Numbers 22

Suv Toto tahal Moab Misis Provet Balam tengan Vapol ni Halesil Vaha Xat Mol-Isrel Xil

Namba 22:1-8, 12-21, 28-35, 39-41; 23:1-12; 24:10-25

Mol-Isrel xil laba lapol ni horao mae xil di e motan xa mahulong tahal Moab xa de seri Oeisal Sodan, e taon tahal Seriko de rin sav mun. E melele nen ak, suv toto tahal Moab, xa hisen Balak, nat Sipor, milongeong ni rin xa mol-Isrel xil latehas vin mol-Amor xil vus latelel. E xi del moletin nan xil, ulixil mikan pupu ni mol-Isrel xil vengan xa lapusi xa xil labe holu pupu. Mol-Moab xil labiteni mi eilep xil na mol-Midia xil labitene, “Tatit moletin xil ak xa mei ladi inggak, nave nousav ti, xil lia vuol ni anien xil vus xa mikapis xol xir ixoni buluk tei xa ngga vuol ni husmunae xil vus e vangit vioh tei.”

Ma suv toto Balak
misil eloheoh nan xil ba lakes Balam, nat Beor, xa be provet tei e taon tahal Pethot, xa de sangas visal Oeisal Upretis xa de tan tahal Amao. Xil laba del xat sepinien ak xa biteni mak bit, “Tatit moletin tatei xa labe holu xa labe holu pupu langgo hal Isip e di lase sein ut xil ngasen xa ba ladi en. E taxeak, ladi ngamu sangas visal xamem. Xil labe holu pupu lali xamem. Ma di nadak kesuk li tengan umei upol ni halesil tova iha ni xil e rin xa namem. Imak, ma xamem mukila muhas tan ni xil e muhol rerat xil lihe reling tan xil namem. Di nadak kesuk vengan xa nakila xa ngan xil xa di oduxol xat xil, tuxolxatien di bemei e meulien nae. E ngan xil xa di opol ni halesil ba ni xil, halesil ak mei mistal be reitin mi xil.”

Melele xa eilep xil na mol-Moab xil e na mol-Midia xil laba tengan lapus provet Balam, xil laleh sanien nan xil ve halesil xa ipol ni del xat sepinien na suv toto Balak. E provet Balam biteni mi xil bitene, “Xosali vongien, mutit visal nou. Ti, visuvong, nihit rat naha xa Iahova ihiteni minou.” Ma eilep xil ak ladit visal Balam.

12 E vongien nen tak, Hi biteni mi Balam bit, “Onahusil moletin xil ak ti munava, e onapol ni halesil ti naha ni mol-Isrel xil ak, vengan xa tuxolxatien navan di mi xil.”

13 Melele xa ut milan, provet Balam be visal eilep xil na suv toto Balak e biteni mi xil bit, “Mutilomun muhe tim. Iahova tamaen nou ti tengan namusil xamim.” 14 Ma ladilomun labe visal suv toto Balak e labit mesen ni mini xa provet Balam misin ni tengan vahusil xil.

15 Misak ni suv toto Balak misil rilomun ni eilep vutei xil mun xa latellep mu lali ngan xil xa lateha tetiamu. 16 Xil mun labe visal provet Balam e labit mesen sepinien na suv toto Balak mini labit, “Inou nadak kesuk li tengan onamaen ti neta sav mun nasikoe xolok tengan onamei ti visal nou. 17 Nisa sanien xil ihe holu mu minuk, e neta eah mun xa usis nou ni, inou nipol ni minuk. Nadak kesuk li kestang tengan mei usa halesil iha ni moletin xil ak e rin namem.”

18 E provet Balam bit rilomun ni mi xil bit, “Tave ti neta xosxa suv toto Balak isa sen silva e gol xil vus xa di nim man xa mahulong minou, inou nasakras namur xoteh ti mavulut rae xil na Iahova, Hi navan. 19 E mutit tak e vongien ak ixoni ngan xa tua namim xil latepol ni. Imak, ma inou nikila nilong kuh naha mun xa Iahova ihiteni minou tengan nihiteni mi xamim.”

20 E vongien nen ak, Hi bemei visal provet Balam e biteni mini bitene, “Xosxa moletin xil ak lamei tengan lisisuk uhusil xil, ma uvue xatuk e uhe xamim muha. E upol kes ni naha xa inou nihiteni minuk.” 21 Ut milan e makoe, provet Balam misak xat dongki san e nggusil eilep xil ak labe tan tahal Moab.

Reitin xa Hi temaen ni Balam tengan ihusil eilep xil ak tahal Moab, e Hi tepus kil nenemien na Balam xa en tehei pupu tengan vahur huit polien ve halesil xa ipol ni. Ve nenemien te hokanen nan, Hi tesil masxaxa tei nan temei tesikoe xol suse nan. Provet Balam tetotan tete dongki san e xi tenakil ti xa masxaxa tei misikoe xol suse nan. Dongki san kestang tepusi, ma tesoh kat. Melele xa tesoh temak, Balam, en tekat e temeas pangas dongki san. Sexien ak testal mini vatol, e provet Balam tetit ni ngan xa di temeas pangasi texeih.

28 Di, Iahova misak ni dongki ak tengan vakila vasepin, ma xi biteni mi provet Balam bit, “?Napol ni naha minuk? ?Veneh ma omeas pangas nou be vatol?”

29 Balam bit rilomun ni mini bitene, “Vengan xa xouk opol ni nabe unoun pupu pe met eilep xil ak. !Vahit napo tiei tova taxeak, nata vinuk ni!”

30 E dongki bit rilomun ni mini bit, “Inou nabe dongki xati sam taxa di odotan en vehakut e meulien nam. ?Midep, natepol ni sexien ak tuei minuk vatova?”

E Balam bit rilomun ni mini bitene, “E-e.”

31 Di, Iahova maen Balam tengan vapus masxaxa nan xa misoh e suse e bue xat xi tengan ihas vini ni tiei te vaeen nan. Melele xa Balam pusi, xi mot be tan, e valnaon duxoh tan. 32 Di, masxaxa ak misisi nggeih bit, “?Veneh ma otemeas pangas dongki sam tehe vatol temak? Natemei tengan nasikoe xol xouk vengan xa suse nam tamal ti pe met Hi. 33 E dongki sam pus nou e biles reling ut xa nada en be vatol. E vahit ngan xa naviles, namasuk omat e namaen dongki ak vameul.”

34 E provet Balam bit rilomun ni mini bit, “Inou napol misa pupu li. Inou natenakil ti li vari xa xouk iaxa di otesikoe xol nou e suse. E taxeak, xosxa obit tamal ti tengan nama, ma nitilomun nihe tim.”

35 E masxaxa biteni mini bitene, “Uhusil moletin xil xai e uhit kes ni naha xa inou nihiteni minuk tengan uhiteni.” Ma Balam nggusil xat xil tang laba.

36 Melele xa suv toto Balak milonge xa provet Balam bemei, ba tengan vapusi e taon tahal Ar, xa de seri Oeisal Arnon xa be haxot te tan na mol-Moab xil.

39 Ma provet Balam nggusil suv toto Balak lube taon tahal Husot. 40 E rute ak, Balak bas vin buluk xil e sipsip xil mun e misa rute mi Balam del eilep nan xil xa latehe xil lateha.

41 E visuvong nen, suv toto Balak del provet Balam lube nesao e Vathu Bamot-Baal. E rute ak, Balam mikila vapus rut mol-Isrel xil.

Copyright information for `TVK