Matthew 23

Iesu Misel Xat Tisa Xil te Rae Xil na Mosis del Farasi Xil

a Melele xa Iesu da tamu e vangit vioh te Nim Eo na Hi, misepin mi vanut moletin xil del moletin nan xil mun bit, “Tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil ladi tengan laxoles Mosis e lavit kil rae xil na Hi mi moletin xil. Ma bos xa xamim mulong xat xil e muhusil holesok xil vus xa di labiteni mi xamim tengan mupol ni. E xamim, munapol ni ti sexien xil naxoni ngan xa xil di lapol ni, vengan xil latahusil kuh ti pispisien xil xa di lapispisi ni mi mosav xil. Xil di laling rae xil hao xa meas da xat mar moletin xil. E xil, iexil ti tavei tengan lasa hexil vatutou ni xil tengan lapoe.

“Ngan xil ak, holesok xil vus xa di lapol ni, lapol ni tengan taxa moletin xil ti lapusi e ti lasa merereen mi xil ven. Xosxa mosav xil di labar xat tutut bokis tei di he xa sepinien na Hi da en, ma xil sung lapol ni nae eilep mak mu mili. Xosxa mosav xil di laling ao xil xa tepepiei di murur e kusut eising nae, xil sung di lapol ni ao nae xil latepiei pilei mu mili. E anien xil xa tellep, e nim te pispisien xil mun, xil di lalepis vontoen xil xa bos xa be na ngan xil kestang xa lapo his xil xa latellep. E von posen xil mun, xil iexil bei pupu tengan moletin xil lisemin xil itel merereen e likes xil ni 'tisa'.

“E xamim, linakes xamim ni tisa xil ti vengan tisa namim tei takes, e xamim vus mube tua xil tang. E munakes ti moletin e ut etan ak ni 'tata' vengan Tata namim tei takes tang, ngan xa de ut nesao. 10 E linakes ti mun xamim ni 'suv' vengan suv namim tei takes, xi be Kristo. 11 Ngan xa di misa tutouen mi xamim nggoni slev namim, xi iaxa mei ihe eilep mak mu ni xamim. 12 Vengan ngan xil xa di lapol ni nenemien nae be nesao, Hi ipol ni xil lihe tan. E ngan xil xa di lapol ni nenemien nae be tan, Hi ipet rat his xil ihe nesao.

13 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Hi isa pangasien mi xamim vengan xamim iemim ti tavei tengan mupol ni Hi mei vahe Suv Toto e meulien namim. E melele xa mosav xil iexil bei tengan Hi mei vahe Suv Toto nae, xamim di musikoe xol xil. 14 

15 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Hi isa pangasien mi xamim vengan di munggur xoteh tas e tan tengan taxa mukamet moletin ngan e muviles nenemien nan tengan vahusil xamim. E melele xa biles e nggusil pispisien xil namim, xamim mupol ni mei misa pilei sung mili xamim. E momal tang tengan xi mun ihur pangasien itel xamim e Upang xa misakras vamat.

16 “!Isa pupu mi xamim xa di musak tengan ti mutiamu ni moletin xil, tave ti neta xa metemim xil bar! Pangasien xa muhuri ihe eilep pupu vengan di mupispisi mi moletin xil mubit, 'Xosxa moletin tei pol ni hitxatien tei nan e his Nim Eo, hitxatien nan be neta sav tang. E xosxa xi pol ni hitxatien nen e his gol xa di Nim Eo, ma ihur xat hitxatien ak ixeih.' 17 !Metemim bar e mutalang tova tang! ?Ngan xave be eilep mak mu, gol te Nim Eo, mu Nim Eo na Hi vari xa di misak ni gol ak be eo? 18 E di mupispisi mi moletin xil mun mubit, 'Xosxa moletin tei pol ni hitxatien tei nan e his hor te sanien, hitxatien nan be neta sav tang. E xosxa xi pol ni e his sanien xa lalingi di xati, ma ihur xat hitxatien ak ixeih.' 19 !O, metemim li bar tova tang! ?Ngan xave be eilep mak mu, sanien mu hor te sanien xa di misak ni sanien ak mei be eo? 20 Ma moletin xa di pol ni hitxatien nan e his hor te sanien di pol ni mun e his holesok xil vus xa di xati. 21 E moletin xa pol ni hitxatien nan e his Nim Eo, xi di pol ni e his Hi xa da en. 22 E moletin xa di pol ni hitxatien nan e his ut nesao, xi di pol ni e his vontoen te xeihen na Hi e e his ngan xa di dotan da en.

23 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Hi isa pangasien mi xamim vengan di muteong xat tutut rae xil nggoni sexien xa musa taet ni tutut uvei xil te kuken ba mi Hi. E rae xil xa latellep nggoni ngan xil xa di bit mupisen sexien xil te esaeen, te neketen, e mupol naha xa momal pe met Hi, xamim mutateong xati ti. Vahos mak mu vahit muteong xat rae xil xa latellep vatel ngan xil xa labe tereli mun. 24 !Tave ti neta xa metemim bar, e di musak tengan mutiamu ni mosav xil! Xamim di musev kuhi ni oei mamim maxani minamu ti tutut anon tova xa tamese ti, e mutamea murom tevi ni kamel tei xa mahulong xa misa mak mu mili.

25 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Hi isa pangasien mi xamim vengan meulien namim nggoni valoei xil e pelet xil xa mukas kuhi nggo hale tang. E vangite xalu, mube ho mane e musak tengan muhusil kes ni naha xa xamim tang di iemim bei. 26 !Metemim bar tova tang! Itiamu, mukas moten vangit meulien namim. Imak, ma hale mun imese.

27 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Xamim munggoni von tehinen xil xa lapol kuhi ni e lapen kuhi ni mieh. Ut xa hale, lapusi bos xa bos. E vangite xil polu ni si moletin xil e neta sav xil mun xa misa xa misa pupu. 28 Usil sexien ak, xamim mumal nggo hilbemim tang, e tinemim, mupolu ni luvosen e sexien tesa xil.

29 “!Isa pupu mi xamim, tisa xil te Rae xil na Mosis del Farasi xil xa di munggusil Hi nggo hilbemim tang! Pangasien namim isa mak mu vengan xa mupol pilei ni von tehinen na provet xil e di mumosan kuhi ni von tehinen na ngan xil xa lamal pe met Hi. 30 E di mubiteni mubit, 'Vahit mateti e melengien na avu namem xil tetiamu, xamem manamos ti natel xil e melele xa latehas vin provet xil ak.' 31 !Iaxai vari! Nggo sepinien xati namim, di mubiteni reitin xa mube vatimol xati na ngan xil xa latehas vin provet xil. 32 E melele xil namim sung, xamim ti mupol vuol ni naha xa avu namim xil tetiamu latepol kokot ni.

33 “!Xamim mube tetal tesa xil! !Reitin, mube vanut tetal sosomen xil xa di munggas vin moletin xil ni vulongomim. ?Mulesae reling pangasien te Upang xa misakras vamat itep vari? !Musakras! 34 Misak ni, nisil provet xil, ngan xil xa lakilakil kuhi, e tisa xil mun ha lisel xat xamim tengan muhiles ra tesaen xil namim. E xamim, muhas vin rute xil e muti xat xil e eivave xil. E rute ngan xil mun, mumeas purun xil ni ao te xeih xil xa sanute di en e nim te pispisien xil namim. Muhol xil ha mutal xat xil e taon namim xil e e taon sav xil mun. 35 Isak ni, pangasien ve maten na moletin xil vus xa lamal pe met Hi iti e hemim. Reitin, maten na Ebel e  xa temal pe met Hi xa avu namim tetiamu tehas rohon ni temat teloh teha tetuxoh maten na provet Sakaraea, f  nat Berekae, xa avu namim xil latehov vini e hilaep te Nim Eo e hor te sanien, maten nae xil vus iti xat xamim. 36 Reitin li nabiteni mi xamim, Hi isa pangasien ve maten xil ak iha xat xamim te xosali ak.

37 “!O moletin xil tahal Serusalem! Xamim iaxa mutehas vin provet xil e mutehov vin eloheoh xil xa Hi tesil xil latemei ve xamim. Melengien xil holu, ieok bei pupu tengan nakes viton xamim e nasikoe xol xamim vaxoni tuatou tei xa mikes viton tuten xil e muhin xol xil ni aveoun. E xamim iemim ti tavei. 38 !Ma xamim mupus ti sung! Hi nasikoe xol xamim ti mun, e imaen Nim Eo namim mei ita hon tang, moletin ti mun nava en. 39 Nabiteni mi xamim, taxeak iha, munapus ti mun nou ituxoh melele xa muhiteni muhit,'!Tuxolxatien iti mi ngan xa di bemei e his Iahova!'(Sam 118:26)”

Copyright information for `TVK