemi ti nahit xi be eilep mak mu mili suv nan. 25 Ma xamim xa di muggur pispisien xil navan, muhesi xamim tengan mumei muxoni inou, tisa namim. Reitin, xamim xa munggoni slev navan, mumaal tengan mei muxoni nou, suv namim. E xosxa lakes inou, suv namim, ni 'Belsepul', his tei xa misa, ma mukila xa likes xamim ni his xil mun xa isa mak mu vengan xa mube navan.

26 “Misak ni, ulimim nakan ni xil ti. Holesok xil xa moletin tei bit vakutaxole, Hi isak ni mei iti kesao. Reitin, neta ngan xa miling xuxus ni, Hi ileh rerati imei e valkesao tengan moletin xil lipus kila. 27 Holesok xil xa inou di nabiteni mi xamim melele xa ut maluxoluk, xamim ti muhit lelen ni mi moletin xil e miehen. E neta xa di nabit xuxus ni mi xamim, ha muhithiteni pe met moletin xil holu.

28 “Ulimim nakan ti ni ngan xil xa lakila lavas vin tiei namim e lasakras lavas vin ninin namim. Bos mak mu ulimim ikan ni Hi kestang xa mikila iling tiei itel ninin namim mun lalihe Upang xa misakras vamat tengan ia pangasi, vengan meulien namim di e he Hi. 29 Munem usil tutut tuman xil ak. Itel selen tei takes, mukila muxal lu e xil. E xosxa Hi Tamemim namaen ni ti, ma ti xil misakras vamot vamat. 30 E xamim, Hi buli sen hilumi xil vus xa di e vatumim. 31 Misak ni, ulimim nakan ti vengan xa, pe met Hi, meulien namim be eilep mak mu mili meulien na tutut tuman xil ak.

32 “Moletin xa bit lelen ni xa xi be moletin navan pe met moletin sav xil, ma inou mun, nihit lelen ni xa xi be moletin navan pe met Tata navan xa de ut nesao. 33 E ngan xa bit lelen ni pe met moletin xil xa misin nou, inou mun, nihit lelen ni pe met Tata navan xa de ut nesao xa nasin moletin ak.

34 “Munanemi munahit inou namei tengan niling tomat e ut etan. E-e. Natamei ti tengan niling tomat, e namei tengan nisak ni moletin xil ti livae mi xil mun tang. 35 Nggoni ngan taxa Vanuvei na Hi biteni, inou namei tengan nisak ni ...

'Tiramue xil lihiles livae itel tamexil,
atuli xil lihiles livae itel ninexil,
e havnahin xil lihiles livae itel avu sasa atou nae xil.
36 Reitin, moletin ihe elu mi ngan xil
xa ladi vituei dela e tim san xati.'(Maek 7:6)

37 “Ngan xil xa eheien nae di e tamexil mu ninexil mili nou, ma latapin ti tengan mei lave moletin navan xil. E ngan xil xa eheien nae di e horamue mu atuli nae xil mili nou, ma xil mun latapin ti tengan mei lave moletin navan xil. 38 Ngan xil xa latapo eivave te longpangasien nae ti tengan lavusil xat nou, xil latapin ti tengan mei lave moletin navan xil. 39 Ngan xil xa lasak pisi tengan likenin meulien nae ve xil tang, ma meulien nae ikesae ra xil. E ngan xil xa lamaen meulien nae ikesae vengan di langgusil xat nou, ma, e ut nesao, xil likamet meulien sal.

40 “E kakaoen namim, ngan xil xa ti lihur pilei xamim, ixoni ngan xa ti lihur pilei nou. E ngan xil xa ti lihur pilei nou, ixoni ngan xa ti lihur pilei Tata navan xa misil nou namei. 41 Reitin, moletin xa ihur pilei provet tei na Hi vengan xa mikila be provet tei, Hi isa huite teni mini ixoni ngan xa xi mun be provet tei nan. E moletin xa ihur pilei moletin xa momal vengan mikila xi be momal pe met Hi, Hi isa huite teni mini ixoni ngan xa xi mun momal pe meten. 42 E moletin xa misa tutouen mi moletin tei navan xa be hokorong tang pe met moletin sav xil vengan mikila xi di minggusil xat inou, tave ti neta xosxa be oei te marir tang, reitin li nabiteni mi xamim, e ut nesao, moletin ak ihur sen huite teni.”

Copyright information for `TVK