a25:14 Tumulen ak de Luk 19:11-27 mun

Matthew 25

Iesu Dei Vole Tei usil Atul Maxoe He Xalu (10) xa Labue Xat Xil ve Meien na Suv Nae

Melele xa Iesu di tamu misepin mi moletin nan xil usil rin xa ti livue xat xil ve meien nan, xi de vole ak mi xil bit, “Melele xa Hi mei ihe Suv Toto na moletin xil imak: Vatei, atul maxoe he xalu (10) laba tengan lapus tetelien tei. E melele xa ut da maluxoluk, laleh laet nae xil e laba tengan lavisu mi tiramue xa iteli e lihusili lihe rute xa tetelien ita en. Xil lim (5), vatixil tovuol, e xil lim (5) iaxa langgur vati. Ngan xil xa vatixil tovuol laleh laet nae, e latahur ti mun oel vatel xat xil. E ngan xil xa langgur vatixil, xil vus lapin e valihe xil xa oel di en del xat laet nae xil. E vengan xa tiramue xa iteli tamei ti vamanon, atul maxoe xil ak, vexil memal, ma lapat.

“Maxani, e hilaep te vongien, xil lalong moletin xil di lakekei ni labit, '!Xi bemei! !Ngan xa iteli di bemei! !Mei rava ravisu mini e rihusili riha!

“Melele xa atul maxoe xil ak lalonge, latamea e lapol kuhi ni laet nae xil. E ngan xil xa vatixil tovuol labiles lasis ngan xil xa langgur vatixil labit, 'Musa ti oel li mi xamem, vengan laet namem sangas vamat xiak.'

“E ngan xil xa langgur vatixil labit, 'E-e, masakras li. Vengan xa oel namem tapin ti tengan vahe laet namim, ti, e vahe namem mun. Muha tang e sitoa nen, e ha muxal ti namim.'

10 “E melele xa rut atul maxoe xil ak laba tengan laxal ti oel nae, tiramue xa iteli mei mistal. Ma atul maxoe xil xa labue xat kuh xil langgusili ba labe nim xa anien te tetelien da en. Di, lakoe xol puiteh teni.

11 “E dutou ni, atul maxoe sav xil ak mun mei lastal. Xil lamei visal nim te tetelien e lakei be nesao labit, '!Suv, suv! !Sah puiteh li mi xamem!'

12 “E tiramue xa miteli bemei e bit rilomun ni mi xil bit, 'Nabiteni reitin li, inou natakil ti vari xamim.'”

13 Di, Iesu misepin kor e vole ak bit, “Ma, muvue xat kuh xamim e munapat ti, vengan mutakil ti melele xati xa inou nitilomun en.”

Iesu Dei Vole Tei usil Eilep Tei xa Miling Nenesien Nan De Moletin te Polien Nan Tol (3) Tengan Ti Lilaxat Mani Nan

14  a Iesu de vole te mun mi moletin nan xil bit, “Melele xa Hi mei ihe Suv Toto na moletin xil imak: Vatei, eilep tei misak xat holesok nan xil tengan vahe rute tei xa be sotin. Di, mikes viton moletin te polien nan tol (3) e miling xatel tengan latilaxat holesok nan xil 15 pipin ni metisouen natel. Mi tei, eilep ak miling gol mani be taosen lim (5,000) di e hen. Mi tei mun, miling gol mani be taosen lu (2,000) di e hen. E mi ngan xa be tol nen, miling gol mani be taosen tei (1,000) di e hen. Bus di, eilep ak ba sung.

16 Melele xa eilep ak ba, vatei takes, ngan xa nggur gol mani be taosen lim (5,000) ba pol sorin ni mani ak ba vuma ... bas xoles gol mani taosen lim (5,000) mun mei del xat ngan xa da ngamu. 17 Usil sexien tak, ngan xa tehur gol mani tehe taosen lu (2,000), xi mun ba pol sorin ni e bas xoles gol mani be taosen lu (2,000) mun. 18 E moletin te polien xa tehur gol mani xa tehe taosen tei (1,000), xi ba, minggil vul, e midihin soson mani na suv nan di en.

19 Melengien xil hao mei mitavi, e eilep natel dilomun e mikes viton xatel tengan valong kuhi xa latepol ni naha ni mani xil xa telingi tete heatel. 20 Moletin te polien nan xa tehur gol mani tehe taosen lim (5,000) bemei del xat taosen lim (5,000) mun e biteni bit, 'Suv, oteling gol mani tehe taosen lim (5,000) teti e heok. E taxeak, pus ti. Natepol sorin ni e natehas xoles taosen lim (5,000) mun mei del xati.'

21 “Melele xa suv nan pusi, biteni mini bit, '!Bos pupu! Xouk obe moletin te polien tei xa bos e nenesien navan di e xouk. E vengan xa di olaxat kuh holesok xil xa tereli xa natelingi teti e hem, nilinguk sung mei ulaxat holesok navan xil xa holu. Amei pus hosien itel suv nam.'

22 Di, moletin te polien nan xa tehur gol mani tehe taosen lu (2,000) bemei e biteni bit, 'Suv, oteling gol mani tehe taosen lu (2,000) teti e heok. E taxeak, pus ti. Natepol sorin ni e natehas xoles taosen lu (2,000) mun mei del xati.'

23 Melele xa suv nan pusi, biteni mini bit, '!Bos pupu! Xouk obe moletin te polien tei xa bos e nenesien navan di e xouk. E vengan xa di olaxat kuh holesok xil xa tereli xa nateling teti e hem, nilinguk sung mei ulaxat holesok navan xil xa holu. Amei pus hosien itel suv nam.'

24 “Di, moletin te polien nan xa tehur gol mani tehe taosen tei bemei visali e biteni mini bit, 'Suv, inou nakila li xa xouk obe moletin te xeih tei xa di oleh huiei xil ra vatiei xil xa tave xouk ti olihi, e di oleh anien mun xa mosav xil tang latelihi teti e naho sam xil. 25 Uluk mikan ni xouk, ma ba nadihin mani nam de vul tei. Pus ti mu, mani xil vus nam xiak.'

26 “Melele xa suv nan pusi mak, misepin nggeih mini bit, '!Xouk obe moletin te polien tesa tei xa obe mah tova tang! Xouk okil kuhi xa inou nabe moletin te xeih tei xa di naleh huiei xil ra vatiei xil xa tave nou ti nalihi, e di naleh anien mun xa mosav xil tang latelihi teti e naho savan xil. 27 Ma, vahit vahos mak mu xa ova oling mani navan vate bangk tova tengan, melele xa nitilomun namei, nikila ma namur rat rilomun ni e vatin vata xati.'

28 “Di, eilep ak biles pus moletin te polien sav nan e biteni mini bit, 'Hur rat gol mani ra moletin te polien xai, e ha ulingi ite he ngan xa nggur gol mani taosen he xalu (10,000) ngamu. 29 Vengan ngan xil xa di lapol del xat naha xa de hexil ngamu, lisa ti mun mi xil tengan isak ni hexil mei ipolu mu. E ngan xil xa latapol ni ti neta ni ngan xa de hexil ngamu, tave ti neta xa holesok nae tereli tang, lileh rerati ihe reling xil. 30 Ma ha mukuvun rat moletin te polien tesa ak ihe hale, ha ite rute xa maluxoluk itel xat ngan xil xa ti limuis e ti lingas luhe xil ve longpangasien nae xil.'”

Iesu Misep usil Melengien te Lepisien

31 Iesu biteni mun mi moletin nan xil bit, “Melele xa Nat Moletin itilomun en, imei itel xat miehen e masxaxa xil vus. Ti, itotan e voninen te xeihen e ilepis moletin xil. 32 E melele nen ak, moletin xil te kantri xil vus mei lihe vituei e rute tei takes. Xil mei lisoh pe meten, e xi iseti xil lihe vanute lu. Xi ipol ni ixoni moletin tei xa di milaxat sipsip xil xa di miseti nani xil reling sipsip san xil. 33 Ngan xil xa langgoni sipsip xil, iling xil liti e rin metu. E ngan xil xa langgoni nani xil ha liti e rin meil.

34 “Ti, xi isepin mi xil nggoni Suv Toto nae. Ihiteni mi ngan xil xa ladi e rin metu ihit, '!Mumei, xamim xa tuxolxatien na Tata navan di e xamim! Mei muleh holesok xil xa xi tesak mesen ni ve xamim melele xa tepeas ni ut etan. 35 Vengan xa melele xa mae teat nou, mutesa anien minou; melele xa meruru teat nou, mutesa oei minou namu ni; e melele xa natemei natexoni ngan halesav tei, mutehur pilei nou natemei e tim samim xil. 36 Reitin, melele xa eising navan tehe tovuol, xamim mutesing xol nou; melele xa natemesei, xamim mutelaxat kuh nou; e melele xa natete nim te xeih, xamim mei mutesao ni nou.'

37 “Ti, ngan xil xa lamal pe met Hi xa liti e rin metu lihit rilomun ni mini lihit, “?Suv, vilieh vari iaxa matepusuk xa mae teatuk e matesa anien minuk; mu meruru teatuk e matesa oei minuk tengan omu ni? 38 ?Vilieh vari iaxa matepusuk otexoni ngan halesav tei e matehur pilei xouk otemei e tim samem; mu eising nam tehe tovuol e matesing xolok? 39 ?E vilieh mun iaxa matepusuk otemesei e matelaxatuk; mu otete nim te xeih e mabat matesao ni xouk?'

40 “Ma, suv toto ak ihiteni mi xil ihit, 'Reitin li nabiteni mi xamim, holesok xil vus xa mutepol ni mi tuak xil ak, tave ti neta xa xi tehe movotei tei tang, e pe metok, lehit ngan xa mutepol ni minou vari tang.'

41 Ti, ihiteni mi ngan xil xa liti e rin meil ihit, '!Xamim, ngan xil xa Hi tesa halesil mi xamim, muhe reling nou! !Ha muhe Upang xa misakras vamat vatova xa Hi tesak mesen ni ngamu tengan ihe vonine Temat itel masxaxa nan xil! 42 Vengan melele xa mae teat nou, mutnasa ti anien minou; melele xa meruru teat nou, mutnasa ti oei minou namu ni; 43 e melele xa natemei natexoni ngan halesav tei, mutnahur pilei nou ti namat e tim samim xil. E melele xa eising navan tehe tovuol, mutnasing xol nou ti; melele xa natemesei, xamim mutnalaxat kuh nou ti; e melele xa natete nim te xeih, xamim mutnasao ni nou ti.'

44 “Ti, moletin xil ak lisisi lihit, “?Suv, vilieh vari iaxa matepusuk xa mae mu meruru teatuk, mu otemei texoni ngan halesav tei, mu eising nam tehe tovuol, mu otemesei, mu otete nim te xeih e matnatutou ni xouk ti?'

45 “Ma, xi ihiteni mi xil ihit, 'Reitin li nabiteni mi xamim, holesok xil vus ak, xosxa mutnapol ni ti mi tuak xil ak, tave ti neta xa xi tehe movotei tei tang, e pe metok, lehit ngan xa mutnapol ni ti minou vari tang.'

46 “Ma xil vus xa latamal ti pe meten, Nat Moletin iso rerat xil vus ha liti rute xa longpangasien nae xil misakras vavus vatova. E ngan xil xa lamal pe meten ha lihur meulien sal.”

Copyright information for `TVK