Numbers 20

Oei Mistal Nggo Hat e Ut Tei xa Bue

Namba 20:1-12

E aveti xa diamu te huram hu, mol-Isrel xil ba lastal e uruvuol tahal Saen, e lapol ni horao mae xil di rute tei xa lakesi ni Kates xa koute teni be 'ut eo'. E rute ak, Meriam, xa be tunahin Mosis, mat ma ladihin ni. E ut xa ladi en, oei tovuol en. Ma moletin xil mei lakapis xol Mosis xal Eron e laseputut ba ni Mosis labit, “Vahos mak mu vahit xamem mun malel e he Iahova e melele xa tehas vin rut moletin namem xil e puiteh te Nim Tavolin. ?Veneh ma odel xamem tengan mei mulel e uruvuol inggak del vongoro samem xil? ?Veneh ma otetel xamem matehe reling hal Isip tengan mamei e rute xa neta tovuol en xiak? ?Opusi? Inggak, anien tovuol e huiei mun tovuol. !E oei mun tovuol xa ramu ni!” Mosis xal Eron lumea ra moletin xil ak, ba lusoh e hol puiteh te Nim Tavolin. Lumot lube tan e valnaoxalu duxoh tan. Di, lupus miehen na Iahova mileluv e mei mistal mi xalu.

E Iahova biteni mi Mosis bit, “Hur eitingil nam e ha uhiteni mi moletin xil vus tengan limei ut tei takes. Ti, pe metexil, usepin mi hat xa mahulong xa da iaxor tengan oei ileh istal ixo en. Ixo rin ak, xouk usa oei mi xil limu ni itel vongoro sae xil mun.”

Ma Mosis ba, nggur rat eitingil nan ra Nim Tavolin nggoni ngan xa Iahova tehiteni mini. 10 Di, Mosis xal Eron lukes viton moletin xil tengan limei sangas visal hat xa mahulong xiak. Di, Mosis misepin nggeih mi xil bit, “!Xamim xil xa mube vat sepututen, muteong ni nou! ?!Midep, malipol ni oei mamim istal ixo hat ak!?” 11 Di, Mosis milep rat eitingil nan, bas hat ni be valu, e oei tei xa mahulong mistal nggo en. Ma moletin xil vus mei lamun ni del vongoro sae xil mun.

12 E Iahova biteni mi Mosis xal Eron bit, “Sexien namil pisen ni xa neketen namil e nou tapin ti vengan xa mutahusil xat naha ti xa natehiteni mi xamil tengan mulopol ni. Mak ma, mutapisen ni ti pe met mol-Isrel xil xa inou nabe eo. Ma ve rin ak, xamil musakras mulotel xil ha listal e tan xa natehit xati mi xil.”

Maten na Eron

Namba 20:22-29

22 Mol-Isrel xil vus lamea reling hal Kates e laba lastal e Vathu Hor. 23 E rute ak, e haxot xati te ut Edom, Iahova biteni mi Mosis xal Eron bitene, 24 “Eron misakras vahe tan xa natehit xati mi mol-Isrel xil. Xi imat vengan xamil multesin naha xa natesemae ni mi xamil e Meribah xa koute teni be 'lasi ni'. 25 Ma utel Eron xal natneli Eliesar mutihe nesao e Vathu Hor. 26 E rute ak, usil rerat eising te pris ra Eron, e using xol Eliesar ni. E Eron, xi imat ita nga e rute ak.”

27 Ma Mosis nggusil xat naha xa Iahova tesemae ni mini. E pe met moletin xil, latoba latobe nesao e Vathu tahal Hor. 28 Di, Mosis misil rerat eising te pris ra Eron e mising xol Eliesar ni. E romulit vathu ak, Eron mat. Di, Mosis xal Eliesar ludilomun lumei etan. 29 Melele xa mol-Isrel xil langgur longeongen xa Eron mat, xil vus ladesi e ladi ve maten nan duxoh melengien hanutap tei e hexalu mun (30).

Copyright information for `TVK