Numbers 14

Mol-Isrel Xil Laseputut Ba Xat Mosis

Namba 14:1-10

E vongien nen tak, mol-Isrel xil lalonge misa holu e di ladang. Sangas mol-Isrel xil vus laseputut ba ni Mosis del Eron labit, “Vahos mak mu vahit ralel rati nga Isip mu ralel rati tak e uruvuol ak. ?Veneh ma Iahova bit valeh xir rave rute ak? Moletin xil ak lihas vin xir e lileh atou nar xil itel horamue nar xil mun. !Bos mak mu tengan ritilomun mun tang rihe Isip!” Misak ni labiteni mi xil mun tang labit, “!Rihosei vat sav tova nar, e ritilomun rihe Isip!”

Melele xa Mosis xal Eron lulonge, lumot mi Iahova pe met mol-Isrel xil. E rumali xalu mun xa lutepus ut Kenan, Sosua, nat Nun, xal Kelep, nat Sepuneh, lulonge misa, ma ludal papas eising nalu. Di, lubiteni mi moletin xil lubit, “!Tan xa mapusi bos xa bos! Xosxa Iahova imaal ve xir, xi ileh xir ha rihe tan hos ak, tan xa polu ni hosien. Munakavitou ni Iahova ti e ulimim nakan ni moletin xil ti xa ladi e rute ak. Hi ipol ni xir ha rihas mele ni xil tang vengan xa xi dak del xat xir e xi mileh rerat holesok xil ngamu xa di misikoe xol xil. Reitin, ulimim nakan ti.” 10 E moletin xil vus xa lateti labit lavov vin xatel. E vatei takes, miehen na Hi mistal ra Nim Tavolin nan pe metexil.

Hi Misa Pangasien mi Mol-Isrel Xil

Namba 14:26-35

26 Iahova misepin mi Mosis xal Eron bitene, 27 “?!Moletin xil ak ti liseputut ni nou ha vuma ... ivus vilieh!? !Inou nalong sepututen nae pipin! 28 Mulhit mesen sepinien navan mi xil mulhit, 'Nabit xati reitin, sexien xil xa misa xa mubit di napol ni mi xamim, sexien xil ak vari nipol ni mei istal ihe reitin e meulien namim. Inou, Iahova, iaxa di nasepin. 29 Xamim vus mulel e tiei namim xil kekes iti ut xil ngasen e uruvuol ak. Reitin, xamim xa di museputut ni nou, xa huram namim mileli hanutap tei (20), 30 munava ti e tan ak. Reitin xa natehit xati tengan nisa ni mi xamim, e munava ti en. Kelep xal Sosua kestang lalihe tan ak. 31 Xamim di mubiteni mubit, moletin xil te rute ak lital xat tuten namim xil. E inou, nileh horamue namim xil ha lipol ni tim sae xil iti tan xa xamim di musin ni xiak. 32 E xamim, mulel mutit uruvuol ak. 33 Horamue namim xil tit likakao votei tang e uruvuol ak huram ihe hanutap lu (40). Reitin, vengan xa munem male ni nou e hitxatien te xeih navan, ma horamue namim xil ti lilong pangas xil ha vuma ... xamim vus mulel. 34 Xamim mua huit tesaen namim huram ihe hanutap lu (40), huram tei te melengien kekes xil xa moletin te luvoluven namim latepus vuol ni rute ak. Mukil inou sung xiak e vatit ekaten navan. 35 Nabit xati nggeih xa inou nipol ni rin xil ak mi namim, moletin tesa xil xa lamei vituei e nenemien tei takes xa lisin nou e lelaxatien navan mun. Misak ni, xamim vus mulel e uruvuol ak.' Reitin mak, inou, Iahova, iaxa di nasepin.”

36 Di, e moletin xil xa Mosis tehosei xil tengan ha lipus xuxus ni tan ak, ngan xil vus xa latetilomun latemei e latesa sepinien tei xa tesa usil tan ak, 37 Hi misak ni meseien tei xa eilep pupu mistal e mei bas xil lalel. 38 Ra ngan xil xa ba latepus xuxus ni tan ak, Sosua (nat Nun) del Kelep (nat Sepuneh), xalu kestang lumeul ludi.

39 Melele xa Mosis ba bit mesen sepinien xil na Iahova mi mol-Isrel xil, xil vus ladang xa ladang. 40 Ma xil latamea e makoe roroh e labue xat xil tengan ha lihe kantri tahal Kenan, e rute xil xa be hu. Labe visal Mosis e labiteni mini labit, “Xamem mamei xiak vengan matepus kil tesaen namem. Ma riha rihe rute xa Iahova tehit xati mi xir.”

41 E Mosis bit rilomun ni mi xil bit, “?Veneh ma mudit ni ngan taxa di munggur xoteh rae xil na Iahova? !Musakras ha muvur tan ak! 42 Munaha ti, vengan xa Iahova tara ti mun visal xamim. Munamaen elu namim xil ti linahas vin xamim e vaeen. 43 E rute ak, muha muhisu ni mol-Amalek xil e mol-Kenan xil mun, e xil litil vin xamim ni tiei te vaeen nae xil. Xil likila lipol ni imak vengan xa mustokovein Iahova ngamu. Ma, xi mun mistokovein xamim.”

44 E tave ti neta xa Mosis tesepin temak, xil laba tang e ba labe hu xil tahal Kenan tengan lavuri. Laba, neta sav xa Mosis e Bokis te Hitxatien te Xeih na Iahova ludi nga visal horao mae xil, lutnahusil xil ti. 45 Di, mol-Amalek xil e mol-Kenan xil xa ladi e hu xil ak, lamei labae mi xil e labas tan ni mol-Isrel xil. Io, xil langgol rerat xil labe sotin ba laduxoh rute xa lakesi ni Hormah.

Di, mol-Isrel xil xa latemeul lateti, xil ladilomun, mei langgusil Mosis xal Eron xa Iahova tehosei xalu tengan lalihe vat nae. Langgusil xalu ba vuma ... huram hanutap lu (40) mei mitavi. E xil labisu ni melengien xil holu xa te xeih e kakaoen nae.

Copyright information for `TVK