a16:1 Tumulen ak de Mak 8:11-13; e Luk 12:54-56 mun
b16:5 Tumulen ak de Mak 8:14-21 mun
d16:13 Tumulen ak de n Mak 8:27-30; e Luk 9:18-21 mun
f16:21 Tumulen ak de Mak 8:31-9:1; e Luk 9:22-27 mun

Matthew 16

Rut Eilep Xil na Siu Xil Lasis Iesu Tengan Vapol ni Neta Tei xa Eilep Vapisen ni xa Xi Texo Hi Reitin

a Vatei, Farasi e Satusi xil lamei visal Iesu tengan lasak pisi. Ma lasisi tengan vapol ni neta tei xa eilep vapisen ni xa xi texo Hi reitin.

E Iesu bit rilomun ni mi xil bit, “Melele xa eai minu, xamim mubiteni mubit, '?Mupusi? Tilang hat pili. Ngan ak pisen ni xa an ihos visuvong.' E melele xa ut milan, mubiteni mubit, 'Tilang hat pili. Ngan ak pisen ni xa an isa xosali.' Xamim mupus kil naha xa di mistal e tilang hat, e musakras mupus kil naha xa eilep xa Hi di pol ni xosali. Xamim moletin xil te xosali ak, mubit mupus ti neta tei xa eilep vapisen ni xa natexo Hi reitin. Di mubit mupusi vengan xa meulien namim mikavui e munggoni atou tei xa be na Hi, e di maen xi mi ngan tesav xil mun. E ninapol ni ti neta tova xa eilep tengan mupusi. Ti mupus neta tei takes xa ixoni ngan xa testal mi provet Siona tetiamu.” Di, Iesu biles e be reling xil.

Iesu Misel Xat Moletin Nan Xil tengan Lilaxat Kuh Xil ve Pispisien Xil na Farasi e Satusi Xil

b Di, Iesu del moletin nan xil langgur xoteh Oei Kaleli. E melele xa laduxoh rin, moletin nan xil lanem rilomun ni xa iexil bovorong ni beret ae. E melele xa laba, Iesu biteni mi xil bitene, “Mulaxat kuh xamim ve 'is' na Farasi e Satusi xil.”

Melele xa lalong sepinien nan, lasep usili del xil mun tang labit, “Xi misepin mak mi xir vengan xa rataleh ti beret ar.”

E Iesu milong kil naha xa di lasep usili. Ma ba biteni mi xil bitene, “!Neketen namim hokorong pupu! ?Veneh ma di musep usil beret xa ar tovuol? ?!Mutakil ti mu!? ?Iemim bovorong ni ngamu xa natehengan tiramue xil latehe taosen lim (5000) tetel beret lim (5) tang? E valeat vahis polu ni rut anien xil xa muteleh viton ni? 10 ?E munem usil melele xa natehengan moletin latehe taosen hat (4000) tetel beret lu e he sav (7) tang. ?E valeat vahis polu ni rut anien xil xa muteleh viton ni? 11 ?Ma veneh ma mutakil ti mu xa inou natasep usil beret ti? E mulaxat kuh xamim ve 'is' na Farasi e Satusi xil.” 12 Ma xil lanem kila sung xa xi taviteni ti tengan lilaxat kuh xil ve is te beret, e ve pispisien xil na Farasi e Satusi xil.

Pita Bit Rati xa Iesu be Kristo xa Hi Tehit Xati Imei

13  d Iesu e moletin nan xil lakakao laba, laduxoh rute tei sangas ni taon tahal Seseria-Filipae. E inggak, xi misis moletin nan xil bit, “?Moletin xil labiteni xa inou, Nat Moletin , nabe visi vari?”

14 E labit rilomun ni mini labit, “Rut moletin xil labit obe Sion Baptaes. E rute ngan xil labit obe provet Ilaetsa. E rute sav xil mun labit xouk obe provet Seremaea tetiamu mu provet sav tei.”

15 E xi misis xil bit, “?E xamim, midep? ?Mubit inou nabe visi vari?”

16 E Saemon Pita mitamea e bit, “Xouk obe Kristo. Reitin, obe Nat Hi xa meul da.”

17 E Iesu biteni mini bit, “Saemon, nat Siona, tuxolxatien na Hi di minuk ngamu. Vengan xa tave moletin ti xa vahit rat ngan ak minuk. Tata navan xa de ut nesao, xi vari bit rati minuk. 18 E nabiteni minuk xa obe 'Pita' xa koute teni be 'vatihat'. E vatihat ak, nikili ni Sias navan. E xeihen xil vus na Temat e maten lasakras mei lapurun ni. 19 Nisak ni xouk mei uhe vat na moletin navan xil. Ve rin ak, naha xa uhit xole e ut etan ak, Hi mun ihit xole. E naha xa umae ni e ut etan, Hi mun imae ni.” 20 Di, Iesu misep xol moletin nan xil tengan linahit rati ti mi moletin tova xa xi be Kristo xa Hi tehit xati tengan imei.

Iesu Misep usil Longpangasien, Maten e Mea Rilomunen Nan

21  f E melele nen ak ba, Iesu misep kila mi moletin nan xil xa ihe Serusalem. E melele xa ituxoh Serusalem, xi ihur longpangasien holu ixo he elda xil, vat xil na pris xil, e tisa xil te Rae xil na Mosis. Xi bit mese ni xa xil lihas vini. Ti, e melengien tol nen, imea rilomun ra maten.

22 Melele xa Iesu biteni mak, Pita dela be rin, e misepin nggeih xati bit, “!Suv, onasepin ti namak! !Holesok xil ak misakras vastal minuk!”

23 E Iesu biles, pus Pita e biteni mini bit, “!Temat, he reling nou! Nenemien ak be neta tei xa di misak pisi tengan ipol ni nou nisavut e suse navan. Vengan xouk di onggusil xat nenemien na moletin xil te ut etan, e otahusil nenemien na Hi ti.”

24 Di, Iesu biteni mi moletin nan xil bit, “Xosxa moletin tova ien bei tengan ihusil nou, ma isin meulien nan, ipo eivave te maten nan, e ihusil xat nou. 25 Vengan xa ngan xil xa lasak pisi tengan likenin meulien nae ve xil tang, ma meulien nae ikesae ra xil. E ngan xil xa lamaen meulien nae ikesae vengan di langgusil xat nou, ma, e ut nesao, xil likamet meulien sal.

26 ?Naha xa bos, xosxa moletin tei mileh holesok xil vus te ut etan ak, e di misa rat meulien nan tengan vapol ni? !Neta tovuol vari! Vengan xi misakras vasa neta ngan tengan ihur rilomun ni meulien nan.

27 “Tave nousav ti, inou, Nat Moletin, nitilomun itel xeihen xa tellep xa Tata navan isa ni minou e itel masxaxa nan xil. E melele nen ak, nisa kekes ni huit polien mi moletin xil vus ihusil naha xa xil latepol ni. 28 Reitin nabiteni mi xamim, rut xamim xa di lasoh del nou xosali, linamat ti mu e lipus melele xa inou, Nat Moletin, nimei tengan mei nihe suv toto na moletin xil vus.”

Copyright information for `TVK