Matthew 2

Eilep Xil Lamei Tengan Lamerere ni Iesu Kristo Nggoni Suv Toto na Siu Xil

Iesu, latepesi e metimal tahal Betlehem xa de provins tahal Sudea, e melele xa Herod xa Mahulong tehe suv toto te provins ak. E dutou ni melele xa latepes Iesu en, rut eilep xil langgo ist e lamei e taon tahal Serusalem. Eilep xil ak langgur kilakilen tengan lipus kil naha xa istal e ut etan nggo suse na hitu xil. E melele xa lastal e hal Serusalem, lasis moletin xil labit, “?Tuvava xa latpesi be suv toto na Siu xil da xave? Vengan xa melele mateti tamu e ut samem e ist, matepus kila xa hitu nan testal rohon. Ve rin ak, mamei taxeak tengan masa merereen mini.”

Melele xa suv toto Herod xa Mahulong milongeong ni, xi minexo pupu del moletin xil vus tahal Serusalem. Ma Herod mikes viton vat xil na pris xil del tisa xil te Rae xil na Mosis e misis xil bit, “?Kristo xa Hi tehit xati mi Siu xil, lipesi e ut xave?”

Xil labit rilomun ni mini labitene, “Lipesi e metimal tahal Betlehem e provins tahal Sudea, vengan xa Hi tesepin texo tisen na provet tei nan bit,

'Tave ti neta xa metimal tahal Betlehem be hokorong mak mu e metimal savsav xil vus na mol-Sudah xil,
e ixo metimal ak, nisak ni suv toto tei mei istal ixo en.
Xi ilaxat kuh mol-Isrel xil vus
ixoni moletin tei xa di milaxat kuh sipsip san xil.'”(Maeka 5:2)

Melele xa milonge mak, suv toto Herod xa Muholong mikes xuxus ni eilep xil ak tengan lamei visali. Di, misis pilei xil tengan lihiteni mini melengien xati vari xa xil latepus hitu ak testal rohon en. Di, Herod misil xil labe Betlehem e biteni mi xil bitene, “Muha mulang kuhi ni horamue ak. E melele xa mukameti, mutilomun mei muhiteni minou tengan xa inou mun niha nimot mini.”

Melele xa eilep xil ak lalong sepinien na suv toto, laba tengan lakamet horamue ak. E melele xa di langgusil suse nae laba, hitu xa latpusi tetiamu melele xa lateti tamu e ist mistal rilomun. E melele xa lapus hitu ak, labesi xil pupu. Hitu ak diamu ni xil ba da kat e rute vari xa horamue da en. 11 Ma melele xa labe nim, lapus horamue del ninen Meri. E melele xa lapusi, latingeiril e lasa merereen mini. Di, laleh rat sanien hos nae xil e lasa ni mini. Xil lasa gol, forangkansen, e mir. 12 E vongien, Hi misep xol xil nggo metuveen tei xa linatilomun ti mun linave visal Herod. Ma xil langgusil suse sav ladilomun labe tim sae.

Hi Pol ni Suse tengan Iesu Ilesae Ihe Isip tengan Ngan Xil xa Labit Lavasi Linatal Xati Ti

13 Melele xa eilep xil ak ladilomun laba, masxaxa tei na Hi Suv mei mistal mi Siosep nggo metuveen tei e biteni mini bitene, “!Tamea! !Temanon, hur horamue xal ninen, e mutlesae muthe Isip! Mutiti rute ak ituxol melele xa inou nihit mutilomun en. Upol ni imak vengan xa, navehi ti, Herod ilang ves horamue ak tengan vahas vini.”

14 Misak ni, e vongien nen tak, Siosep mea po horamue, e del ninen, latlesae latbe kantri tahal Isip. 15 Latodi rute ak ba duxoh melele xa suv toto Herod xa Mahulong mat. Ngan ak mistal tengan vapol ni sepinien na Hi Suv xa tehiteni texo provet Hosea mei mistal be reitin xa bitene,“Nakes natuxoli imea ra hal Isip.”(Hos 11:1)

16 Melele xa Herod minem kila xa eilep xil tahal ist lateluvosi, ien mikat pupu. Ma, misemae ni moletin xil te vaeen nan tengan lihe metimal tahal Betlehem e ut xil mun xa di sangas tengan ha lihas malohos xil ngasen xa huram nae lu e be tan. Herod pol ni mak nggusil melele xati xa eilep xil tahal ist latehiteni mini xa hitu ak testal kokot en. 17 Ngan ak mistal tengan vapol ni sepinien xa Hi Suv tehiteni texo provet Seremiah mei mistal be reitin xa bitene,

18 “Moletin xil tahal Rama lalong neta tei,
lalong isien tei xa nggeih di mistal.
Resel di midang pupu
ve horamue nan xil xa lamat.
Ien ti tave tengan moletin ti napet rat nenemien nan,
vengan xa horamue nan xil latovuol mun.”(Ser 31:15)

Hi Pol ni Suse tengan Iesu Itilomun ra Hal Isip

19 Melele xa xatel latdi tamu e kantri tahal Isip, Herod xa Mahulong mat. Ma masxaxa tei mei mistal mi Siosep nggo metuveen tei 20 e biteni mini bitene, “!Tamea! !Utel horamue xal ninen mutdilomun mutihe tan na mol-Isrel xil, vengan xa ngan xil xa latehit lihas vin horamue ak, lalel tuei.” 21 Ma, Siosep mitamea, del horamue xal ninen latdilomun latbe Isrel.

22 E melele xa Siosep milongeong ni xa Arkelaos nggur vonine tamen, Herod xa Mahulong, mei be suv toto te provins tahal Sudea, xi ulin mikan tengan lathe rute ak. E Hi mun misel xati nggo metuveen tei tengan latnava ti Sudea. Ma latbe provins tahal Kaleli 23 e latdi rute ak e taon tahal Nasaret. Ngan ak misak ni naha xa Hi Suv tehiteni texo provet xil mei mistal be reitin xa bitene,“Likesi ni ngan Nasaret tei.”

Copyright information for `TVK