a9:1 Tumulen ak de Mak 2:1-12; e Luk 5:17-26 mun
b9:9 Tumulen ak de Mak 2:13-17; e Luk 5:27-32 mun
c9:14 Tumulen ak de Mak 2:18-22; e Luk 5:33-39 mun
e9:18 Tumulen ak de Mak 5:21-43; e Luk 8:40-56 mun

Matthew 9

Iesu Misak ni Moletin Tei xa Rin Tei Mat Mei Bos Rilomun

a Iesu e moletin nan xil labe bot e langgur xoteh Oei Kaleli ladilomun labe Kapaniam, taon xati nan. Melele xa laduxoh taon, rut moletin xil lapo moletin tei del vet man tang e lamei ve Iesu vengan xa ri moletin ak mat. E melele xa Iesu pus kila xa neketen nae di, xi biteni mi moletin xa rin tei mat bit, “Natuxoli, umaal. Ninaketeh ti mun nasa minuk ve tesaen nam xil.”

Rut tisa xil te Rae xil na Mosis ladi sangas e lalonge. Ma labiteni mi xil mun tang labit, “!Ei, moletin ak di misep xar ni Hi, vengan xa di misepin nggoni ngan taxa lehit xi be Hi vari!”

E Iesu mikil naha xa di lanem usili. Ma biteni mi xil bit, “?Veneh ma munggur xat nenemien tesa xil ak de tinemi? ?Midep, sepinien eah be temale mu tengan namiteni: namit, 'Ninaketeh ti mun nasa minuk ve tesaen nam xil,' mu namit, 'Utamea e ukakao'? E tengan xamim mupus kila xa Nat Moletin nggur xeihen e ut etan tengan vaketeh vahos rilomun mi moletin xil, mupus ngan ak...” E Iesu biles, pus moletin xa rin tei mat e biteni mini bit, “!Utamea, uvulun vet mam, e upoe utilomun uhe tim sam!” Vatei takes, moletin ak mea e mikakao rilomun be tim san. Melele xa moletin xil lapusi mak, latemanin ni e ulixil mikan. Xil lapet rat his Hi xa misa hisit xeihen ak mi moletin tei tengan vapol ni sexien xil ak.

Iesu Mikes Matiu Tengan Ihusili

b E melele xa Iesu be reling rute ak e mikakao ba, xi pus moletin tei di dotan de nim te polien nan xa hokorong, hisen Matiu. Xi di mileh takis ra Siu xil tengan vasa ni sung mi kavmen tahal Rom. E melele xa Iesu pusi, mikesi bit, “!Amei! !Uhusil xat nou e mei uhe moletin tei navan!” Ma Matiu mea, mistokovein polien nan xil, e nggusil xat Iesu.

10 Ma Matiu diamu ni Iesu e moletin nan xil labe tim san. Xi pol ni anien tei e melele xa ladotan e di langganien, moletin hau te takis e moletin sav xil mun xa lasa pe met Siu xil lamei e langganien vituei del Iesu e moletin nan xil. 11 Melele xa Farasi xil lapusi mak, lasis moletin xil na Iesu labit, “?Veneh ma tisa namim di ngganien vituei del moletin xil te takis e moletin tesa xil mun?”

12 E melele xa Iesu milonge, biteni mi xil bitene, “Moletin xil xa latamesei ti labit linakil ti dokta. Ngan xil kestang xa lamesei iexil bei tengan lapus dokta. 13 E xamim, muha mulang ves koute te sepinien ak xa de Vanuvei Eo na Hi xa bit,

'Ieok ti tavei sanien eo xil kestang namim,
e ieok bei mak mu tengan iemim isae e moletin sav xil.'(Hos 6:6)
Vengan xa natamei ti tengan nakes moletin xil xa lamal ngamu pe met Hi tengan lihiles lihusil nou. E-e, namei tengan nakes ngan xil xa lapol ni tesaen tengan mei lihiles ra tesaen nae xil e lihusil nou.”

Iesu Biteni xa Pispisien Hu Nan Xil Misakras Vahusil Xat Sexien Matu Xil na Siu Xil

14  c Di, moletin xil na Sion Baptaes lamei visal Iesu e lasisi labit, “Melengien holu, xamem e Farasi xil mun mabal ra anien tengan masis e mapisen ni xa malonge vasa ve tesaen namem. E mapusi xa moletin nam xil latapol ni ti sexien ak. ?Veneh vari?”

15 E Iesu dei vole ak mi xil bitene, “Melele xa moletin tei miteli, ngan xil xa lamei ve anien nen ak, labesi xil. ?Xamim munemi xa lilonge isa e lipol ni sexien xil te tangen melele xa moletin ak di tamu visal xil? !E-e, lasakras! E melengien tei di bemei xa moletin xil mei lihur rat moletin nen ak ra xil. E melengien ak vari, xil lilonge isa e lihal ra anien.”

16 Di, Iesu dei vole tei mun mi xil bit, “Moletin tovuol xa vatil xol eising matu tei vatel saxut kaliko tei xa be neta hu. Vengan xa melele xa ikasi, kaliko xa be neta hu mei ileten pupu, ma ital papas eising matu ak e mei imeseh mak mu.

17 “E suse nen ak, moletin tovuol vateh uaen hu vahe valite matu tei xa lapol ni ni hilbe sipsip vengan nggeih ngamu. Vengan xa xosxa ipol ni, ma uaen hu ak ikaio e valite teni imeseh. Maxani, valite ak isa e uaen imie ihe tan. Misak ni, moletin xil ti liteh uaen hu ihe valite xa be neta hu vengan memerou tamu, mikila ikaio. Imak, ma valite teni ihos e uaen mun xa di en ihos.”

Iesu Misak ni Atuli Tei xa Mat del Atou Tei xa Mesei Lubos Rilomun

18  e Melele xa Iesu di tamu misepin usil holesok xil ak, vat tei na Siu xil bemei visali, mitingeiril mini e biteni mini bit, “Natuxahin mat taxeak tang. Amei li, e uling hem iti en, ma imeul rilomun.” 19 Ma Iesu mea e nggusil vat ak del moletin nan xil.

20 Melele xa di lakakao laba, atou tei bemei pe tou Iesu e duxol seri eising nan. Atou ak, meseien na atou xil basi huram lu e le tei (12) e misakras vavus. 21 Xi duxoli vengan minemi bit, “Xosxa nituxol seri eising nan tang, ma nilonge ihos rilomun.”

22 Melele xa atou ak duxol eising nan, Iesu biles, pusi e biteni mini bitene, “Atou li, umaal. Nggo neketen nam, meseien nam be relinguk ngamu.” E melele nen tak vari, meseien be relingi.

23 Di, lakakao laba e laduxoh tim sa vat ak. E melele xa labe nim, Iesu pus rut moletin xil di lapol ni kikeien tei te maten, e vanut moletin tei xa mahulong lase vangit nim e di ladang ve atuli ak. 24 E Iesu biteni mi xil bit, “!Mustal! Atuli ak tamat ti, xi di pat tang.” E moletin xil lamen pepamen ni. 25 E melele xa lasil rerat moletin xil labe hale, Iesu be vangit nim. Xi ba pus atuli, e dal xat hen. Melele xa dal xati, atuli ak meul rilomun, milale e mitamea. 26 Longeongen usil naha xa Iesu tepol ni mikapis e ut xil vus e rute ak.

Iesu Misak Pilei Metevar Lu del Moletin Tei xa be Vut

27 E melele xa Iesu be reling tim sa vat ak e di nggusil suse ba, metevar lu lumei visali e lunggusili. Xalu lukei nggeih ba ni lubit, “!Ei, xouk xa ostal onggo vatimol na suv toto Deved! !Iem isae li e xamel!”

28 Lunggusili duxoh melele xa Iesu be nim tei. Metevar xalu ak mun lunggusili lube vangit nim ak e Iesu misis xalu bitene, “?Midep? ?Xamil muke reitin xa inou nakila nisak ni xamil mulketeh rilomun?”

E lubit rilomun ni mini lubit, “O suv, make reitin xa ukila upol ni.”

29 Di, Iesu mite hen duxoh metealu e biteni bit, “Holesok xil istal ixoni ngan xa di muneket en.” 30 E metealu mei bos e luketeh rilomun. E Iesu misep xol xalu nggeih bit, “!Munahit naha ti xa napol ni mi xamil ni moletin ti!” 31 E melele xa lube relingi, ba lubit papas naha xa Iesu tepol ni mi xalu, ma longeongen teni mikapis e ut xil vus e rute ak.

32 Melele xa moletin xalu ak lube hale, rut moletin xil lamei visal Iesu e ladel moletin tei xa be vut. Moletin ak misakras vasepin vengan xa ninin tesa tei da en. 33 E melele xa Iesu nggol rerat ninin tesa ak be relingi, moletin ak mikila vasepin. Melele xa rut moletin xil ak lapusi mak, latemanin ni e labiteni mi xil mun tang labit, “!Ei termali, xir mol-Isrel xil ratapus ti mu neta tova vamak!”

34 E Farasi xil labit, “Moletin ak nggur xeihen nan nggo Temat tengan vaxol rerat ninin tesa xil vengan Temat be suv nae.”

Iesu Ien Misae e Moletin Xil e Misis tengan Hi Isa Moletin Lihe Holu Mu Mei Lipol Itel Xil

35 Dutou ni ngan ak, Iesu mikakao mikapis e taon e metimal xil vus mun e rute ak. Melele xa be ut tei, xi mipispisi mi moletin xil e nim te pispisien na Siu xil, di bithiten longeongen hos xa Hi mei ihe suv toto na moletin xil, e di midal rat meseien ra moletin xil vus xa lamesei. 36 Melele xa xi pus tatit moletin xil ak xa labe holu pupu, xi polu ni esaeen vengan xa pusi xa nenemien nae milangalu e latakil ti xa likamet tutouen ixo xave. Iesu pus xil langgoni sipsip xil xa moletin te lelaxatien nae tovuol. 37 Misak ni, xi biteni mi moletin nan xil bitene, “Anien holu xa tematu di tuei e naho, e moletin xil te polien latapin ti tengan ha lalehi vamei. 38 Ma musis Suv te naho tengan isil moletin xil te polien lihe holu mu mei lileh anien xa di naho nan.”

Copyright information for `TVK