a15:1 Tumulen ak de Mak 7:1-23 mun
c15:21 Tumulen ak de Mak 7:24-30 mun
d15:29 Tumulen ak de Mak 8:1-10 mun

Matthew 15

Iesu Pispisi usil Naha xa Misak ni Moletin Xil Lamese mu Latamese Ti Pe Met Hi

a Vatei, Farasi xil e tisa xil te Rae xil na Mosis langgo Serusalem, lamei visal Iesu e lasisi labit, “?Veneh ma moletin nam xil latahusil xat ti sexien xil xa elda nar xil tetiamu latesa ni mi xir? Vengan moletin nam xil latakas he xil ti mu vamese, ti, lavaanian sung.”

Iesu bit rilomun ni mi xil bit, “?E veneh vari xamim di munggur xoteh rae xil na Hi tengan muhusil kuh pispisien namim xil tang? Vengan Hi biteni bit,'Mumerere ni tamemim e ninemim xil.'(Eks 20:12) E biteni mun bit,'Xosxa moletin tei isuhol tamen mu ninen, ma lihasi imat.'(Eks 21:17) E xamim di mupispisi mi moletin xil xa likila lihiteni mi tame e nine xil lihit, 'Holesok xil navan xa nakila nitutou ni xamil ni, ngan xil ak nasikoe xole ngamu tengan nisa ni mi Hi kestang.' Nggo rin ak, di mupispisi mi moletin xil xa linamerere ti mun ni tame e nine xil natel holesok nae xil. Ma pispisien namim xil di pol ni sepinien xil na Hi mei be neta sav tang. !Xamim mumese nggo hilbemim kestang! Naha xa Hi tehiteni usil xamim texo provet Aesea momal xa bit,

'Moletin xil ak di lamerere ni nou del sepinien nae xil kestang,
e tine di sotin ra nou.
Tave ti neta xa di lamot minou,
ieok ti tavei nakil ti.
Vengan xil di lasa pispisien xil xa be na moletin xil tang,
e di labiteni xa inou iaxa ieok bei tengan lihusili.'”(Aes 29:13)

10 Di, Iesu biles e mikes vanut moletin xil lamei visali e biteni mi xil bit, “!Muteong kuhi tengan mukila! 11 Tave holesok xil ti xa moletin tei ngguri nggo vulongen be tinen iaxa di misak ni mei tamese ti pe met Hi. !E-e, tamak ti! E sepinien xa mistal nggo vulongen iaxa mikila vasak ni moletin ak mei namese ti pe meten.”

12 Melele xa Iesu be reling vanut moletin xil, moletin nan xil labiteni mini labit, “?Xouk okila xa Farasi xil tine tesoh melele xa latelong sepinien nam?”

13 E Iesu bit rilomun ni mi xil bitene, “Farasi xil ak langgoni vatiei xil xa Tata navan xa de ut nesao tenalih xil ti. b  E limei liput rat xil itel lit xil. 14 Mustokovein xil liti nga. Xil labe metevar, e di lasak pisi tengan ti litiamu ni metevar sav xil mun. E xosxa metevar tei di diamu ni metevar tei mun, ma xalu vus lalimot lalihe vul tei.”

15 E Pita biteni mini bit, “Hit kil koute te vole ak mi xamem li.”

16 Di, Iesu misis xil bit, “?!Midep, xamim mutakil ti mu!? 17 ?Mutakil ti xa holesok xil xa mungguri nggo vulongomim be vangemim tang. Ma di, mistal be reling tiei namim, ba be tisok tang. 18 E holesok xil xa di tinemim e musepin ni nggo vulongomim, xi vari iaxa di pol ni xamim mutamese ti pe met Hi. 19 Vengan melele xa tine moletin tei misa, xi di pol ni hisit sexien tesa xil ak: minem usil holesok xil xa misa, bas vin moletin xil, mikan ni atou na mosav xil, di pat vituei del mosav melele xa lutateli ti mu, di mikan ni neta na mosav xil, di miluvos ni his mosav xil e kot, e di misep purun his mosav xil mun. 20 Sexien xil ak di lapol ni moletin xil latamese ti pe met Hi. E xosxa moletin tei takas hen ti mu vamese, ti, vaanian sung, ngan ak misakras vapol ni moletin tei namese ti.”

Atou Tei xa Tave Siu Ti Mineket e Xeihen na Iesu

21  c Di, Iesu be reling rute ak e ba be rute sav tei xa be sangas ni metimal xalu tahal Taer e Saedon. 22 E ate-Kenan tei xa de rute ak bemei visal Iesu e dak kesi bit, “!O suv li, xouk xa ostal onggo vatimol na suv toto Deved! !Iem isae e nou li! Ninin tesa tei da xat atuli navan e di pangei tova tang.”

23 E Iesu tasa ti sepinien tova mini. Ma moletin nan xil lamei visal Iesu e labiteni mini labit, “Usil rat atou ak iha vengan di mikei nggeih bemei mi xir.”

24 Misak ni, xi biles e biteni mi atou ak bit, “Hi misil nou tengan namei ve mol-Isrel xil kestang xa langgoni sipsip xil san xa lakesae.”

25 E ate-Kenan ak bemei e mitingeiril pe meten e dak kesi nggeih bit, “!O suv! !Tutou ni nou li!”

26 E xi bit rilomun ni mini bit, “Tamal ti xa lavur anien a horamue xil e laso ni tang vaha mi kuli xil.”

27 E atou bit rilomun ni mini bit, “Suv, ngan ak be reitin. E kuli xil mun xa ladi xorelis von anien en lakila lava saxut anien xil xa suv nae di ngga lingi.”

28 Di, Iesu biteni mini bit, “!Atou li, neketen nam mahulong tova tang! Naha xa di osis nou ni mei istal ihe reitin.” E vatei takes, atuli nan mei bos rilomun.

Iesu Bangan Moletin Xil xa Lali Taosen Hat (4000)

29  d Melele xa Iesu be reling tan tahal Keneseret, xi del moletin nan xil langgusil seri Oei Kaleli. Di, labe hu tei e ba ladotan ladi. 30 Di, vanut moletin xil holu lamei tengan lapus Iesu e laleh ngan nae xil xa lamesei: ngan xil xa lasakras lakakao, ngan xil xa mete bar, ngan xil xa le mikavui, ngan xil xa labe vut, e holu e ngan tesav xil mun xa langgur meseien sav xil. Laling kekes ni xil pe met Iesu, e xi pol ni xil vus mei labos rilomun. 31 E melele xa moletin xil lapus naha xa Iesu pol ni, latemanin holu vengan xa ngan xil xa labe vut, di lasepin; ngan xil xa le xil mikavui, le mei momal; ngan xil xa lasakras lakakao, di lakakao; e ngan xil xa labe metevar, di laketeh. Melele xa lapusi mak, lapet rat his Hi na mol-Isrel xil ven.

32 Di, Iesu mikes viton moletin nan xil e biteni mi xil bit, “Ieok di misae e moletin xil ak vengan ladi visal xir melengien tol ngamu e anien ae tovuol. Ieok ti tave tengan nasil rerat xil latilomun lave tim sae xil melele xa mae dit nggat xil. Maxani, vexil namal e mete xil namaluxoluk e suse.”

33 E moletin nan xil lasisi labit, “!Inggak be uruvuol! ?Rikamet anien e rute xave tengan rakila rihengan vanut moletin xil xa mahulong xiak?”

34 E Iesu misi xil bit, “?Beret vahis mungguri?”

Labit rilomun ni mini labit, “Beret lu e he sav (7) tang e tutut meseo vahis.”

35 Ma Iesu biteni mi vanut moletin xil tengan litotan e tan. 36 Melele xa ladotan bus, Iesu nggur beret lu e he sav (7) e meseo vahis e misa memesien ba mi Hi ven. Di, bul papasi e misa ni mi moletin nan xil tengan ha liti mi moletin xil. 37 Moletin xil vus langganien e vange polu. E melele xa moletin xil na Iesu laba mun tengan laleh saxut anien xil, lase valeat lu e he sav (7) ba vuma ... xil vus polu. 38 Tiramue xil xa langganien e melengien ak laduxoh taosen hat (4000). E atou e horamue nae xil latavuli xil ti. 39 E melele xa Iesu misil rerat vanut moletin xil ak labaha, xi del moletin nan xil labe bot e ba labe rute tei xa lakesi ni Makatan.

Copyright information for `TVK